Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Škofja Loka 23.9.06 

POROČILO – ŠKOFJA LOKA

 

DATUM: 23. september 2006, od 9.30 do 13.30

DEJAVNOSTI

Ogledali smo si Dneve evropske kulturne dediščine v Škofji Loki. Dijaki so imeli najprej voden ogled mesta. Nato so si ogledali srednjeveško tržnico s prikazom starih obrti, ki je potekala na Mestnem trgu. Posebna zanimivost sta bila prikaz srednjeveških plesov plesne skupine Lonca ter orožarna. Pri slednji so si dijaki ogledali in preizkusili srednjeveška orožja. Udeležili so se tudi delavnice izdelovanja usnjenih mošnjičkov, ki jo je vodila Mojca Debeljak, ter se oblekli v prava srednjeveška oblačila. Na koncu smo obiskali muzej na Loškem gradu.

CILJI

spoznavanje značilnosti srednjeveškega mesta in gradu

spoznavanje in dokumentiranje srednjeveških plesov, obrti, oblačenja in načina življenja ljudi

dijaki na izbrano temo pripravijo pisno ali fotografsko poročilo

 UDELEŽENCI

Učitelja:Bernarda Božnar, Andraž Kalamar

25 dijakov

 STROKOVNI SODELAVCI

Andraž Kalamar, prof. zgo. in soc.

Mojca Debeljak, šivilja in ljubiteljica srednjega veka

Mira Kalan, kustosinja pedagoginja

 

Dejavnost je finančno podprla Evropska komisija preko Agencije Socrates.

 

 

  

REPORT – ŠKOFJA LOKA

 

DATE: 23th September 2006, from 9.30 to 13.30

ACTIVITIES

We visited The Days of the European Culture Heritage in town Skofja Loka. At first students attended guided tour in the medieval center. Then they visited the medieval market with review of old crafts which took place on Town's Square. Special attractions were medieval dances which were performed by the dance group Lonca and armoury. Students tried medieval arms. Some of them also attended a workshop led by Mojca Debeljak where they made a leather wallet and tried real medieval clothes. At the end we visited museum in The Castle of Skofja Loka.

AIMS

Getting familiar with medieval town and castle

Getting familiar with medieval dances, trades, clothing and the medieval lifestyle

Students prepare written or photographic report

PARTICIPANTS

Teachers: Bernarda Božnar, Andraž Kalamar

25 students

EXPERTS

Andraž Kalamar, history and sociology teacher.

Mojca Debeljak, sewer, very fond of medieval age

Mira Kalan, curator educator

This activity has been made possible by the European Commission financial support through Socrates Agency.