Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zeleni watt
Zeleni watt

Projekt Zeleni watt izvaja Biotehniški center Naklo - srednja šola, finančno pa ga podpira družba Borzen.

 

V projektu so sodelovali dijaki 2. in 3. letnika naravovarstvenih tehnikov, in sicer v dveh sklopih.

Dijaki 2. letnika so izvedli energetski popis objekta centra, kjer so se osredotočili na porabo električne energije in toplote za ogrevanje, popis in predstavitev uporabe obnovljivih virov energije na šoli, merili so temperaturo v učilnicah in pisarnah, izvedli anketo med dijaki in zaposlenimi, preverili energetsko izkaznico objekta in spremljali parametre ogrevalnega sistema, kar omogoča sistem GEKenergija

Dijaki tretjega letnika pa so se lotili izdelave različnih biogoriv oziroma proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije. Izdelali so bioetanol, biodizel, biomaso iz alg, izdelali posodo za proizvodnjo bioplina in didaktični model hidroelektrarne. Dve dijakinji iz 2. letnika sta se jim pridružili pri izdelavi briketov iz žaganja in odpadnega papirja.

V okviru projekta smo sodelovali tudi z OŠ Naklo, kjer so učenci prav tako merili temperaturo prostorov in o primerni temperaturi ozaveščali sošolce. Dijaki so na OŠ izvedli tudi triurno delavnico za vse učence 9. razredov, kjer so jim z interaktivnimi delavnicami preko reševanja nalog predstavili različne vire energije.

Dijaki so sami izdelali tudi logotip projekta, sodelovali pa so tudi na fotonatečaju na temo obnovljivih virov energije.
Izdelava biodizla


Dijaki so v šolskem laboratoriju iz jedilnega olja izdelali biodizel.

 


Izdelava bioetanola


Dijaki so iz ostankov pri predelavi sadja v sadjarske delavnice izdelali bioetanol. 

 


Izdelava biogoriva iz alg


Dijaki so sami izdelali posode za gojenje alg. Alge so posušili in iz njih izdelali gorljivo biomaso.

 


Izdelava bioplina


Dijaki so izdelali načrt za izdelavo posode za pridobivanje bioplina. Zaradi nizkih temperatur bodo bioplin lahko pridobili šele spomladi.

 


Izdelava modela HE


Dijaki so izdelali delujoč model hidroelektrarne in ga opremili z napisi, da bo služil kot učni pripomoček. 

 


Izdelava briketov


Dijakinji sta izdelali brikete, ki so narejeni iz odpadnih materialov (mešanica žaganja in odpadnega papirja). Briketi omogočajo še veliko nadaljnjega raziskovanja.

 


Energetski pregled centra


Dijaki so izvedli energetski pregled šolske stavbe, in sicer so pregledali energetsko izkaznico, merili porabo električne energije, merili temperaturo zraka v šolskih prostorih, izmerili vpliv zračenja na temperaturo, opisali uporabo OVE (sončna elektrarna), pregledali parametre ogrevalnega sistema s sistemom GEKenergija, in izvedli anketo med dijaki in zaposlenimi. Izsledki so predstavljeni v zgornjem poročilu.

 
Izdelava logotipa projekta

Dijaki so izdelovali logotipe projekta po svojih željah. Najboljšega je pomagal izbrati profesor likovne umetnosti, postal pa je uradni logotip projekta in je tako na vseh izdelkih in poročilih. Nekaj najboljših objavljamo tudi tukaj.
Fotonatečaj

Na fotonatečaju je sodelovalo veliko dijakov iz različnih razredov. Najboljše fotografije smo razstavili na oglasni deski v prvem nadstropju (med učilnicama U6 in U8), nekaj fotografij pa je objavljenih tudi spodaj.
Zloženki za promocijo rezultatov

V okviru projekta smo izdelali tudi dve zloženki. Prva govori o obnovljivih virih energije in je namenjena predvsem učencem devetih razredov osnovne šole, saj lahko z njimi spoznajo nekaj osnov OVE. Zloženka omogoča dobro izhodišče za raziskovanje OVE. Natisnili smo jo v nakladi 300 izvodov.

Druga zloženka pa je namenjena uporabnikom šolskega objekta, saj jih poziva z bolj varčni in okolju prijazni uporabi energije. Predstavljeni so izsledki energetskega pregleda, ki so ga opravili dijaki. Zloženko smo natisnili v nakladi 150 izvodov.

Delavnice na OŠ Naklo

Devet v projektu sodelujočih dijakov drugega letnika je obiskalo OŠ Naklo, kjer so vsem devetošolcem predstavili obnovljive vire energije. Izvedli so pet različnih delavnic (vsaka se je ponovila petnajstkrat, saj so učenci sodelovali v majhnih skupinah), kjer so preko raziskovalnih nalog predstavili delovanje OVE, njihove prednosti in slabosti. Učenci so tako pod mentorstvom dijakov spoznali različne oblike biomase, s pomočjo sončne celice prižgali LED diodo, videli in povohali iz olja narejen biodizel, merili hitrost vetra in ugotavljali primernost za postavitev vetrne elektrarne in spoznavali dele hidroelektrarne. Nekaj dijakov je pomagalo tudi pri računalniški obdelavi podatkov - iz podatkov o temperaturi zraka v učilnicah na šoli so izdelali primerjalne grafe.

Nad delavnicami so bili navdušeni tako učenci kot njihovi učitelji, aktivnosti pa so pohvalili tudi dijaki, saj želijo prenašati znanje naprej. Takega sodelovanje si želimo v prihodnje prav vsi udeleženi, zato upamo, da nam je projekt odprl nove možnosti sodelovanja in ustvarjanja bolj zanimivega in interaktivnega pouka.


Delovni list z nalogami
Strokovni ogled HE Medvode

Naravovarstveni tehniki smo si 21. novembra 2016 ogledali HE Medvode in akumulacijsko Zbiljsko jezero. Vodja elektrarne g. Mirko Javeršek nam je izčrpno predstavil obratovanje. HE Medvode je začela delovati leta 1953 z dvema kaplanovima turbinama skozi kateri se v konici pretoči 150 m3 vode na sekundo. Elektrarna ima 25 MW moči. V Medvodah upravljajo tudi HE Moste, Mavčiče in Vrhovo. Elektrarne obratujejo v dnevno-pretočnem režimu. Ogledali smo si jez, nadzorno sobo in se spustili mimo generatorja do turbine. V nadaljevanju smo se v naselju Zbilje sprehodili ob brežini Zbiljskega jezera, kjer se je razvila zanimiva turistična in rekreativna ponudba. Razmišljali smo o priložnostih in nevarnostih, ki jih za okolje in družbo predstavlja Zbiljsko jezero.