Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt MOVE



Projekt MOVE - MOdel Varčevanja z Energijo izvaja Biotehniški center Naklo - srednja šola, finančno pa ga podpira družba Borzen.

V projektu sodelujejo dijaki 2. N, 3. N, 2. L in 2. M oddelka, v delu projekta pa se pridružujejo tudi učenci OŠ Naklo. 

V okviru projekta bomo izdelali letake s preprostimi termometri za spodbujanje varčevanja pri ogrevanju, merili temperaturo v šolskih in domačih prostorih, izvedli razstavo promocijskega materiala za spodbujanje varčne rabe energije, izdelali modele hiš z različnimi izolacijami in merili pomen izolacije, obiskali HE Medvode, ...

 

Kratka PowerPoint predstavitev projekta




Strokovni ogled HE Medvode

Strokovni ogled HE Medvode je potekal 27. 11. 2017. Najprej smo ob Zbiljskem jezeru imeli terensko delo v skupinah, nato smo imeli voden ogled HE Medvode pod vodstvom g. Mirka Javerška.

 

V podjetju Savske Elektrarne delujejo tri večje HE na zgornji savi (Moste, Mavčiče, Medvode) in ena elektrarna na spodnji Savi (Vrhovo).  HE Medvode deluje v dnevno-pretočnem režimu. To pomeni, da električno energijo proizvaja cel dan, proizvodnja pa se poveča v obeh dnevnih konicah, dopoldan in zgodaj zvečer. HE Medvode je opremljena z dvema Kaplanovima turbinama in dvema generatorjema. Maksimalna pretočnost obeh turbin je 150 m3/s, v konici dajeta 25 MW moči in letno proizvedeta okoli GWh električne energije.

HE Medvoe je začela obratovati leta 1953. Takrat je nastalo tudi akumulacijsko Zbiljsko jezero. Ogledali smo si jez, dve prelivni polji in vstopili v notranjost jezu.  Povedali so nam veliko zanimivosti, na primer, da HE Medvode letno plačuje 7 % prihodka državi zaradi uporabe rečnega toka, povprečni letni pretok pa je 66 m3/s.

V HE Medvode imajo tudi sončno elektrarno. Sončne celice so nameščene na sicer ravnih strehah objektov. Imajo tudi eno manjšo vetrno elektrarno moči 2 kW.

Zelo zanimivo je bilo tudi, ko nam je razlagal o problemih s sulcem in da elektrarn na srednji Savi verjetno ne bodo nikoli dokončali prav zaradi tega razloga. Presenetilo pa me je tudi to, da po novem mora imeti vsaka hidroelektrarna ribjo stezo. HE Medvode je namreč nima.

 

V podjetju so zavezani tudi k varčevanju z električno energijo. Tako imajo v objektih nameščene varčne LED žarnice. Za ogrevanje uporabljajo kogeneracijski kotel na zemeljski plin. Poleg toplote istočasno proizvajajo v njem tudi električno energijo.

Najino mnenje o ogledu je, da je bil zelo koristen, saj s tem spoznavamo, na kakšne načine vse pridobivamo energijo oz. na kakšen način deluje hidroelektrarna. V živo smo videli tudi veliko delov elektrarne.

 

Živa Cegnar in Pia Ušlakar, 2. N




Terensko delo ob Zbiljskem jezeru

V ponedeljek, 27. 11. 2017 smo se dijaki 2. N odpravili raziskovat na obrežje Zbiljskega jezera. Razdelili smo se v 6 skupin.

Prva skupina je dobila kovček, v katerem so bili pripomočki za merjenje temperature vode, pH vode, trdote vode ter prisotnosti amonijaka, fosfatov, karbonatov  in raztopljenega kisika v vodi. Skupina je ugotovila, da v vodi ni nobenega odstopanja, edino amonijaka je malo preveč. Ugotovili so, da je za prisotnost amonijaka krivo gnojenje kmetijskih površin v okolici in delno še neurejena kanalizacija. To bi lahko preprečili z ozaveščanjem kmetov in čiščenjem odpadnih voda.

Naloga druge skupine je bila merjenje različnih parametrov vode in okolice, da bi ocenili pogoje za uporabo OVE. Merili so hitrost vetra, hitrost vodnega toka, pH in pa energijski tok s Sonca. Ugotovili so, da je veter pihal zmerno oz. počasi, hitrost vodnega toka je bila le 0,02 m/s. Tok je počasen zaradi jezera, ki pretok upočasnjuje. Vrednost pH vode je 7, kar je primerno za živali, ki v vodi živijo in pa za rastline. Voda je imela 8,7 °C, svetilnosti sonca pa skupina žal ni izmerila, saj merilnik ni deloval kot bi moral.

