Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektu


IZHODIŠČNO STANJE IN CILJI PROJEKTA

Priča smo dejstvu, da vse manj ljudi na Avstijskem Koroškem še govori slovensko, da se še opredeljujejo za Slovence. Pri spoštovanju dvojezičnosti prihaja do številnih zapletov in težav.

Pedagoški delavci se zavedamo, da je skrb za ohranjanje slovenstva (narodnostne zavesti, pripadnosti, jezika in kulture), predvsem na mladih. Strpnost med različnimi narodi, konstruktivno reševanje problemov so ključni elementi uspešnega razvoja družbe v prihodnosti.

Ker želimo prispevati del svojega truda, da spodbudimo mlade na obeh straneh meje, da se spoznajo, presežejo stereotipe in predsodke, da spoznajo jezik, kulturo in navade obeh narodov; smo se odločili za projekt izmenjave in druženja dijakov s sovrstniki ter njihovimi družinami.

S projektom želimo doseči sledeče cilje: da bi se mladi na obeh straneh meje srečali, spoznali in navezali trajne stike (npr. preko elektronske pošte), da bi se skupaj učili slovenskega in nemškega jezika (dvojezični pouk), da bi spoznavali kulturo ter običaje obeh narodov (obisk lokalnih organizacij ter kulturnih znamenitosti), da bi se učili konstruktivno reševati probleme in si pri tem tudi prostovoljno pomagati (proces mediacije), da bi presegli morebitne stereotipe in predsodke ter, da bi mladi na avstijskem koroškem začutili svoje korenine slovenstva in se k njim tudi vračali.


AKTIVNOSTI V PROJEKTU

Projektne aktivnosti smo pričeli s skupnim pohodom na Triglav. Pohoda so se udeležili dijaki iz različnih programov na obeh sodelujočih šolah v projektu, učitelji iz obeh šol in tudi nekateri starši. 

 Izvedli smo dva enodnevna obiska: dijaki ZG/ZRG za Slovence iz Celovca so obiskali Biotehniški center Naklo, spoznali šolo in njeno delovanje. Pri obisku so spoznali lokalni znamenitosti: Vogvarjevo hišo in Dupljansko graščino. Nato so dijaki Biotehniškega Centra Naklo obiskali ZG/ZRG za Slovence V Celovcu. Prav tako so spoznali šolo, njeno delovanje in Mohorjevo družbo. Za zamejske Slovence je Mohorjeva družba s svojimi bogatim zgodovinskim delovanjem, zelo pomemben predstavnik v lokalnem in tudi širšem okolju. Dijakom je bila predstavljena družba z vsemi enotami, ki jih povezuje, predstavljena je bila njena zgodovina in njeno delovanje za ohranjanje slovenstva.

 Izpeljani sta bili dve enotedenski izmenjavi 10 dijakov. Dijaki so v enotedenskih izmenjavah obiskovali pouk (v Celovcu dvojezični pouk), bivali so pri vrstnikih doma, v popoldanskih aktivnostih pa spoznavali lokalno okolico- kulturne, geografske in zgodovinske znamenitosti.

 V času projektnih aktivnosti smo se medijsko pojavljali na radiu, v časopisu. Pripravili smo skupno gradivo: dvojezično zloženko, kjer smo predstavili obe šoli, aktivnosti projekta in skupnega delovanja, predstavili smo tudi lokalno okolje. Zloženka bo tudi po poteku projekta služila za skupno delovanje, ohranjanje stikov in skupnega druženja ter delovanja.