Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kranj - staro mestno jedro


KRANJ - STARO MESTNO JEDRO

Delovni list pri ogledu starega mestnega jedra

 

1. Naštej pet ulic v starem mestnem jedru!

Poštna ulica

Tavčarjeva ulica

Prešernova ulica

Tomšičeva ulica

Reginčeva

 

2. Naštej imena treh trgov v starem mestnem jedru, tako kot si sledijo od severa proti jugu!

Maistrov trg

Glavni trg

Trubarjev trg

 

3. Mesto je bilo v preteklosti pred sovražniki zavarovano z obzidjem. Sestavni del obzidja so bili tudi številni obrambni stolpi. Naštej nekaj ohranjenih!

Obrambni stolp na Pungertu

Orožarski obrambni stolp

Špitalski stolp

 

4. Naštej vsa vrata, ki so nekdaj vodila v mesto!

Stranska vrata na Pungertu

Spodnja mestna vrata

Mala mestna vrata - durce

Gornja mestna vrata

 

5. Kako se imenuje grad v Kranju? Po kom je dobil ime?

Grad Kiselštajn

Ime je dobil po Janžu Khislu.

 

6. V Kranju stojijo tri v osnovi gotske cerkve. Poimenuj jih!

Cerkev svetega Kncijana in tovarišev

Cerkev svetega Roka, Sebastjana in Fabiana

Cerkev Marije Roženvenske

 

Valentin Vnuk, 4.BFD

 

 

 

KRANJ – THE OLD TOWN CENTRE

Worksheet in sightseeing of the old town centre

 

1.Name five street in the old town centre!

Poštna Street

Tavčarjeva Street

Prešernova Street

Tomšičeva Street

Reginčeva Street

 

2.Name three squares from the north to the south!

Maister Square

Main Square

Trubar Square

 

3.The town used to be protected from enemies by city walls and watch towers. Name some preserved ones!

The watch tower in Pungart

The armour watch tower

The Špital tower

 

4.Name all the gates that used to lead into the town!

The side gate in Pungart

The lower town gate

The small town gate – durce

The upper town gate

 

5. What is the castle called and why?

The Castle Kiselštajn was named by Janez Khisel.

 

6.Name the three Gothic churches!

The Church of St. Kancian and comrades

The Church of St. Rok, Sebastian and Fabian

The Church of Mary of Rosary

 

Valentin Vnuk, 4.BFD