Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VERTICAL PLANT LIFE


O PROJEKTU / ABOUT THE PROJECT        NOVICE / NEWS         KONFERENCA / CONFERENCE         REZULTATI / RESULTSIme projekta: VERTICAL PLANT LIFE / VERTIKALNE OZELENITVE
KLJUČNI UKREP 2 – SODELOVANJE ZA INOVACIJE IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS
Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Program: Erasmus+ / Leto razpisa 2015
Trajanje projekta: 1.9.2015 – 31.10.2017Z novogradnjami odvzamemo urbanim okoljem zelene površine. Zelene stene in drugi načini zagotavljanja zelene infrastrukture uspešno nadomeščajo zelenje v mestih.  

Z različnimi načini lahko nadomestimo zelenje v urbanih okoljih so pozitivna sestavina za izzive mestnega življenja in blaženja urbanega podnebja z uporabo rastlin, tako okrasnih kot jedilnih. 

Zelene stene, ki so lahko zasajene tako z okrasnimi kot tudi z užitnimi rastlinami, pomembno vplivajo na kakovost življenja v mestih in imajo trajnostno pozitiven vpliv na urbano okolje.

Okoljski in ekonomski učinki zunanjih in notranjih zelenih sten so zmanjšana poraba energije, kot posledica boljše termoizolacije, izboljšanje kakovosti zraka, upravljanje z vodnimi viri in izboljšanje splošnega počutja prebivalcev. Glede na trenutne demografske spremembe se napoveduje, da se bo leta 2050 delež urbanega prebivalstva zvišal na 80%.

Namen projekta
Glavni namen projekta »Vertical Plant Life« je osveščanje o pomenu ozelenjevanja urbanih okolij in zagotavljanje profesionalnega pristopa pri uresničevanju zahtev zelene arhitekture prek ustreznega izobraževanja, potrjevanja in priznavanja znanja v skladu z evropskimi referenčnimi orodji EQF in ECVET.

Cilji projekta
Identifikacija znanja, spretnosti in kompetenc za izvedbo usposabljanja ustrezno kvalificirane delovne sile za gradnjo in vzdrževanje zelenih sten.

Razvoj vsebin novega in inovativnega izobraževalnega modula za dijake/študente, priprava kataloga znanj in izvedbenega kurikula za strokovni modul Vertikalne ozelenitve.

5-dnevno strokovno usposabljanje učiteljev s področja zelenih sten v Londonu na Univerzi Greenwich.
Razvoj navodil/priročnika za učitelje za poučevanje strokovnega modula Vertikalne ozelenitve

Vključitev novega izobraževalnega modula v obstoječe programe formalnega poklicnega izobraževanja s področja hortikulture, vrtnarstva, krajinarstva, naravovarstva, kmetijstva itd. na treh srednješolskih centrih: Biotehniški center Naklo (Slovenija), Hadlow College (Velika Britanija) in Terra MBO Groningen (Nizozemska).

Prost dostop do razvitih učnih gradiv in rezultatov projekta objavljenih na spletnih straneh partnerskih organizacij, platforme Joomla in VALOR po zaključku projekta ob koncu leta 2017.

Postavitev zunanjih in notranjih zelenih sten, ki predstavljajo učni pripomoček na srednješolskih centrih: Biotehniški center Naklo (Slovenija), Hadlow College (Velika Britanija) in Terra MBO Groningen (Nizozemska).

Z novim modulom Vertikalne ozelenitve odgovoriti na potrebe trga dela in okolja.

Partnerstvo
5 partnerjev je sodelovalo v projektu. Vsi na svoj edinstven način delujejo na področjih hortikulture, urejanja, krajine, vrtnarstva, arboristike, zelene arhitekture in obnovljivih virov energije. Vsak posamezen partner je s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem prispeval delež za dosego ciljev in razvoj skupnih rezultatov projekta.

Vodilni partner projekta
1. Biotehniški center Naklo, Strahinj, Slovenija, www.bc-naklo.si
Vodja projekta
Martina Kramarič
martina.kramaricping@bc-naklopong.si
tel: +386 4 277 21 21

Partnerji
2. University of Greenwich, London,United Kingdom, greenroofslivingwalls.org
3. Humko d.o.o., Sebenje, Bled, Slovenija, www.humko.si
4. Hadlow College, Hadlow, United Kingdom, www.hadlow.ac.uk
5. Terra MBO, Groningen, Netherlands, www.terra.nl
»Projekt je bil realiziran s pomočjo finančne podpore s strani Evropske komisije. Publikacija odraža le poglede avtorjev, Evropska komisija tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo informacij, ki izvirajo iz te publikacije.«


Project name: VERTICAL PLANT LIFE
Strategic Partnership for vocational education and training
KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Programme: Erasmus+ / Call 2015
Project duration: 1.9.2015 – 31.10.2017Project background

Living walls are a positive component for the challenges of urban living and urban climate mitigation through the use of plants, both ornamental and edible. There are environmental and economic benefits to exterior and interior living walls such as thermal insulation, energy consumption reduction, air quality improvement, water resource management and overall well-being.


Aim

The general aim of the project was to provide a quality assurance approach to construction and maintenance of living walls through a European credit system recognizing skills and qualifications for vocational education and training, (VET) through European reference tools.


Objectives

Project partners carried out a survey of industry and academic participants.  Knowledge, skills and competences were identified to determine training needs for a qualified workforce to build and maintain living walls.


The University of Greenwich and Biotechnical Centre Naklo analyzed the results and together with Humko d.o.o.  developed innovative contents for a new and innovative educational and training module for students and in-service teacher training  comprising contents in the field of living walls and green infrastructure.


The new innovative module was incorporated into existing formal VET educational programmes, e.g. horticulture, gardening, landscaping, nature preservation, agriculture etc.,  to bridge the gap between labour market demand and existing education.


During the project, exterior and interior living were built as teaching and learning units at three VET centres:  Hadlow College (GB) Biotechnical Centre Naklo (SI) and Terra MBO Groningen (NL)

Developed e-learning material and other project results are published and available on the VALOR EU platform and on partner organizations' homepages.


Partnership

The project has brought together 5 partners. All the partners work is in close relation with horticulture, landscaping, agriculture, gardening, nature preservation and renewable energy with different but complementary expertise, thus guaranteeing the development of the synergies needed to achieve project objectives.
  
Leading organization:
1. Biotehniški center Naklo, Strahinj, Slovenija, www.bc-naklo.si
Project manager:
Martina Kramarič
martina.kramaricping@bc-naklopong.si
phone: +386 4 277 21 21

Partners:
2. University of Greenwich, London,United Kingdom, greenroofslivingwalls.org
3. Humko d.o.o., Sebenje, Bled, Slovenija, www.humko.si
4. Hadlow College, Hadlow, United Kingdom, www.hadlow.ac.uk
5. Terra MBO, Groningen, Netherlands, www.terra.nl
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."