Tretja skupina je kartirala vrednote in nevrednote v prostoru od parkirišča do obrežja jezera. Pod vrednote v prostoru so uvrstili urejena parkirišča, gasilski dom, trgovino, vinsko klet, gostišče, hostel, oglasno desko in pa ekološke kmetije na katerih se da dobiti domače izdelke kot so zelenjava, jajca itd. Te vrednote so pomembne za izletnike in dopolnjujejo turistično ponudbo, ki se nahaja ob jezeru. Pod nevrednote so uvrstili propadajoče objekte kot so stare hiše, ki zasedajo prostor, kjer bi lahko zgradili nove hiše ali pa gostišča za turiste itd., razpadajoče hleve, kjer bi lahko zgradili nove, zmotila pa jih je tudi nestrpnost domačinov in avtomobili, ki so bili parkirani tik ob jezeru.

Četrta skupina je kartirala obrežje jezera. Na karto so vrisali otroška igrala, odbojkarsko igrišče, fitnes na prostem, košarkarsko igrišče, čolnarno, izposojo supov, mokroten travnik za race in labode, …  Dobili pa so tudi super idejo, da bi lahko čez jezero napeljali Zip-line.

Peta skupina je naredila SWOT analizo Zbiljskega jezera.

·        Prednosti, ki pa so bile turizem, dobre transportne povezave ter naravna senca z drevesi.

·        Slabosti pa so nečista voda (motna, polna alg) ter megla.

·        Med priložnosti so uvrstili EKOBARKO.

·        Nevarnosti pa so, da se veliko onesnažuje z gnojenjem ter ogrožanje živali zaradi turizma.

Šesta skupina je pa imela nalogo, da poslika delo sošolcev ter na koncu celoten dan zapiše v poročilo.

Maja Čajič in Tinkara Mravlja 2. N



Usmerjevalno gradivo za terensko delo




Izdelava gradiv za promocijo URE - termometri

Dijaki so najprej razmišljali, na kakšne načine lahko varčujemo z energijo. V tem procesu so zapisali nekaj nasvetov, ki smo jih kasneje vključili v promocijsko gradivo. V računalniški učilnici so dijaki pod vodstvom mentorjev načrtovali letak, ki bi promoviral varčno ravnanje s toplotno energijo, ki jo uporabljamo za ogrevanje. Spodaj je prikazanih nekaj izdelkov, ki so jih naredili dijaki.

Najboljši predlog je pripravila Ana Teran, zato je prav njo doletela čast, da so njeno idejno zasnovo tudi natisnili v tiskarni. Na letake smo prilepili termometre iz tekočih kristalov – ti obarvajo ustrezno okence glede na temperaturo. Izbrali smo cenovno ugodne termometre, ki merijo temperaturo od 10 °C do 40 °C, saj so tako uporabni tako za kleti kot tudi bivalne prostore v poletni vročini.

Na zloženki so zapisani nasveti za varčno rabo energije ter priporočene temperature za različne prostore v stanovanju. Ugotovili smo, se mnogi ne zavedajo, kakšne so priporočljive temperature in da so navajeni dokaj visokih temperatur, ki pa pomenijo potratno porabo energije. Naše ugotovitve so, da so zaposleni po namestitvi termometrov in seznanitvijo z uporabo nekoliko bolj pozorni na temperatura zraka v prostoru, kar je spodbuden rezultat projekta.



Merjenje temperatur v šolskih prostorih

Dijaki smo po šolskih prostorih razporedili letake z nasveti za varčevanje z energijo pri ogrevanju, na katere smo nalepili tudi termometre. Nalepili smo jih na oglasne deske po šoli, razdelili zaposlenim v pisarnah in obesili v nekatere učilnice. Temperaturo smo odčitali v sredo in nato še naslednji teden v ponedeljek.

Ugotovili smo, da so temperature v povprečju nižje v učilnicah, višje pa v pisarnah, kjer je manj ljudi in večinoma sedijo. Najvišja temperatura v učilnicah je bila 25 °C (v treh učilnicah), najvišja temperaturna v pisarnah pa kar 26 °C (prav tako v treh pisarnah). Priporočena temperatura 22 °C je bila presežena v večini prostorov.

Ugotovili smo tudi, da je imelo ozaveščanje očitno pozitiven vpliv pri zaposlenih, saj so bile temperature v pisarnah pri drugem merjenju enake ali nižje. Žal pa so bile temperature v učilnicah višje kot pri prvem merjenju. Morda je vzrok v nekoliko višji zunanji temperaturi, veliko pa pripomore tudi to, da se v učilnici izmenja veliko ljudi in vsak nastavi radiatorje po svojih željah, zato je nadzora in občutka za varčevanje manj.

