Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Priznavanje znanja


PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Ste že obiskovali katero od višjih ali visokih šol ali pa imate primerljiva znanja in spretnosti, ki ste si jih pridobili skozi razna neformalna izobraževana oz. z delom?

Primerljiva znanja na ustrezni ravni zahtevnosti imate študenti možnost dokazati z ustreznimi dokazili.
 

Podlaga za priznavanje formalno pridobljenega znanja so listine o pridobljeni izobrazbi ali nacionalni poklicni kvalifikaciji oz. dokazila o opravljenih študijskih obveznostih po višješolskih oz. visokošolskih programih, ki so skladni s programom, ki ga študent obiskuje. 

Podlaga za priznavanje neformalno pridobljenih znanj pa so:
- potrdila in druge listine izvajalcev neformalnih izobraževalnih programov
- pogodba o zaposlitvi, opis delovnega mesta oz. sistemizacija, potrdilo delodajalca o opravljenih delih oz. drugi ustrezni dokumenti, ki izkazujejo pridobljena znanja in spretnosti
- dokazila o sodelovanju pri izvedbi projektov ali volunterskem delu
- predloženi izdelki, objave in druga avtsorska dela. Študent mora nedvoumno dokazati, da je izdelek ali izpeljana storitev v resnici njegovo delo, tudi če gre za skupinsko (projektno) delo
- v primeru priznavanja delovnih izkušenj ter praktičnega znanja in spretnosti pri delodajalcu , mora študent v vlogi navesti vse podatke o delodajalcu, priložiti izpis iz registra, navesti nosilca dejavnosti oz. lastnika podjetja in opisati delodajalca. 
 

Najmanjša enota, ki se priznava v programih višjega strokovnega izobraževanja je znanje, ki ustreza 1 kreditni točki ali zaokroženo znanje, ki je enakovredno obsegu vsaj 25 do 30 ur študentovega dela. Določen predmet oz. praktično izobraževanje se torej lahko prizna delno ali v celoti oz. praktično izobraževanje v celoti ali delno v okviru enega ali več modulov. 

Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja je za študente brezplačen. 

V kolikor menite, da imate določena znanja in spretnosti, ki bi se vam v okviru študijskega programa, ki ga obiskujete oz. ga nameravate obiskovati, lahko priznala, ste dobrodošli v referatu za študijske in študentske zadeve, kjer vam bomo podrobneje predstavili postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja in kjer boste lahko dvignili tudi vlogo za priznavanje. 

 

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E:  referat.visja@bc-naklo.si,  andreja.zupancic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353