Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektu
PREDSTAVITEV PROJEKTA: Development Of New E-learning tool in horticulture - DONE

Glavni namen projekta DONE je bil vzpostavitev spletnega kataloga okrasnih lesnatih rastlin, v katerega bo vključenih vsaj 50 rastlin, ki se uporabljajo pri zunanjih zasaditvah v treh državah partnericah, v Sloveniji, Španiji in na Norveškem. Dejansko nam je uspelo v katalog vključiti 90 rastlin, katerih izbor je pester zaradi zelo različnih okolij, v katerih uspevajo in se uporabljajo za zunanje zasaditve. Rastline so v katalogu predstavljene s fotografijami, botaničnimi opisi, klimatskimi pogoji za rast,  posebnimi zahtevami za rast, uporabnostjo in okrasno vrednostjo. Strokovnjaki na področju hortikulture morajo za uspešno delo dobro poznati skupine okrasnih lesnatih rastlin, ki so uporabne pri krajinskih zasaditvah. V tem smislu bo spletni katalog, ki se bo z leti še nadgrajeval in dopolnjeval, uporaben učni pripomoček in tudi novost na področju izobraževanja v hortikulturi. 

V izdelavo spletnega kataloga okrasnih lesnatih rastlin smo vključili tudi dijake in odrasle udeležence hortikulturnih programov na srednješolski ravni, ki so pod mentorstvom strokovnjakov s področja hortikulture (učiteljev) fotografirali rastline in pripravljali opise rastlin za objavo v katalogu. Na ta način so se že med samo pripravo kataloga spoznavali z različnimi rastlinami in se urili v fotografiranju.

Glavni cilji projekta DONE so:

- spoznavanje okrasnih rastlin v državah partnericah in primerjava načinov in pristopov pri krajinskih zasaditvah
- izdelava računalniške aplikacije za spletni katalog okrasnih lesnatih rastlin
- priprava vsebine za katalog okrasnih lesnatih rastlin (fotografije in opisi rastlin)
- izdelava promocijske spletne strani za katalog
- izvedba 16 mobilnosti
- izvedba treh partnerskih sestankov v Španiji, na Norveškem in v Sloveniji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRESENTATION OF THE PROJECT: Development Of New E-learning tool in horticulture - DONE

The main purpose of the project DONE was creation of an online catalog of ornamental woody plants, in which we will include 50 plants which are used in external plantings in the three partner countries, Slovenia, Spain and Norway. Actually we managed to include 90 plants. Selection is varied due to the very different backgrounds. In the catalog plants are presented with photos, botanical descriptions, climatic conditions for growth, specific requirements for growth, usefulness of plants and their decorative value. For the purpose of their work, experts in the field of horticulture are required to be very well familiar with ornamental plants that are used in landscape planting. In this context, the online catalog (which will be upgraded and updated over the years), will become useful teaching and learning tool and a novelty in the field of education in horticulture.

Main objectives of the project DONE are:

- introduction of ornamental plants in the partner countries and the comparison of different methods and approaches in landscape plantings 
- creation of computer application for the online catalog of ornamental woody plants 
- preparing the content for the catalog of ornamental woody plants (photos and descriptions of plants) 
- creation of a promotional website for the catalog 
- implementation of 16 mobility 
- implementation of the three partner meetings in Spain, Norway and Slovenia