Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zeleni SIjAj


Naklo 22Trst 22 | Celovec 23 | DejavnostiRezultati | Diseminacija


V okviru projekta želimo v prvem letu vzpostaviti protokol, s katerim bi v prihodnosti lažje vrednotili učne izide mednarodnih mobilnosti dijakov na splošnem področju izobraževanja. V drugem letu bomo model testirali z mednarodnimi izmenjavami dijakov ter hkrati uresničevali cilj promocije mednarodnih mobilnosti ter z vsebino mobilnosti uresničevali cilj izboljšanja ključnih kompetenc pri dijakih, ozaveščanja dijakov za blaženje podnebnih sprememb ter vzpostavitvi mreže kakovostnega partnerstva. 

Glavni poudarek bo na aktivnostih dobrega medsebojnega sodelovanja vseh vključenih šol, tako na ravni vodstva, dijakov in učiteljev. V projektu bomo povezali člane dveh slovenskih narodnih manjšin. Z aktivnostmi uresničujemo doseganje ciljev projekta in realizacijo zastavljenih rezultatov. 

A1: Priznavanje mednarodnih mobilnosti

A 2, A3, A4: Mednarodna mobilnost dijakov

A5: Vodenje in spremljanje projekta

A6: Razširjanje projektnih rezultatov

A7: Mreženje učiteljev in predstavitve dobrih praks

Pričakovani glavni rezultati so: 

- vzpostavljen protokol priznavanja mednarodnih mobilnosti dijakov v splošnem izobraževanju

- izvedene 3 mednarodne mobilnosti (5 dni programa, 7 dijakov na partnersko šolo) z izvedenim pilotnim vrednotenjem priznavanja učnih izidov mednarodne mobilnosti

- vzpostavljena kakovostna mreža partnerstva, predstavitev in izmenjava 12 primerov dobrih praks

- močni diseminacijski rezultati (eTwinning, strokovni članki, objave v različnih medijih…)


Partnerji

Biotehniški center Naklo  http://www.bc-naklo.si/

Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence, Celovec  https://www.slog.at/home_sl

Znanstveni licej Franceta Prešerna, Trst   http://www.preseren.gov.it/sl/home/