Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kako do diplome


Pozdravljeni, dragi študenti!

Ali vam že kdaj pri pisanju diplomske naloge ni steklo in ste potrebovali pomoč? Nič hudega! Prišel je čas, da vam priskočimo na pomoč.

Vsak torek med 14.30 in 16.30 je v Green labu na voljo naš predavatelj, dr. Andrej Pogorelec. Če se znajdete v primežu težav ali potrebujete nasvet, ne oklevajte, ampak se obrnite nanj. Predhodno se prosim najavite na e-naslov: andrej.pogorelecping@bc-naklopong.si.

Če vam torek ne ustreza ali potrebujete drug termin, pa se lahko dogovorimo tudi za drugačen čas. Ni ovir, ki jih skupaj ne bi mogli premagati!

Ne glede na to, ali potrebujete nasvet ali zgolj motivacijski klepet, smo tu za vas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Priprava diplomskega dela je še tisto zadnje, kar vas loči od pridobitve novega naziva in ravni izobrazbe. 

Diplomsko delo je izziv, ki zahteva znanje, spretnosti, iskanje ustrezne literature, sodelovanje z mentorjem na šoli in v podjetju, a vse gre lažje, če izberemo temo, ki nas zanima, za katero vemo, da je dobra in o kateri tudi že nekaj vemo. 

Pri pripravi diplomskega dela je potrebna dobršnja mera vztrajnosti in discipline. Včasih tudi ne gre vse gladko, stvari se ustavijo in ne vidimo prave rešitve. Zato je še bolj pomembno, da imamo pred seboj cilj, ki ga zasledujemo in da se v takih trenutkih obrnemo tudi na mentorja, ki nam da potrebne smernice, kako nadaljevati. 

Morda ste študent ali študentka, kateremu/-i diplomskega dela iz različnih razlogov ni bilo dano opraviti takoj po zaključkiu študijskih obveznosti. V študij ste vložili veliko truda in energije, zato razmišljate, da je vseeno prišel čas, da dodate piko na i in se lotite priprave diplomskega dela. Vendar kako začeti? Svetujemo vam, da pokličete v referat za študijske in študentske zadeve, kjer vam bomo pomagali narediti prve korake, vam predstavili potek priprave diplomskega dela, kako izbrati temo, mentorja itn. 

Ne odlašajte, pokličite oz. pišite nam na: 04 277 21 45, 070 485 353, referat.visja@bc-naklo.si (Andreja Zupančič)
Na tem mestu vam predstavljamo nekaj pomembnejših informacij, ki zadevajo opravljanje diplomskega izpita.
 

Kaj zajema diplomski izpit?

Diplomski izpit na višji strokovni šoli zajema pripravo in predstavitev diplomskega dela in zagovor. Diplomsko delo je lahko projektna naloga, raziskovalna naloga ali praktična storitev. Praviloma je vezano na organizacijo, v kateri študent opravlja praktično izobraževanje oz. je v njej zaposlen ali je v zvezi z njo opravljal projektno delo. 

Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega strokovnega dela študenta, v katerem se celovito zajame obravnavano področje študijskega programa. Izjemoma je lahko skupno delo dveh ali več študentov, pri čemer pa mora biti razvidno delo posameznega študenta (to naj bo razvidno že iz odobrene teme in dispozicije). 
 

Kako začeti?

Temo diplomskega dela predlaga študent na svojo pobudo, na pobudo podjetja ali mentorja višje šole. Študent si sam izbere mentorja diplomskega dela med predavatelji na višji šoli in mentorja v podjetju, ki mora imeti vsaj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri oz. več let strokovnih izkušenj. Kontakte predavateljev/mentorjev najdete na povezavi.

Temo diplomskega dela predlaga študent na obrazcu Prijava teme in predlog naslova diplomskega dela, ki vsebuje podatke o študentu, podatke o diplomskem delu, podatke o predlaganih mentorjih in izjavo mentoja. Hkrati odda tudi dispozicijo, ki je temelj za nadaljnje delo.

Potrjena dispozicija velja eno leto, po preteku enega leta, pa je potrebno ponovno oddati obrazec in na njem označiti, da želite podaljšanje teme. Enako velja v primeru, da želite temo diplomskega dela spremeniti,  oddajte nov obrazec Prijava teme diplomskega dela in novo dispozicijo. 

Po prejetem sklepu o ustreznosti naslova in dispozicije študent uradno začne izdelovati diplomsko delo, ki mora izpolnjevati pogoje in imeti sestavine, ki zadevajo obseg, strukturo ter tehnični, oblikovni in jezikovni vidik diplomskega dela. Zahteve so opisane in določene v Tehničnih navodilih za izdelavo diplomskega dela. Posebej pomembno je, da ste pozorni na ustrezno citiranje avtorjev in navajanje virov. 

Študent pri pripravi diplomskega dela sodeluje z mentorjem in mu pošilja v pregled osnutek in nadaljnje izpopolnitve diplomske naloge. Pred oddajo zadnje verzije diplomske naloge v tehnični pregled, morata nalogo s podpisom potrditi mentor na šoli in mentor v podjetju. 

