Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Motika


Pospešeno okopavanje zelenjave - "Motika"

Naslov projekta: Pospešeno okopavanje zelenjave

Akronim: »Motika«

Trajanje projekta: 19.05.2022 ‐ 18.05.2025

Program: Iz naslova javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
 

Cilj in pričakovani rezultati:

• Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanja erozije ter degradacije tal z uporabo okopalne roke, ki bo pri obdelavi s svojo lahkostjo in okretnostjo povzročala manj tlačenja in poškodb;

• Trajnostno varstvo rastlin z mehanskim odstranjevanjem plevelov;

• Zmanjšanje onesnaženja podzemnih vod s herbicidi. S širšo uporabo in dostopnostjo okopalne roke se bo povečala uporaba mehanskega zatiranja plevela, kar bo prispevalo k zmanjšanju obremenitve podtalnice s herbicidi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi kot posledice kemičnega varstva rastlin;

• Učinkovita raba energije oziroma obnovljivih virov energije (OVE) v kmetijski pridelavi. Stroj bo primer energetsko učinkovitega okopavanja, bo alternativa traktorjev na motorni pogon, deloval bo na električen oz. akumulatorski pogon, katerega pogonska energija bo lahko po zmožnosti kmetov pridobljena iz OVE.

• Rezultati projekta so konkurenčnejši ekološki pridelovalci zelenjave, izboljšana trajnostna raba kmetijskih zemljišč in zmanjšana uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS). To se bo rezultiralo v učinkovitem prilagajanju kmetijske pridelave zelenjave, k blažitvi podnebnim spremembam in prilagajanje nanje. Rezultati projekta so prav tako izdelana priporočila uporabe okopalne roke, vključevanje rezultatov projekta v študijski in svetovalni proces.

 

Povezave: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_sl.htm/

https://www.program-podezelja.si/

 


Projektne aktivnosti

Delovni sestanek s partnerji na Strojni fakulteti v Ljubljani kjer so v okviru projekta »Pospešeno okopavanje zelenjave« razvili okopalnega robota. Preizkusili in testirali ga bomo na več izbranih kmetijah po Sloveniji in kasneje predstavili širši javnosti.