Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt DIGIAGRI, Erasmus+O PROJEKTU          PARTNERJI     MULTIPLIKATIVNI DOGODEK     AKTIVNOSTI          REZULTATI         DISEMINACIJA


O projektu

DIGIAGRI: Didaktično-digitalno orodje za usposabljanje iz praktičnih vsebin (Didactic-Digital Tools for the Practical Contents Training)

Program Erasmus+, Ključni ukrep 2: sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja (KA220-HED)

Sodelujoče države: Hrvaška, Slovenija, Španija

Vodilni partner: Biotehniški center Naklo, Slovenija

Drugi sodelujoči partnerji:

Obdobje izvajanja projekta: 1. 2. 2022–31. 7. 2024


Namen in cilji projekta:

Nadgraditi pedagoška in digitalna znanja, spretnosti in kompetence predavateljev praktičnega pouka in jih usposobiti za ustrezno pedagoško izvedbo primernih učnih situacij praktičnih vsebin pri poučevanju na daljavo tako, da bo le-ta enako učinkovita in po kvaliteti primerljiva s klasično izvedbo. Pospeševati neformalna, strokovna izobraževanja na daljavo za predavatelje, ki bodo dostopna kjerkoli in kadarkoli. Omogočiti izvedbo pouka na daljavo za vse študente, vključno s študenti z učnimi težavami iz socialno ogroženih skupin. Povečati prilagodljivost praktičnega pouka in ga uspešno vključiti v poučevanje na daljavo, v t. i. hibridni način izvajanja pouka ali ga uporabiti za čas nadomeščanja učitelja. Zagotoviti trajnost in omogočiti uporabo rezultatov projekta drugim zainteresiranim javnostim – odrasli, vključeni v vseživljenjsko izobraževanje, ranljive skupine.

Ciljne skupine: Primarna ciljna skupina projekta so mentorji praktičnega usposabljanja ter mentorji/skrbniki ranljivih skupin, sekundarna pa predavatelji, vodstva šol, politični odločevalci, delodajalci. Posredna ciljna skupina oz. končni uporabniki kompetenc projekta so študenti pri praktičnem pouku (samostojni študij), ranljive skupine in odrasli, vključeni v vseživljenjsko izobraževanje.