Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpis
RAZPIS

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v  Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2024). 

 

RAZPISNA MESTA VSŠ BC NAKLO 2024/25

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

redni

izredni

redni

izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Živilstvo in prehrana

45

30

2

15

 


VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

POMEMBNO: Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega/višjega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše kot izredni študent. 

 

PRIJAVA

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2023/24 bo potekal od 20. februarja do 15. marca 2024, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vpsping@sc-celjepong.si.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki ste se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 23. avgusta 2024. 

Drugi prijavni rok bo potekal od 23. do 29. avgusta 2024. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vpsping@sc-celjepong.si 

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2024

Naknadni vpis: Na podlagi 20. člena,  4. odstavka Pravilnika  o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/18 in 23/18 – popr.) lahko ravnatelj/-ica Višje strokovne šole dovoli naknadni vpis kandidatom, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, če niso bili že 3 leta redno vpisani v višje- ali visokošolsko izobraževanje. Vloga za naknadni vpis se lahko dobi in odda v referat višje šole do 30. septembra 2024, če so za določen višješoslki program še prosta mesta. Potrebno je navesti razlog za naknadni vpis in ustrezna priložiti dokazila.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se boste lahko po drugem prijavnem roku vpisali neposredno na višjo strokovno šolo do 9. oktobra 2024, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Pred visom je potrebno plačati vpisnino ter vsaj en obrok šolnine. Vpisnina vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice in delovno obleko.

Šolnino lahko poravnate:

Ob vpisu podpišete pogodbo o izobraževanju. 

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visjaping@bc-naklopong.si, andreja.zupancicping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353