Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

EURUFU


 

EURUFU - European Rural Futures
Nove priložnosti za zagotavljanje javnih storitev na podeželju

Program: Srednja Evropa
Razpis: Tretji razpis za sofinanciranje projektov programa Srednja Evropa
Partner:  Biotehniški center Naklo / Razvojna agencija Sora

Kontakt:
Biotehniški center Naklo
Martina Kramarič
e-mail: martina.kramaricping@guest.arnespong.si
tel: 04 277 21 21

Razvojna agencija Sora
Darja Barič
e-mail: darja.baricping@ra-sorapong.si
tel: 04 506 02 24

V sodelovanju z evropskimi partnerskimi institucijami, "EURUFU - European Rural Futures " analizira izzive demografskih sprememb na podeželju in možnosti za ohranitev ravni javnih storitev in infrastrukture. Potrebno je razviti nove strategije za zdravstveno in socialno varstvo, izobraževanje, lokalno gospodarstvo, zaposlovanje in mobilnost  z namenom, da bi podprli lokalno in regionalno konkurenčnost.  Za pripravo praktične izvedbe projekta bodo razvite, testirane in vrednotene nekatere pilotne akcije.

Projekt se nanaša na širše (teritorialno) območje, kjer je prišlo do demografskih in socialnih sprememb tako v urbanem okolju kot na podeželju. EURUFU bo aktivno pripravil strategije prilagajanja procesom preoblikovanja in s tem izboljšal konkurenčnost in privlačnost regij in s tem dosegel glavni cilj Kohezijske politike EU – enake možnosti (življenja) za vsakega.

EURUFU podpira uravnoteženo ekonomsko rast z zagotavljanjem zadostne javne oskrbe in vzdrževanjem socialne in tehnične infrastrukture s spodbujanjem vloge manjših krajev in podeželja in s krepitvijo trga dela na podeželju.

Dejavnosti projekta bodo analizirale možnosti, ukrepe in rešitve  za trajno zagotavljanje javnih storitev na področjih: 1. socialno in zdravstveno varstvo, 2. izobraževanje, 3. lokalno gospodarstvo, 4. zaposlitvene možnosti in mobilnost. To pa bo izboljšalo kakovost življenja, privlačnost in konkurenčnost z učinkovitim ravnanjem in upravljanjem  podeželskih virov. Ta štiri področja bodo spodbujala inovacije in podjetništvo, s tem pa ustvarjanje novih, boljših delovnih mest na podeželju.

EURUFU bo analiziral razloge izseljevanja iz podeželja in bo poskušal najti rešitve za stabiliziranje strukture prebivalstva določenih območij z namenom zmanjševanja socialne in teritorialne izključenosti in povečanje povezanosti –kohezije.

Posledice demografskih sprememb zahtevajo temeljit pregled in prilagoditev javnih storitev, prav tako pa tudi novo definicijo standardov.  Za pravi odziv na demografske spremembe in njihovo prilagajanje, regije potrebujejo skupno strategijo za izmenjavo izkušenj in informacij. Na podlagi skupne strategije bo izvedenih 10 regionalnih pilotnih projektov, Rezultati pilotnih dejavnosti projekta bodo preneseni ostalim regijam kot »EURUFU orodje«, ki bodo smernice za podeželske regije in se bodo lahko uporabljala po vsej ostali Srednji Evropi in čez.

Splošni cilj:
je spodbujati ukrepe za zagotavljanje inovativnih rešitev pri prestrukturiranju storitev in infrastrukture v podeželskih regijah. Trajnostni razvoj podeželja bo podprt z razvojem, prilagajanjem, integriranimi ukrepi in strategijami za regionalni razvoj na transnacionalni ravni. Treba bo izvesti vrsto uravnoteženih storitev ter gospodarskih in kulturnih priložnosti, ki bodo pritegnile prebivalce, podjetnike in investitorje.

Specifični cilji:
1. Občutljivost deležnikov na prihajajoče demografske spremembe in izpostavitev možnosti in priložnosti za aktivno delovanje podeželskih regij
2. Sodelovanje različnih partnerjev in deležnikov (administracija, politika, podjetništvo, šolstvo, društva, združenja…) v regijah
3. Ublažitev upada populacije in dolgoročnejših sprememb
4. Prilagoditev infrastrukture negativnim posledicam spreminjanja strukture prebivalstva
5. Vpeljava pilotnih projektov kot zasnova in prilagoditev demografskim spremembam
6. Prenos znanja na Evropski ravni ter vzpostavitev dolgoročnega, učinkovitega in trajnega dialoga med akterji regionalnega razvoja.

Operativni cilji:
1. Izvedba strateške akcije, ki ustvarja dohodek in zaposlitvene možnosti, poveča konkurenčnost in privlačnost na podeželju skozi koncept povezovanja
2. zadržati prebivalstvo na podeželju in omogočiti enake možnosti za izobraževanje, delo in višjo kakovost življenja
3. razvoj inovativnih razvojnih strategij podeželja

Partnerstvo sestavlja 11 različnih partnerjev iz 7 evropskih držav (AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI), ki izpolnjujejo posebne naloge v okviru projekta in zastopajo regionalne in lokalne oblasti, regionalne razvojne agencije in izobraževalne organizacije. Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena za doseganje pričakovanih rezultatov zaradi kompleksnosti in transnacionalne razsežnost demografskih  sprememb v srednji Evropi. 