Po še enem tednu (torej 12 dni od začetnega merjenja) smo ponovno izmerili temperature v šolskih prostorih. Ugotovili smo, da so bili tokrat rezultati še boljši, saj je bila temperatura višja od prvih meritev le še v petih prostorih, povsod drugod pa enaka ali nižja. Žal pa smo pri ponovnem merjenju ugotovili, da je nekaj termometrov iz prostorov tudi izginilo.


Merjenje temperature na OŠ Naklo

Učenci smo neodvisno drug od drugega merili temperature v različnih prostorih na šoli. Prvo meritev smo izvedli med prvo uro (8:20-9:05) in v istih prostorih potem še 4. uro (11:20-12:05).

Ugotovili smo, da so previsoke temperature predvsem v telovadnici in kuhinji, visoke pa so tudi v učilnicah in jedilnici. Pohvalno pa je, da so temperature v kleti in povezovalnem hodniku nižje, saj se tam ljudje ne zadržujejo pogosto oziroma dalj časa. Opazili smo tudi, da se temperature preko dneva v večini prostorov višajo, to je verjetno predvsem zaradi prisotnosti velikega števila ljudi, kar bi morali upoštevati pri načrtovanju režima ogrevanja.





Testiranje različnih izolacij

Dijaki smo izdelali škatle iz različnih izolacijskih materialov različnih debelin. Uporabili smo stiropor debelin 1 cm, 2 cm in 5 cm, podobno smo škatle izdelali še iz stirodura debelin 2 cm, 4 cm in 5 cm. Eno škatlo smo izdelali iz kamene volne, ki smo jo zaradi trdnosti prilepili na najtanjši stiropor. Stranice smo zlepili s pištolo za vroče lepljenje, da je dobro tesnila.

Izolacijo smo testirali tako, da smo v vsako od škatel dali enako količino (80 ml) segrete vode v čaši. Voda je imela temperaturo okrog 75 °C in je zato ogrela zrak v škatli – delovala je kot nekakšna peč. Nato smo s sistemom Vernier merili temperaturo zraka v škatli dalj časa, da smo lahko opazovali gretje in ohlajanje zraka v škatlah.

Ugotovili smo, da dvakrat debelejša izolacija ne pomeni dvakrat počasnejšega ohlajanja, da je ohlajanje močno odvisno od temperaturne razlike (zato lahko veliko privarčujemo, če znižamo temperaturo v prostoru), da je stirodur boljši izolator od stiropora in da kamena volna ni tako dober izolator, kot smo pričakovali.

Postopek izdelave in meritve so predstavljene na spodnjih slikah in grafih.



Zbirka izolacijskega materiala

S sredstvi projekta smo obogatili didaktično zbirko izolativnih materialov. Zbirka tako sedaj vsebuje stiropor (EPS), stirodur (XPS), kameno volno in penjeno steklo. V prihodnosti bomo zbirko nadgradili še z naravnimi materiali, za kar pa ne bomo potrebovali finančnih sredstev.




Merjenje temperatur doma in intervju s starši

Dijaki strokovne gimnazije so doma merili temperature in s starši izvedli intervju glede učinkovite rabe energije in varčevanja. Rezultati so zelo različni – ponekod so temperature v priporočenem območju, drugje pa so temperature bivalnih prostorov tudi višje. Z takim raziskovanjem so dijaki in starši spoznali svoje navade in se sedaj bolj zavedajo, kakšno je ekološko ravnanje.

Nekaj primerov objavljamo spodaj.





Promocija projekta in širjenje rezultatov

Rezultate projekta smo širili predvsem z letaki s termometri, ki smo jih razdelili dijakom naše šole, zaposlenim v pisarnam in učencem devetih razredov OŠ Naklo, ki so jih uporabljali tudi pri pouku.

Dijaki so pripravili tudi oglasno desko, na kateri so razstavili svoje zamisli za letak o učinkoviti rabi energije.

Na facebook strani Biotehniškega centra Naklo smo ustvarili dve objavi, s katerima smo predstavili naše delo in uporabnike tudi seznanili z letaki s termometri, ki visijo v šolskih prostorih.

Izdelali smo spletno stran, na kateri smo objavili potek našega dela in rezultate.

Pripravili smo tudi članek za šolsko glasilo Mlade brazde. Ker glasilo še ni izšlo, članek še ni objavljen, bo pa objavljen v naslednji številki. Časopis je dostopen tudi na spletni strani šole: http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/dejavnosti/mlade-brazde/.

Projekt bomo promovirali tudi v prihodnje, saj ga bomo predstavili najmanj na informativnih dnevih, kjer bomo obiskovalcem razdelili tudi letake s termometri. V kolikor bo tudi letos objavljen razpis za izbor najboljših primerov dobrih praks s področja OVE in URE pri Ekošoli, se bomo nanj prijavili in tudi tako razširjali idejo projekta.