Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predmetnik


Ime izobraževalnega programa: BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

Biotehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki v svojem izbirnem delu ponuja strokovni maturitetni predmet BIOTEHNOLOGIJO. V tretjem in četrtem letniku izbirajo med MIKROBIOLOGIJO in KMETIJSTVOM.

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupno število ur v programu

I – OBVEZNI PREDMETI

Slovenščina

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

Prvi tuji jezik – angleščina

3

3

3

3

420

Drugi tuji jezik – nemščina

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

 

210

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Glasba ali

Likovna umetnost

2

 

 

 

70

Geografija

2

2

 

 

140

Biologija

2

2

2

 

2

140–280

Kemija

2

2

2

140–280

Fizika

2

2

 

140–280

Psihologija

 

 

2

 

70

Sociologija

 

2

 

 

70

Informatika

3

 

 

 

105

Biotehnologija

 

2

3

3

280

Laboratorijske vaje

 

2

2

2

210

Mikrobiologija ali Kmetijstvo ali

Interdisciplinarni strokovni sklop

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

210

II – IZBIRNI PREDMETI NA SPLOŠNI MATURI

(dodatna priprava na splošno maturo)

0–2

0–6

0–280

III – OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

90 ur na leto

90 ur na leto

90 ur na leto

30 ur na leto

300

 

SKUPAJ (I + II + III)

32

33

31–33

27–33

4605–4885

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

3

3

3

1

10

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Kmetijstvo 3. letnik  

Gimnazijci spoznajo naravne danosti (tla, podnebje) za kmetijstvo v Sloveniji in vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo. Primerjajo konvencionalno, ekološko in biodinamično kmetovanje in gospodarjenje z naravo. Seznanijo se z osnovami rastlinske pridelave, spoznajo nekatere rastlinske bolezni in škodljivce ter načine varstva rastlin. Poudarek je na ekološki in biodinamični pridelavi. Pri praktičnem delu je poudarek na opazovanju rastlin in delu na posestvu, ki sovpada z letnim časom. 

Kmetijstvo 4. letnik

 

Gimnazijci primerjajo gospodarski pomen industrijskega, ekološkega in biodinamičnega pridelavanja hrane in vpliv tako pridelane hrane na zdravje ljudi. Razumejo gospodarski pomen travništva in pašništva in s tem navezavo na živinorejo. V naravi prepoznavajo pomembnejše vrste trav in metuljnic. Živinorejo obravnavajo v povezavi z varovanjem okolja, poudarek je na ekološki živinoreji in avtohtonih pasmah. Opazujejo etologijo živali. Spoznavajo gospodarski pomen sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva v povezavi s praktičnimi izkušnjami na posestvu.