Vodilni partner: Thuringian Ministry for Building, Regional Development and Infrastructure (DE)

Partnerji: University of Applied Sciences Erfurt (DE), Ústí Region (CZ), Salzburg Institute for Regional Planning and Housing (AT), EU Regional Management Upper Styria West (AT), VÁTI Hungarian Public Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning (HU), Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation (HU), Local Development Agency Langhe Monferrato Roero (IT), Razvojna agencija Sora (SI), Biotehniški center Naklo (SI), Municipality of Brzeg Dolny (PL), CTRDA Central Transdanubian Regional Development Agency

Program Srednja Evropa
Srednja Evropa je program Evropske unije, ki spodbuja sodelovanje med državami srednje Evrope za izboljšanje inovacij, dostopnosti in okolja ter za povečanje konkurenčnosti in privlačnosti mest in regij.
Program Srednja Evropa investira 231.000.000 €. Namenjena so za financiranje čezmejnih projektov sodelovanja, ki vključujejo javne in zasebne organizacije iz Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije.
Program je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in poteka od 2007 do 2013.


 
EURUFU - European Rural Futures
New opportunitiesv to secure the provision of public services in rural areas

Program: Central Europe – 3rd Call
Partner: Biotechnical Centre Naklo / Development Agency Sora

Contact:
Biotechnical Centre Naklo
Martina Kramarič
e-mail: martina.kramaricping@guest.arnespong.si
tel: ++386 4 277 21 21

Development Agency Sora
Darja Barič
e-mail: darja.baricping@ra-sorapong.si
tel: ++386 4 506 02 24

In cooperation with European partner institutions, „EURUFU − European Rural Futures“ analyzes the challenges of demographic changes for municipalities and towns in rural areas as well as the possibilities of maintaining the level of public services and infrastructure. New strategies for health and social care, education, local economy and job opportunities and mobility should be developed in order to support local and regional competitiveness. As a preparation for practical implementation several pilot actions will be developed, tested and evaluated.

The consequences of demographic change require a fundamental review and adjustment of the public services as well as a new definition of standards. It has been identified that demographic change is one of the new global issues that several countries and regions are now facing. Regions need a sufficient framework to be able to share experiences and information and to adapt to the relevant changes in order to react on the demographic changes. The overall goal of EURUFU is to promote actions for the provision of innovative solutions to restructure services and infrastructure in shrinking regions and thus support the sustainable development of rural regions by developing and adapting integrated measures and strategies for regional problems at transnational level. It should be implemented a range of regional balanced services and economic and cultural opportunities to hold and attract inhabitants, entrepreneurs and investors.

The specific objectives are:
1.The sensitization of stakeholders by creating transparency about the coming challenges of demographic changes and highlighting the possibilities and opportunities for active action.
2. Active framing of demographic change in close cooperation between the different partners and stakeholders (administration, politics, business, schools, associations ...) in the regions.
3. Mitigation of population decline and long-term trend reversal.
4.Adaptation of infrastructure to the negative consequences of the changing population structure .
5. Initiation of pilot projects to frame and adapt to demographic change.
6. Transferring knowledge at European level and initiate a long-term intensive and continuous dialogue between actors of regional development.

The partnership consists of 11 different entities from 7 European countries (AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI), which fulfil specific functions within the project and represents regional and local authorities, regional development agencies and educational organizations. International cooperation is vital for the achievement of the expected results due to the complexity and transnational dimension of demographic change in Central Europe.
One focus will be the sensitization of regional stakeholders to the current situation and future of demographic change in their area. By the development of a benchmarking system including relevant possibilities and opportunities for active adaptation a common strategy will be elaborated. Based on that common strategy, 10 regional pilot actions will be initiated and implemented to find crosscutting solutions to deal for sustainable public service provision. Subsequently their potential for transferability and exchangeability between the regions will be evaluated and they will become part of a transnational action plan.

Lead Partner: Thuringian Ministry for Building, Regional Development and Infrastructure (DE)

Further partners: University of Applied Sciences Erfurt (DE), Ústí Region (CZ), Salzburg Institute for Regional Planning and Housing (AT), EU Regional Management Upper Styria West (AT), VÁTI Hungarian Public Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning (HU), Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation (HU), Local Development Agency Langhe Monferrato Roero (IT), Development Agency Sora (SI), Biotechnical Centre Naklo (SI), Municipality of Brzeg Dolny (PL).

Central Europe Programme
CENTRAL EUROPE is a European Union programme that encourages cooperation among the countries of Central Europe to improve innovation, accessibility and the environment and to enhance the competitiveness and attractiveness of their cities and regions.
CENTRAL EUROPE invests €231 million to provide funding to transnational cooperation projects involving public and private organisations from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, the Slovak Republic and Slovenia.
The programme is financed by the European Regional Development Fund and runs from 2007 to 2013.