Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Ekosistemske storitve


Projekt Ekosistemske storitve

Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev

Partnerstvo:

Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o., Bovec

Kmetija Volk, Suhorje

Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme d.o.o., Ljubljana

Javni zavod – Turizem Pivka, Pivka

Kmetija Jernejevi, Slavinje

Kmetija Janez Herlah, nosilec dop., Radegunda

Kmetija Frank, Topolc

Kmetija Brinjevka d.o.o. so.p., Mali dol

Biotehniški center Naklo, Strahinj

Zavod Jabolko, Metlika

Odobrena sredstva: 249.986,41 EUR

Trajanje projekta: 18.5.2022 - 18.5.2025

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Povzetek projekta

Projekt obravnava področje ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na izvedbeni ravni lastnikov oziroma upravljalcev kmetijskih zemljišč.

Na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe je veliko narejenega predvsem na strateški ravni – to dokazujejo številne mednarodne zaveze, akcijski načrti in zakonodajni paketi, kot je npr. Evropski zeleni dogovor. Na nižjih ravneh je načrtovanje izvajanja ukrepov veliko manj razvito, najšibkejša pa ravno izvedbena raven.

S projektom bomo pilotno vzpostavili in preizkusili izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe na petih kmetijah ter na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Prakse, ki bodo razvite v okviru projekta bodo pripomogle k iskanju sistemskih rešitev na tem področju ter bodo primerne za širjenje na druga kmetijska gospodarstva. Ekosistemske storitve so se izkazale kot primeren konceptualen okvir za načrtovanje in izvedbo ukrepov in komunikacijo z drugimi deležniki.

Glavni cilj projekta je izboljšati usposobljenost kmetijskih gospodarstev na področju prilagajanja podnebnim spremembam in s pomočjo digitalne aplikacije, ki bo razvita na podlagi koncepta ekosistemskih storitev spodbuditi načrtovanje in izvedbo ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v praksi na ravni kmetijskih gospodarstev.

Med aktivnostmi, ki se izvajajo v treh letih trajanja projekta so razvoj digitalne aplikacije, usposabljanja za kmetijska gospodarstva, preizkus koncepta ekosistemskih storitev kot orodja za odločanje o načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe na ravni kmetij, izvedba nabora konkretnih aktivnosti za blaženje in prilagajanje na petih kmetijah ter na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Opredelili bomo razvojne potenciale kmetij, ki bodo izhajali iz ukrepov za blaženje in prilagajanje ter naredili analizo učinkovitosti izvedenih ukrepov. Sodelujoče kmetije bodo tako postale »kmetije dobre prakse«, kar bo služilo kot generator sprememb na omenjenem področju.

Skozi projekt bodo tako lastniki kmetij in ostali deležniki, ki so na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ključni za prehod iz strateške na izvedbeno raven pridobili konkretna praktična znanja in spoznali dobre prakse na tem področju. Razvita digitalna aplikacija bo omogočala konkretizacijo ukrepov, definiranje in jasen digitalen prikaz najbolj pomembnih območij za ukrepanje.

 

AKTIVNOSTI

Poglejte si aktivnosti na projektu

POVEZAVE

Več o razvoju podeželja na ravni EU: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Več o Programu razvoja podeželja: https://skp.si/