Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Od pridelka do izdelkaOd pridelka do izdelka - dodana vrednost podeželju

Projekt sofinancira Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. BC Naklo je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.


1. Partnerji v projektu:Izziv, na katerega odgovarja projekt

Neugodne podnebne razmere onemogočajo intenzivno kmetijstvo na območju Gorenjske. Kmetije so manjšega obsega, prevladuje živinorejska dejavnost. Opazno je opuščanje travniških sadovnjakov ter izginjanje z žiti posejanih polj, še posebej v višje ležečih predelih. Osnovna kmetijska dejavnost ne zadošča več za preživetje kmečke družine, zato so družinski člani zaposleni tudi izven kmetije.

Tako so, še posebej v času gospodarske krize, ljudje začeli razmišljati o načinih povečanja prihodka na kmetiji. Na področju dopolnilnih dejavnosti se tako odpirajo alternativne možnosti predelave žit in sadja.


Kratkoročni cilji projekta


Glavne aktivnosti in vloga BC Naklo

Projekt je zasnovan v dveh fazah. Namen projekta je vzpodbuditi in usposobiti ciljne skupine za pridelavo in predelavo sadja in žit na Gorenjskem. V prvi fazi bodo udeleženci prejeli znanja iz področja podjetniških vsebin ter teoretična znanja za pridelavo sadja v travniških sadovnjakih. V drugi fazi projekta bodo aktivnosti usmerjene v pridobitev teoretičnih znanj za pridelavo žit in doseganje dodane vrednosti sadja in žit. Predstavljeno bo doseganje kriterijev za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.

Biotehniški center Naklo se bo osredotočil na organizacijo in izvedbo praktičnih usposabljanj ter promocijske aktivnosti v projektu.


Rezultati in učinki


AKTIVNOSTI

Ogled dobre prakse - pridelava in predelava sadja


Pomembne povezave


Za več informacij ...

Kontaktni osebi:

Irena Gril (T: 04 277 21 03, e-mail: irena.grilping@bc-naklopong.si)

Urška Kleč (T: 04 277 21 02, e-mail: urska.klecping@bc-naklopong.si)