Študent po elektronski pošti odda lektorirano in dokončno oblikovano diplomsko delo v tehnični pregled (andrej.pogorelec@bc-naklo.si) ter o oddaji obvesti referat (referat.visja@bc-naklo.si). Odda tudi izjavo lektorja o pregledu diplomske naloge, izjavo o avtorstvu in izjavo mentorja o primernosti diplomske naloge, ki se nanaša na strokovni vidik, samostojnost pri izdelavi, inovativnost, zanimanje za izbrano temo, praktično uporabnost naloge, skladnost z dispozicijo, opažanja v zvezi z nalogo in diplomantom. Če ima študent tudi mentorja v podjetju, predloži tudi mnenje mentorja o diplomski nalogi. 

Po opravljenem tehničnem pregledu študent v referat za študijske in študentske zadeve, vsaj 10 dni pred zagovorom, pošlje nalogo v elektronski obliki in odda Prijavo k diplomskemu izpitu. Ob prijavi mora imeti študent poravnane vse obveznosti do šole, izredni študent pa priloži tudi potrdilo o plačanem diplomskem izpitu. 

Ravnatelj VSŠ imenuje izpitno komisijo, v kateri sta poleg mentorja še dva predavatelja višje šole.

 

Kako poteka diplomski izpit?

Diplomski izpiti so praviloma razpisani enkrat mesečno in so javni. Potekajo v predavalnici/učilnici, lahko pa preko spleta. Na diplomskem izpitu študent predstavi diplomsko nalogo (cca. 15 minut), nato pa mentor in člani komisije študentu postavijo nekaj vprašanj. Po predstavitvi in odgovorih na vprašanja komisija na zaprti seji oceni diplomski izpit, nato pa predsednik komisije študentu javno sporoči oceno. 

Diplomsko delo je ocenjeno z ocenami od 5 do 10, pri čemer je ocena diplomske naloge in ocena zagovora povprečna ocena vseh treh članov komisije. Če je ocena diplomskega izpita nezadostna (5), lahko študent še enkrat pristopi k diplomskemu izpitu. Če se študent ne strinja z oceno, lahko poda pisni ugovor v 24 urah po zagovoru. Pisni ugovor z obrazložitvijo odda ravnatelju VSŠ. 

Po uspešno opravljenem diplomskem izpitu izda višja strokovna šola študentu začasno potrdilo o diplomiranju, končno potrdilo pa prejmejo študenti na slavnostni podelitvi, ki poteka praviloma enkrat letno. 

TEHNIČNA NAVODILA IN PRAVILNIK: 

Tehnična navodila za izdelavo diplomskega dela (verzija 6, veljavna od 1. 10. 2023 dalje)

Tehnična navodila za izdelavo diplomskega dela (verzija 5, veljava od 1. 10. 2020 do 1. 10. 2023*)

*Obrazložitev: v študijskem letu 2023/24 se pri izdelavi diplomske naloge prehaja na drug sistem citiranja, navajanja virov in oblikovanja preglednic in slik, in sicer se z dnem 1. 10. 2023 dosedanji sistem ISO 690 nadomesti s sistemom APA. Ob tem bo v prehodnem obdobju, ki bo trajalo do 1. 10. 2024 možno uporabljati oba sistema (enega ali drugega) v primerih, ko je študent še pred 1. 10. 2023 že oddal dispozicijo svoje diplomske naloge. Tako v dispoziciji kot v dipl. nalogi naj bi se načeloma uporabljal enak sistem citiranja in navajanja virov in oblikovanja preglednic in slik, vendar ima študent možnost, da se (navkljub rabi sistema ISO 690 v dispoziciji diplomske naloge) odloči za uporabo novega sistema APA v sami diplomski nalogi.  Znotraj enega ali drugega dela (torej dispozicije ali diplomske naloge) pa je treba dosledno uporabljati en sistem citiranja, navajanja virov in oblikovanja preglednic in slik. Študenti, ki dispozicijo prvič oddajo po 1. 10. 2023, morajo obvezno uporabljati sistem APA. V tem smislu je treba upoštevati vsebino sprememb, ki v dokumentu »Tehnična navodila za izdelavo diplomskih nalog (verzija 5 – 1. 10. 2020)« razveljavljajo vsebino poglavij 1.5 in 2.9.

Pravilnik o diplomskem delu

Teme za diplomske naloge

AKTUALNO Teme za diplomsko nalogo MIC BC Naklo

 

Obrazci:

Prijava teme in predlog naslova diplomskega dela

Predloga - diplomsko delo

Izjava o avtorstvu diplomskega dela

Izjava lektorja

Kontrolni list za preverjanje tehnične ustreznosti diplomske naloge

Prijava k diplomskemu izpitu in izjava o avtorstvu

Mnenje mentorja v podjetju o diplomski nalogi

Izjava mentorja o primernosti diplomske naloge za zagovor

 

Podrobnejši opis poteka izdelave diplomskega dela ter vsi obrazci so študentom predstavljeni v spletni učilnici (Diplomsko delo).

Knjižnica VSŠ in koristne povezave
Želimo vam veliko motivacije, vztrajnosti in zavzetosti pri pripravi in zagovoru vašega diplomskega dela, če pa se kje "zatakne", vam bomo na šoli z veseljem pomagali.