Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

AKREDITACIJA SCH 2023


Akreditacija SCH 2023

PROJEKT MOBILNOSTI ŠOLSKEGA OSEBJA: AKREDITACIJA SCH 2023 

Obdobje izvajanja projekta: 1.6.2023 - 31.8.2024 

S cilji Akreditacije na področju šolskega izobraževanja želimo omogočiti in podpreti dijake, učitelje, strokovne in vodstvene delavce pri razvoju ključnih kompetenc, ki so ključne za njihovo osebnostno zapolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način živjenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo. Posebej želimo podpreti učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader pri pridobivanju poklicnih kompetenc in njihov profesionalni razvoj.  

CILJ 1: 

Vključujoča šola z aktivno mednarodno udeležbo ter vrednotenje in spremljanje novo pridobljenih kompetenc in učnih dosežkov.  
Cilj je povezan s potrebo BC Naklo za ohranjanje povezav s kakovostnimi partnerji in z izzivom nadaljnjega širjenja naše partnerske mreže. 
Prioritetno je mednarodno sodelovanje, pri čemer želimo podpirati dijake, učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader za izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj, izboljšanje načinov organiziranja dela, praks poučevanja, učenja ter spodbujati kreativnost, podjetnost in inovativnost. 

CILJ 2: 

Podpora dijakom, učiteljem, strokovnim in vodstvenim delavcem pri razvoju ključnih kompetenc za osebno izpolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način življenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo. 
Želimo, da se osebje in dijaki sposobno dobro ustno in pisno sporazumevati, uporabljati različne vire ter digitalne tehnologije, delovati v timih, biti pripravljeni na kritičen in konstruktiven dialog, sposobni kritičnega mišljenja, argumentiranja ter zavedanja vpliva sporočanja na družbeno odgovoren način. 

CILJ 3: 

Podpora učiteljem in strokovnim delavcem za odlično poučevanje, učenje, strokovno delo ter krepitev njihove identitete z zagotavljanjem stalnega poklicnega razvoja: 

CILJ 4: 

Podpora vodstvenim delavcem šole za učinkovito upravljanje, vodenje in organizacijo dela. 
BC Naklo se v svojem poslanstvu in ciljih strategije internacionalizacije močno zaveda pomembnosti poklicnega razvoja vodstvenih delavcev za ustrezno delovanje in učinkovitost z namenom pozitivnega vpliva na motiviranost osebja, kakovost poučevanja učiteljev in posledično na dosežke učencev. 

CILJ 5: 

Aktivno delovanje na področju okolijske trajnosti. 

Filozofija delovanja BC Naklo je zagotavljanje okolijske trajnosti z nujnim ohranjanjem sposobnosti naravnih sistemov. Organizacijski koncept izobraževanja za trajnostni razvoj je zagotavljanje znanja, spretnosti, vrednosti in stališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, primorajo k prenosu znanja, spretnosti, vrednosti in tališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, pripomorejo k prenosu znanj in da s svojim ravnanjem dajejo zgled tudi ostalim. 

Koordinatorica: 
Špela Langus 
spela.langus@bc-naklo.si 
+386 (0)4 277 21 21 

RAZPIS 

Rezultati projekta: 

Ključni rezultati: Izvedba 11 mobilnosti v tujini v strukturiranih tečajih z namenom strokovnega usposabljanja učiteljev in drugih zaposlenih na BC Naklo, za pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki jih bodo uporabljali pri svojem delu in nadaljnjem sodelovanju na mednarodnih projektih.