Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Praktično izobraževanje


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - PRILOŽNOST ZA POVEZOVANJE S POSLOVNIM IN LOKALNIM OKOLJEM


Praktično izobraževanje, ki ga izvaja študentka ali študent v času višješolskega študija pri delodajalcu, je del študijskega procesa. Predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu aktivno sodelujejo vsi partnerji: študentke in študenti, organizacija, ki izvaja praktično izobraževanje ter Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo. S praktičnim izobraževanjem študentke in študenti pridobivate znanja, veščine in izkušnje, ki vam bodo v bodočih poklicih omogočili kakovostno in učinkovito delo.

V višješolskih programih praktično izobraževanje predstavlja kar 40 % študijskega programa, to je 400 ur praktičnega izobraževanja v letniku (skupaj 800 ur prakse). Vsak študent opravi 20 ur praktičnega izobraževanja/letnik v okviru Biotehniškega centra Naklo, preostale ure do 400 pa na deloviščih BC Naklo ali pri kateremkoli drugem deloajalcu, ki študentu lahko zagotovi pridobitev ustreznih kompetenc. Delodajalca na podlagi predloga študenta oz. študentke odobri organizator praktičnega izobraževanja, nato se sklene tripartitna pogodba. 

Praktično izobraževanje lahko poteka tudi na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo v obliki timskega in samostojnega raziskovalnega ali podjetniško naravnanega projektnega dela v podjetniškem inkubatorju Green lab. Študentke in študenti lahko opravite praktično izobraževanje tudi v tujini v okviru programa Erasmus+

Študenti si v drugem letniku izberite takšno delovišče, da boste že v času praktičnega izobraževanja pripravili diplomsko nalogo. Mentor praktičnega izobraževanja v podjetju je lahko tudi vaš mentor pri diplomski nalogi. Glavni mentor pa je eden od predavateljev na višji strokovni šoli. 

Praktično izobraževanje lahko opravljate pri enem delodajalcu ali več delodajalcih, pri tem pa ne pozabite, da je opravljanje prakse priložnost, da spoznate različne delodajalce in da delodajalci spoznajo vas. Morda je to tudi pot do vaše (prve) zaposlitve. 

 

Organizatorici  praktičnega izobraževanja
KATALOGI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Program UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

Katalog za praktično izobraževanje - 1. letnik
Katalog za praktično izobraževanje - 2. letnik

Program NARAVOVARSTVO

Katalog za praktično izobraževanje - poslovanje in ekonomika
Katalog za praktično izobraževanje - komunikacija in informatika
Katalog za praktično izobraževanje - biotska raznovrstnost
Katalog za praktično izobraževanje - podjetništvo z organizacijo
Katalog za praktično izobraževanje - ekosistemi
Katalog za praktično izobraževanje - zavarovana območja
Katalog za praktično izobraževanje - obnovljivi viri energije

Program HORTIKULTURA

Katalog za praktično izobraževanje - 1. letnik
Katalog za praktično izobraževanje - 2. letnik

Program ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Katalog za praktično izobraževanje - 1. letnik
Katalog za praktično izobraževanje - 2. letnik
ISKANJE USTREZNEGA DELODAJALCA ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA


Delodajalca predlaga študentka/študent ali pa ga ta poišče s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja.

Potek opravljanja praktičnega izobraževanja od najave delovišča do zaključka praktičnega izobraževanja je podrobneje opisan v spletni učilnici - praktično izobraževanje.
PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Morda ste praktično izobraževanje že opravljali na kateri drugi višji ali visoki šoli ali pa imate ustrezne delovne izkušnje. V tem primeru vam lahko praktično izobraževanje v celoti ali delno priznamo. O tem se posvetujte z organizatorjem praktičnega izobraževanja, ki na podlagi pooblastila študijske komisije odloča o priznavanju prakse. 

Postopek priznavanja praktičnega znanja je podrobneje opisan v Pravilniku o priznavanju in poteku praktičnega izobraževanja v Biotehniškem centru Naklo - Višji strokovni šoli. Pravilnik in vloga za priznavanje sta dostopna v spletnih učilnici - praktično izobraževanje.