Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VOP


 

Strahinj 99, 4202 Naklo

Tel.: +386 4 277 21 00

E naslov: info@bc-naklo.si

www.bc-naklo.si

 

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za zunanje osebe

Na podlagi določbe 13.  člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; Splošna uredba) vam podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov na Biotehniškem centru Naklo:

Upravljavec: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Strahinj 99, 4202 Naklo   (v nadaljevanju zavod).

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov zavodapovopping@sckrpong.si

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA

 

Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Center je registriran za opravljanje javne službe ter za druge dejavnosti. V svoji sestavi ima tri enote: Višja strokovna šola, Srednja šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Skupne službe opravljajo naloge za vse tri enote.

S številnimi dejavnostmi ima pomembno mesto v nadaljnjem razvoju kmetijstvo, hortikultura, živilstvo in podeželja na gorenjskem in ostalem območju.

 

Zavod opravlja javno službo na področju:

 

Poleg javne službe zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z izobraževanjem.

 

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, študentov, odraslih  udeležencev izobraževanja, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela BC Naklo obdeluje osebne podatke vseh naših deležnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani naših deležnikov.

 

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na zavodu se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zavodu je dostopna po elektronski pošti na naslovu povopping@sckrpong.si.

Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

III. PRIMERI OBDELAVE:

1.     Obisk spletne strani

Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o obiskovanju spletnih strani se zbirajo in obdelujejo za namene zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog zavoda, kamor sodijo tudi naloge, kot so npr. reševanje uporabniških težav, odpravljanje napak pri delovanju ter varovanje omrežja in premoženja (npr. zaradi preiskave varnostnih incidentov ob prenosu virusov s spletnih strani).

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: upravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti (člen 6(1)(e) in 9. Splošne uredbe in 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)) ter na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlorabe gesel ipd.).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca za namen zagotavljanja varnosti in vzdrževanja strani.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e-naslova infoping@bc-naklopong.si.

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2.     Evidenca vstopov in izstopov iz zavoda

Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.

Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa 85. člen ZVOP-2 (osebno ime, številka in vrsta uradnega identifikacijskega dokumenta, naslov prebivališča, zaposlitev, vrsta in registrska številka vozila ter datum, ura in razlog vstopa ali izstopa v prostore ali izstopa iz njih). Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore organa.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: /.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 1 leto po vnosu podatkov v zbirko.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek infoping@bc-naklopong.si.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

 

3.     Prijava na dogodek (izobraževanje…)

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba posameznega izobraževanja, obveščanje o podobnih izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda ter posredovanje morebitnih informacij, računov, potrdil in drugih gradiv v zvezi s tem.

Na vsakem izvedenem seminarju lahko nastane evidenčni seznam prisotnih udeležencev, ki se ustvarja in hrani za namen poročanja o uspešnosti izvedenih seminarjev (število udeležencev na posameznem seminarju) financerju projekta.

Če se prijavite plačljiv dogodek zavoda, potem med nami nastane pogodba. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, se na dogodek žal ne boste mogli prijaviti oziroma prejemati ter prejemati obvestil in drugih informacij.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  izvajanje pogodbe – člen 6(1)b (če je izobraževanje plačljivo), oziroma člen 6(1)(a) in 6(1)(e) Splošne uredbe ter tretji odstavek 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) glede na dogodek, financiranje le tega.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Osebni podatki udeležencev seminarjev bodo uporabljeni za namen poročanja financerju projekta pri čemer bodo posredovani zgolj statistični kazalci. Prav tako bodo obdelovani podatki v primeru revizije dani na vpogled revizorjem.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: 5 let od zaključka dogodka oz. poravnave vseh obveznosti.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe, pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave.

Posamezniki lahko v vsakem trenutku umaknejo svojo privolitev za obveščanje o izobraževanjih ali drugih dogodkih zavoda in posredovanje drugih informacij.

Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek infoping@bc-naklopong.si.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4.     Kontaktiranje prek spletnega obrazca ali e-pošte

Namen obdelave osebnih podatkov: Veseli smo vsakega vašega sporočila. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, ponudbo ... Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) - 6(1)f GDPR.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: ponudnik gostovanja spletne strani. Uporabnik osebne podatke obdeluje izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev obdelave, ugovor obdelavi. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek infoping@bc-naklopong.si.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

5.     Videonadzor

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov v videonadzornem sistemu

Upravljavec sistema: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, e-pošta: infoping@bc-naklopong.si.  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): e-naslov: infoping@bc-naklopong.si.

Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje in zaščita ljudi in premoženja (zagotavljanje varovanja in varnosti dijakov, zaposlenih in obiskovalcev, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter varovanje nepremičnin in opreme v zavodu in okolice zavoda).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: člen 6(1)(e) Splošne uredbe v povezavi s četrtim odstavkom 9. člena ter 76. do 78. člena ZVOP-2.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: upravljavec in ostali uporabniki po zakonu.  

Pooblaščena oseba za videonadzor: infoping@bc-naklopong.si.

Posebni vplivi obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni.

Neobičajne nadaljnje obdelave: Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države. Dogajanje se lahko spremlja v živo s strani pooblaščenih oseb. Pooblaščena oseba za spremljanje v živo: varnostnik. Zvok se ne snema.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Upravljavec podatke iz aplikacije hrani v skladu z internim Pravilnikom o video nadzornem sistemu: 3 mesece. 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, na elektronskem naslovu: infoping@bc-naklopong.si. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami  ZVOP-2 in Splošne uredbe. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ipping@ip-rspong.si tel.: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

IV. PIŠKOTKI

Piškotek je kratek tekstovni zapis (besedilo), ki ga spletna stran ob obisku pošlje brskalniku. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani, kot so npr. piškotki za prijavo in piškotki za nakupovalno košarico. Drugi pa so namenjeni izboljšavi uporabniške izkušnje pri uporabi spletne strani in se uporablja npr. za shranjevanje uporabnikovih preferenc in za spremljanje obiska na spletnem mestu, kar omogoča izboljšave uporabniške izkušnje.

Spletna stran BC Naklo uporablja nujno potrebne piškotke za delovanje strani in piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in pridobivanje statističnih podatkov o obisku spletne strani. Uporaba je opisana na naslovu http://www.bc-naklo.si/fileadmin/center/razno/vop2023.pdf . Stran je dostopna prek menija BC Naklo / Pravno obvestilo na strani BC oziroma na straneh posameznih enot prek povezave v obvestilu o piškotkih (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

Katere piškotke uporablja spletna stran?

Ime piškotka

Namen

Podjetje

Čas piškotka

sejni piškotek

Nujno potrebni piškotek za delovanje spletne strani

Piškotek naše spletne strani

dokler ne zaprete brskalnika

_ga

Statistika ogledov spletne strani

Google Analytics

2 leti

_gid

Statistika ogledov spletne strani

Google Analytics

24 ur

_gat_gtag_UA_*

Statistika ogledov spletne strani

Google Analytics

1 min