Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

NA-MA POTI


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


PROJEKT NA-MA POTI

https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

 

Trajanje projekta: 5. 1. 2017 – 30. 6. 2022

 

V projekt je vključenih 14 učiteljev naravoslovnih predmetov in matematike. V okviru projekta bomo  izvajali učne ure, ki še poseben poudarek namenjajo gradnikom naravoslovne in matematične pismenosti. Udeleževali se bomo izobraževanj na to temo in si o njih poročali. Sodelavka Lenka Žigon se je udeležila mednarodne konference o umetni inteligenci v Tokiu. Na učnih urah bomo medsebojno hospitirali. Povezovali se bomo s šolami v regiji.