Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Karierna mapa


Mapa učnih dosežkov


OSNOVNA NAVODILA ZA DIJAKE

Karierna mapa
je pripomoček, ki naj spodbudi vsakega dijaka oziroma dijakinjo Srednje šole Biotehniškega centra Naklo k bolj aktivnemu in ustvarjalnemu delu v času šolanja, s tem pa k boljši samopodobi.

Z dopolnjevanjem Karierne mape (KAM) lahko vsak dijak oziroma dijakinja postopoma, korak za korakom, odkriva svoje prednosti pa tudi šibke točke, načrtuje osebne in učne cilje, spoznava raznovrstne načine učenja ter spremlja svojo osebnostno in intelektualno rast, kakor tudi svoj poklicni napredek.

Karierna mapa je razdeljena na naslednje teme:

Naslovna stran
Moja knjiga obrazov
Moja pot do poklica
Moji cilji
• Moje kompetence (ključne, poklicne)
PUD
Projektno delo
Referati
Izdelki

Interesne dejavnosti

Odprti kurikulum
Europass
Tekmovanja in natečaji
Izvenšolske dejavnosti
Objavljeni članki ali drugi izdelki
Dokazila o izobraževanju in usposabljanju

Vsaki temi je priložen tematski list, ki jih lahko dijak oziroma dijakinja izpolnjuje ob različnih priložnostih (razredna ura, projektno delo, po končanem PUD itd.).

Karierno mapo dijak oziroma dijakinja postopoma dopolnjuje med vsakim šolskim letom. Zato ima na voljo ne le tematske liste na šolskih spletnih straneh, ampak tudi povezavo: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/MapaUcnihDosezkov_interaktivna.pdf  na spletno stran Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), kjer je interaktivna verzija Mape učnih dosežkov z mnogimi delovnimi listi, ki bodo tudi dobrodošla pomoč pri oblikovanju vsake Karierne mape.

Karierna mapa je namenjena tudi zbiranju različnih dokazil o najboljših izdelkih, projektnih nalogah, fotografijah z nastopov, doseženih rezultatih s tekmovanj in drugih aktivnosti, ki odražajo znanje in usposobljenost vsakega dijaka oziroma dijakinje posebej. Omenjeni dokumenti, lahko so tudi v elektronski obliki, bodo dobra osnova z

         • pripravo priloge k zaključnemu spričevalu,
         • oblikovanje Europass življenjepisa,
         • pisanje prošnje za počitniško prakso, prvo zaposlitev, mednarodne izmenjave ipd.,
         • dokumentacijo pri razgovorih za zaposlitev.

Karierno mapo naj vsak dijak oziroma dijakinja dopolnjuje samostojno, razredniki in mentorji naj bodo le v vlogi svetovalcev ali koordinatorjev.

Pripravila: Darja Mavrin