Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Cilji



CILJI

Prispevki k doseganju ciljev izbranega sklada v okviru tega projekta bodo:

-     doseganje krepitve partnerstva in trajnejše sodelovanje med Biotehniškem centrom Naklo in švicarsko strokovno inštitucijo AGRIDEA z namenom prenosa in izmenjave znanja v obliki predavanj, praktičnih izobraževanj, prenosa dobrih praks, izdelave brošure, strokovnega foruma… Predvsem strokovni forum zagotavlja dolgoročno sodelovanje vseh udeleženih strokovnjakov v projektu.

-     preko predavanj, praktičnih izobraževanj itd. se bo med ciljnimi skupinami krepila zavest o pomenu hranjenja na ekološki način pridelanega semena kot temelj v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja kmetijstva tako na lokalni kot na nacionalni ravni, za zagotavljanje kakovostnejšega življenja in delanje konkretnih korakov k socialno – ekonomsko stabilnejši družbi,

-     uvajanje predavanj o ekološkem pridelovanju in hranjenju semena kot stalna praksa, med študente, dijake in druge ciljne skupine z namenom ozaveščanja pomembnosti hranjenja semen z vidika biodiverzitete kmetijskih in drugih rastlin, hranjenja in pridelovanja lokalnih sort in varietet tako na lokalni ravni kot tudi »na kmetiji«, ohranjanje semen starih slovenskih sort, samooskrbe, lokalne prehranske varnosti, ohranjanju okolja, spodbujanju k ekološki pridelavi hrane ter poznavanju agroekosistemov v okviru ohranjanja naravne dediščine,

-     skupno načrtovanje elaborata s švicarskim partnerjem za postavitev kratkoročne semenske banke z možnostjo razširitve na dolgoročno semensko banko. Sodelovanje švicarskega partnerja ob nastajanju semenske banke ter po vzpostavitvi kratkoročne semenske banke tudi izmenjava semen s švicarskimi pridelovalci preko švicarskega partnerja,

-     izmenjava strokovnjakov, dijakov in študentov med obema partnerjema.

 

Ta projekt bo bistveno doprinesel k ozaveščanju pomena hranjenja semena na lokalni ravni in hranjenju semena doma »na kmetiji«. Izkušnje in znanja ekoloških pridelovalce ter strokovnjakov tako BC Naklo kot švicarskega partnerja, so pomemben doprinos k oblikovanju celostne slike in učinku projekta. Zaradi oblikovanja različnih dobrih praks pa je ne-obhodno sodelovanje z zunanjimi partnerji in v našem primeru je naš švicarski partner AGRIDEA zaradi izkušenj in strokovne usposobljenosti dobra podpora k vzpostavitvi in uresničitvi tega projekta.