Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Skriti zaklad


URAD ZA RAZVOJ ŠOLSTVA / CMEPIUS - PROGRAM SKRITI ZAKLAD – PROGRAMA Evropske Unije SOCRATES in LEONARDO DA VINCI

PROJEKT:

Povezovanje matematike in strokovnih predmetov pri pouku krajinskega vrtnarstva z izdelavo poklicne mape

Connecting math and tehnical subjects at landscape gardeninig with professional gardening file

Številka projekta:

604-01-76/2004/160

Trajanje projekta:

2 leti

Naziv in naslov institucije:

Srednja biotehniška šola Kranj, Smledniška 3, Kranj

Ravnatelj/direktor:

Marijan Pogačnik

Nosilec/koordinator projekta na vaši instituciji:

Ljuba Erjavec

Sodelavci:

Metka Celar, Marija Jerše, Joži Peternelj, Tomo Romšek, Marko Valant

Partner/ji v projektu:

Nada Marčič, Zavod RS za šolstvo,

Melita Miš, Arboretum Volčji potok

Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Predstavitev projekta (spletna stran):

www.s-bts.kr.edus.si

 

 Cilji projekta:

Cilj našega projekta je izdelati poklicno mapo, ki bo omogočila, da bodo dijaki laže osmislili znanja iz matematike pri pouku krajinskega vrtnarstva in bodo preko tega sposobni vzpostaviti ustrezen odnos med pridobljenimi znanji in poklicem. Namen poklicne mape je integracija vsebin iz različnih predmetov s ciljem doseči boljše razumevanje in povezovanje strokovno-praktičnih in teoretičnih predmetov s splošno-izobraževalnimi predmeti.

Aktivnosti:

1. Razvoj in oblikovanje poklicne mape z naslovom: NAČRTOVANJE IN ZASADITEV HIŠNEGA VRTA

2. Preizkus poklicne mape v razredu:

V  preizkusu poklicne mape je sodelovalo 20 dijakov iz programa SPI vrtnar. Učenci so pod mentorstvom avtorjev poklicne mape pri posameznih predmetih reševali zastavljene naloge iz poklicne mape.  Učenci so pri strokovno-praktičnem predmetu opravili terenske vaje v Arboretumu Volčji potok. Na Srednji biotehniški šoli Kranj smo na tej stopnji izpeljan projektni teden, v katerem smo izvedli preizkus poklicne mape v razredu. K sodelovanju smo povabili tudi vse tri partnerje projekta. Dijaki so se na sodelovanje v projektu odzvali pozitivno. Ugotavljamo, da so bili posamezni vsebinski sklopi dobro predelani in osvojeni oz., da je znanje za načrtovanje hišnih vrtov ustrezno. Dijaki so pogosteje kot pri klasičnem načinu pouka iskali informacije pri profesorjih. Tako smo uresničili vlogo profesorja kot mentorja oz. koordinatorja pri tem učnem procesu.
 
Delo dijakov je potekalo v naslednjih oblikah: 

-         individualno delo (risanje načrta,…)
-         delov dvojicah in skupinah (pri reševanju delovnih listov)
-         terensko delo (v Arboretumu Volčji potok)
 
Ob zaključku projektnega tedna  in preizkusu poklicne mape v razredu ugotavljamo,da so dijaki dosegli vse zastavljene učne cilje: 

-         dijak se nauči risati in uporabljati zasaditvene načrte in izvajati izmere terena
-         uresniči potrebo in željo po lepem in urejenem bivalnem prostoru 
-         spozna pomen in uporabo okrasnih rastlin
-         se nauči uporabljati strokovno literaturo
-         razume pomen merila, zna narisati vrt v določenem merilu
-         zna izračunati ploščino in obseg vrt

Evalvacija rezultatov preizkusa osnutka poklicne mape 

3. Na sestanku evalvacijske skupine, smo pregledali in proučili rezultate preizkusa osnutka poklicne mape v razredu v šolskem letu 2003/2004. Koordinacija je bila opravljena s sodelovanjem CPI in Zavoda RS za šolstvo. Učitelji avtorji osnutka poklicne mape smo partnerjem projekta predstavili pisne izdelke dijakov.

4. Dopoljnjevanje poklicne mape in širitev tematskega sklopa
 
Izbran tematski sklop bomo razširili na način, pri katerem bomo upoštevali smiselno integracijo vsebin s področja splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov. Poudarek bo na razvoju ključnih spretnosti in funkcionalne pismenosti vezane na strokovno tematiko ali izdelek.

 

Vsebinska predstavitev:

Pri pouku krajinskega vrtnarstva želimo pri dijakih, ki se izobražujejo v programu vrtnar razviti ustvarjalno mišljenje in samostojnost za delo v njihovem poklicu. Potrebno je spodbujati sodelovanje med dijaki in navajanje na timsko delo. Zato smo vsebine pri predmetu krajinsko vrtnarstvo v SPI vrtnar integrirali z vsebinami iz matematike, slovenščine in praktičnega pouka. Rezultat smo dosegli z oblikovanjem poklicne mape za program vrtnar, ki vsebinsko združuje prej navedene predmete.

Ugotavljamo, da je povezava med splošnimi predmeti (matematiko) in strokovnimi predmeti v SPI vrtnar neustrezna . Za učence postaja vse pomembnejše, da znajo poiskati informacije in z njimi ravnati ter jih pravilno ovrednotiti. Pri reševanju poklicne mape bodo dijaki sposobni vzpostaviti ustrezno povezavo med pridobljenimi znanji in poklicem (boljše splošne in poklicne kompetence ter razvoj dinamičnih kompetenc).

Ciljne skupine, vključene v projekt:

Dijaki SPI programa vrtnar, samoizobraževalci, odrasli

Dosežki/Rezultati/Izdelki:

Izdelana je POKLICNA MAPA pri predmetu krajinsko vrtnarstvo za SPI o izbranem tematskem sklopu s poudarjenimi elementi povezovanja in vlogo učitelja v učnem procesu. Pričakujemo da bo integracija matematike v strokovni predmet krajinsko vrtnarstvo prinesla bistvene kvalitetne izboljšave pri pouku in razumevanju učne snovi.


Slika iz poklicne mape: Zasaditveni načrt vrta