Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

YOUrALPS
YOUrALPS - Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps

(YOUrALPS - Izobraževanje mladih za Alpe: (ponovno) povezovanje mladih in gorske dediščine za svetlo prihodnost v Alpah)

Med mladimi je zavedanje o vrednotah in možnostih, ki jih ponujata naravna in kulturna dediščina Alp, šibko. Boljša informiranost in zavedanje o alpski dediščini, ki odpira tudi veliko gospodarskih in socialnih priložnosti, sta postala nujna.

Projekt YOUrALPS se loteva vprašanja kako zbližati mlade in Alpe. Dvanajst projektnih partnerjev iz petih alpskih držav poskuša oblikovati shemo izobraževanja o gorah ter bolj celovito vključiti vrednote in znanje o gorah v prakso ter izobraževalni program. S pomočjo izmenjav, usposabljanj, delavnic in preizkusov v pilotnih območjih bo projektni partner razvil “model alpske šole”. Projekt bo ustvaril nove možnosti za mlade in povečal njihovo usposobljenost ter zavzetost na območju Alp z namenom ustvariti boljšo prihodnost.

Projekt YOUrALPS traja od novembra 2016 do oktobra 2019, sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space. (Skupni proračun: 2.001.017,40 €, subvencija ESRR: 1.615.864,77 ).

Glavni rezultati projekta:

·     Mednarodna kooperativna struktura, posvečena izobraževanju o gorah, ki bo zbližala šole in univerze s strokovnjaki neformalnega izobraževanja in mladimi. Mreža bo osnovana na participatorni spletni platformi in bazi podatkov, ki bo nudila vire, ponudbe za izobraževanje in kontakte s področja izobraževanja na alpski ravni.   

·          Primerjalno poročilo o inovativnih praksah in gorsko usmerjenih strategijah na področju izobraževanja. 

·     Model alpske šole. Projekt bo razvil skupni mednarodni metodološki pristop, zasnovan na listini, oznaki, skupnih pedagoških orodjih in sredstvih prilagojenih posamezni ravni izobraževanja. Odgovornim bodo pri izvajanju modela pomagale smernice.

Specifični cilji projekta:

·      Spodbujanje in krepitev učnih načrtov, ki vključujejo izobraževanje o gorah, na območju Alp  s pomočjo mreže formalnih in neformalnih nosilcev izobraževanja. Sodelujoči bodo delili znanje s pomočjo spletne platforme, posvečene izobraževanju o gorah.

·         Zagotavljanje priložnosti mladim, da pridobijo znanje in razumevanje o alpski naravni in kulturni dediščini. Učenci in študentje projektnih partnerjev bodo vključeni v razvoj modela, aktivno bodo sodelovali pri dogodkih in delavnicah v Alpah. Kot prvi bodo imeli priložnost preizkusiti izobraževalni model »Alpske šole«, ki se bo izvajal na pilotnih šolah.

·    Spodbujanje vključevanja izobraževanja o gorah v splošni učni načrt, krepitev mednarodne alpske kulturne identitete s pomočjo razvoja, preizkušanja in potrditve skupnega alpskega operativnega modela, »Modela alpske šole«.

Za več informacij: http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/homeYOUrALPS- Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps

 YOUrALPS

Projekt YOUrALPS vključuje različne aktivnosti, ki so razdeljene po delovnih sklopih:

1. Upravljanje in komunikacija.

2. Oblikovanje alpske mreže z informacijami o izobraževanjih (formalnih in neformalnih) o gorskem svetu (mountain oriented education/MOE), ki povezuje vse države alpskega sveta. Pomembno orodje sodelovanj znotraj alpske mreže bo oblikovanje in posodabljanje  spletne strani.

3. Zbirka, analiza in priporočila dobrih praks izobraževanj o gorskem svetu ( MOE best parctices collection, analysis & recommendation)

4. Aktivnosti za oblikovanje modela alpske šole na pilotnih lokacijah (pilot sites activities for an Alpine School Model/ASM). Na pilotnih lokacijah (tandem šole in zavarovanega prostora ) se bodo izvajale inovativne aktivnosti povezane z   izobraževanjem o gorskem svetu. Evalvacije izvedenih izobraževanj bodo služile kot osnutek modela alpske šole (ASM).

Aktivnosti povezane s tem sklopom so:

-določitev pilotnih lokacij, aktivnosti in strokovnih sodelavcev,

-izvedba poletne šole za izobraževalce  s ciljem planiranja testnih aktivnosti za model alpske šole,

-implementacija in evalvacija osnutka modela alpske šole na pilotnih lokacijah.

Vodilni partner tega delovnega sklopa je Biotehniški center Naklo.

5. Razvoj in prenos modela alpske šole. 

Neposredne koristi modela Alpska šola bodo imel študentje, učitelji, mentorji, strokovnjaki…in vključeni politični odločevalci, katerim bo na razpolago prenosljiv model. Projekt YOUrALPS bo oblikoval nove priložnosti za mlade in povečal možnosti aktivnejšega vključevanja v alpski prostor.

 

 

 


Več informacij

Vodja projekta na Biotehniškem centru Naklo:

Urška Kleč, 04 277 21 21, urska.klec(at)bc-naklo.si

Vodja projekta (ALPARC)

Veronika Widmann, +33 / (0)4 79 26 55 02, Veronika.Widmann(at)alparc.org    

 Kaj se dogaja?

Oglejte si, katerih 14 pilotnih mest bo sodelovalo v izvedbi pilotnih akcij. Klikni tukaj.

V mesecu avgustu je BC Naklo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani gostil poletno šolo YOUrALPS. 57 udeležencev – učitelji, strokovnjaki iz zaščitenih območij in projektni partnerji iz 5 alpkih držav so 4 dni spoznavali različne tematike, povezane s projektom in izvajanjem pilotnih akcij.

Poglejte si utrinke in preberite poročilo.PILOTNE AKCIJE USTREZAJO NASLEDNJIM KRITERIJEM:

  • Vsebina pilotnih akcij mora biti povezana z netrajnostno rabo alpskega prostora in virov.
  • Skozi pilotne akcije mora dijak razvijati trajnostne kompetence.
  • Pilotne akcije naj bodo zasnovane medpredmetno ter interdisciplinarno.
  • V pilotnih akcijah dijaki pridobivajo in razvijajo znanja in kompetence, pri tem pa sodelujejo učitelji in neformalni izobraževalci.
  • V pilotnih akcijah je v središče učnega procesa postavljen dijak.
  • Pomembno mesto v pilotnih akcijah zavzema participativni pristop.
  • Pilotne akcije se lahko geografsko oz. vsebinsko prenašajo.


Slovenski YOUrALPS Info-dan

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 22.5.2018 organiziral slovenski YOUrALPS infodan v Trenti, kjer smo odločevalcem predstavili projekt YOUrALPS. Skupaj smo iskali možnosti, kako vzgojo in izobraževanje za gore - VIG vključiti v reden pouk. BC Naklo je predstavil, kako je VIG vključil v izobraževalne aktivnosti v šolskem letu 2017/2018.

Vas zanima? Kliknite na spodnjo sliko.