Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

COFARMCO-FARM – Enchancing COoperation amongst FARMing enterpreneurs


Krepitev sodelovanja med kmetijskimi podjetniki

 

Kmetijstvo in kmetijski trgi po Evropi so se v zadnjih desetletjih znatno spremenili, kmetijska proizvodnja pa se sooča z več in več socialnimi in okoljskimi izzivi. Družinske kmetije so osrednji element kmetijske politike EU in obstanek številnih družinskih kmetij je ogroženo. Na primer samo 37% irskih kmetij se obravnava kot ekonomsko vzdržnih; 31% se jih ohranja zaradi prisotnosti dohodka izven kmetijskih dejavnosti; 32% jih je ekonomsko ranljivih (Teagasc). Situacija v Sloveniji je še slabša, saj po podatkih iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 večina kmetij zaradi specifične agrarne strukture ne more preživeti le z dohodki iz kmetijstva (le slaba petina) in se preživljajo iz drugih virov na ali izven kmetije. Produktivnost dela v kmetijstvu (BDV/PDM) je v letih 2011-2013 znašala le 5.457 EUR. Sodelovanje nudi priložnost za zagotovitev prihodnosti teh kmetij.

V predložitev irskemu programu za razvoj podeželja je UCD navedel, da so težave s katerimi se sooča irsko kmetijstvo posledica majhnosti kmetij (povprečna velikost  33 ha.), razdrobljenost parcel (28% kmetij ima 5 ali več parcel), staranje kmetijskega prebivalstva  (povprečna starost 56 let) in pomanjkanje mladih prevzemnikov (6,2% manj kot  35 let). Podobna situacija se kaže tudi v Sloveniji, kjer je povprečna velikost kmetije 6,6 ha, ki se razprostirajo na povprečno 22 parcelah. Kmetov, mlajših od 55 let je 44,9 % (3,5 % manj od povprečja EU-27). Delež gospodarjev, mlajših od 35 let, v Sloveniji znaša samo 4,3 %, s tem pa sodimo v krog držav z najmanjšim deležem mladih gospodarjev (EU-27 7,5 %).

Kooperativno sodelovanje v kmetijstvu je možen način za premagovanje nekaterih od teh omejitev rasti, čeprav se v tem trenutku ne izvajajo pogosto. Trenutna nizka stopnja partnerstva je posledica številnih dejavnikov, vključno s finančnimi vprašanji kot tudi s socialnimi in kulturnimi ovirami. Podobna situacija obstaja v mnogih državah v Evropi.

Potencialnim sodelavcem so koristi sodelovanja lahko očitne,  vendar je potrebno razviti samozavest in potrebne spretnosti  za efektivno sodelovanje med kmetijskimi podjetji. Sodelovanje med družinskimi kmetijami ponuja priložnost za obravnavo nekaterih vprašanj s katerimi se sooča sektor, vendar pa morajo biti kmetje in drugi podeželski podjetniki usposobljeni za sodelovanje po načelih B2B.

Kmetijska stopnja izobrazbe kmetov v Evropi je na splošno nizka. Podatki Eurostata kažejo da ima 80% upraviteljev kmetij v Evropi samo praktične izkušnje, manj kot 10% pa jih ima celotno kmetijsko izobrazbo. Velik izziv za kmetijski sektor je omogočiti kmetom, da razvijejo svoje podjetniške sposobnosti.  V kolikor se izkaže, da je sektor res pod takim pritiskom kot mnogi trdijo, potem bodo kmetje vseh vrst potrebovali finančno pomoč, večji poudarek pa bo potreben tudi na izobrazbi in usposabljanju.

Cilj tega projekta je razviti in izvajati program usposabljanja, ki bo zagotovil kmetom znanja  in spretnosti, ki so potrebna za delo v kooperativnem okolju. Ta program bo zelo praktično naravnan in usmerjen v krepitev zmogljivosti in spretnosti sodelovanja ciljnih skupin na kmetijski ravni. Pridobljena znanja in spretnosti se bodo uporabljala v številnih različnih okoljih, učenje iz uporabe aplikacije pa bo uporabljeno za izboljšanje učnega programa. To delo bi temeljilo na modelu skupne razprave, ki se je izkazal za zelo učinkovito pri zagotavljanju svetovanja in izmenjavi informacij. 

Poudarek pri sodelovanju bo dan na zmanjšanju proizvodnih stroškov/enoto, optimizaciji energije/vložkov virov v kmetijski proizvodnji, povečanje deleža dodane vrednosti za kmete v trženju proizvodov, razdelitev kmetijskih delovnih obremenitev in nabave ter prednosti v predelavi surovin, ki jih dobavljajo kmetijska podjetja.

Glavni rezultat projekta, katerega razvoj bo sledil pristopu OVI (odprti viri izobraževanja) bo aplikacija za usposabljanje, ki bo združljiva tako z računalniki kot z mobilnimi napravami.

Glavni elementi aplikacije za usposabljanje bodo:

- Zbirno poročilo o stanju sodelovanja med kmetijskimi podjetniki v Evropi in udeleženimi državami;

- Niz 30 študij najboljših praks v zvezi s procesom kooperacije v udeleženih državah;

- Interaktivni moduli usposabljanja, ki zagotavljajo znanje, potrebno za zagon in izvajanje pobude o sodelovanju.

Izobraževalno gradivo (v angleškem, nemškem, španskem, slovenskem, češkem, italijanskem in francoskem jeziku), bo v celoti na voljo brezplačno na spletni strani projekta in bo naloženo tudi na portal odprtega izobraževanja Europa (www.openeducationeuropa.eu) in druge portale OVI , zaradi česar so na voljo še širši javnosti.

http://www.cofarm-erasmus.eu/

Koordinator projekta: 

Limerick Institute of Technology (IR): Višja šola, katere razvojna enota je bila vključena  v razvoj podeželja že več kot 15 let. 

Partnerji projekta:

Hof und Leben (DE): Neodvisno zasebno svetovalno podjetje osredotočeno na svetovanje kmetijskim in podeželskim družinskim podjetjem.

On Projects (ES): Svetovalno podjetje za vodenje in evalvacijo projektov.

Kmetijska združenja: Union de Agricoltores Y Gandaeros-Jovenes Agricukltores de Jaén (ES), Asociace soukroméno zemědělstvi Češké republiky (CZ) in Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (IT):

Biotehniški Center Naklo (SI)

European Landowners Organization (BE): Zveza nacionalnih združenj iz EU28, ki zastopa interese lastnikov zemljišč, upraviteljev  zemljišč in gozdov in podeželskih podjetnikov na evropski politični ravni.


Za več informacij nas spremljajte na:

Spletna stran: www.cofarm-erasmus.eu

Twitter: @COFARM_ERASMUS

Facebook: CoFarm