Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

DiGiHiQVET


Didactical and digital skills for teachers to provide high quality online practical VET

Didaktične in digitalne spretnosti učiteljev za zagotavlljanje visokokakovostnega praktičnega izobraževanja prek spleta

Začetek: 01-03-2021 - Konec: 31-01-2023
Številka projekta: 2020-1-SI01-KA226-VET-093565
EU dotacija: 242.915 EUR
Program: Erasmus+
Ključni ukrep: Sodelovanje za inovacijo in izmenjavo dobrih praks
Tip ukrepa: Partnerstva za pripravljenost na digitalno izobraževanje

 

Pandemija COVID-19 na začetku leta 2020 je za poklicno izobraževanje in usposabljanje v Evropi pomenila, da je izobraževanje v zelo kratkem času prešlo iz fizičnih učilnic in delavnic v digitalno učno okolje. Raziskave na evropski ravni kažejo na pomanjkanje digitalnih in pedagoških kompetenc učiteljev za poučevanje in učencev za učenje na daljavo kakor tudi veliko razliko med načrtovanjem, izvedbo, spremljanjem in ocenjevanjem klasičnega pouka in pouka na daljavo. Težave pa so bile še posebej prepoznavne v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), saj je poučevanje in učenje kvalitetnega praktičnega pouka na daljavo zahtevnejše od teoretičnih vsebin. PIU je treba podpirati z vsemi potrebnimi orodji in sredstvi za premagovanje izzivov ter motivirati dijake na njihovi učni poti v kontekstu, ki ga zaznamujejo negotovost, stresne napovedi trga dela in druge ekonomske in socialne posledice pandemije. Projekt DIGIHiQVET bo inovativno in sistematično pristopal k reševanju nastale problematike s poudarkom na poučevanju praktičnih
vsebin različnih učnih situacij, ki so primerna za izobraževanje na daljavo.

V projektu DIGIHiQVET - želimo razviti, implementirati in evalvirati prosto dostopno, inovativno in kakovostno Spletno usposabljanje za »E-poučevanje praktičnega pouka« (v nadaljevanju Usposabljanje). Usposabljanje bo okrepilo poklicni razvoj učiteljev, ki se bodo tega usposabljanja udeležili in pridobljena znanja, spretnosti in kompetence vključili v svoje poučevanje praktičnega pouka. Pri tem bodo nadgradili digitalne in sodobne pedagoške kompetence, sodelovalne in inovativne prakse ter razvili nove metode poučevanja na daljavo. Namen projekta DIGIHiQVET je opolnomočiti učitelje in mentorje praktičnega pouka za izvedbo kakovostnih učnih situacij praktičnih vsebin v digitalnem okolju kot odgovor na pandemijo COVID-19 in vseh bodočih izzivov, ki bodo potencialno onemogočili izobraževanje v živo.

Cilji projekta:
-Nadgraditi pedagoška in digitalna znanja, spretnosti in kompetence učiteljev/-ic in mentorjev/-ic praktičnega pouka v PIU in jih usposobiti za ustrezno pedagoško izvedbo primernih učnih situacij praktičnih vsebin pri poučevanju na daljavo tako da bo le ta enako učinkovita in po kvaliteti primerljiva s klasično izvedbo v delavnicah.
- Pospeševati neformalna, strokovna izobraževanja na daljavo učiteljev/-ic in mentorjev, ki so dostopna kjerkoli in kadarkoli.
-Izboljšati pouk na daljavo s poudarkom na praktičnem pouku za vse dijake vključno z dijaki z učnimi težavami in dijaki iz socialno ogroženih skupin.
-Povečati prilagodljivost praktičnega pouka in ga uspešno vključiti v poučevanje na daljavo, v kombiniran način izvajanja pouka ali uporabiti za čas nadomeščanja učitelja.


Primarna ciljna skupina projekta DIGIHiQVET so učitelji praktičnih vsebin in mentorji v PIU, sekundarna pa vodstva šol, politični odločevalci, delodajalci, organizatorji praktičnega pouka, drugi učitelji, izobraževalci odraslih. Neposredni koristniki projekta pa dijaki vključeni v PIU, drugi učenci, odrasli vključeni v vseživljenjsko izobraževanje. 

V projektu sodeluje 5 partnerjev iz 5 različnih EU držav, od tega tri srednje poklicne šole ter dva strokovna partnerja: 

Projekt je strukturiran na dveh nivojih: intelektualni rezultati (IR1) in prečnih aktivnosti: projektno vodenje in izvajanje, spremljanje in evalvacija projekta ter razširjanje projektnih rezultatov.
S projektom bomo razvili naslednje rezultate:
IR1: ANALIZA STANJA obstoječih orodij, okolij in aplikacij za poučevanje praktičnega pouka na daljavo s ŠTUDIJAMI PRIMEROV dobrih praks
IR2: UČNI NAČRT SPLETNEGA USPOSABLJANJA “E-poučevanje praktičnega pouka” in priprava katalogov znanj strokovnih modulov
IR3: RAZVIJANJE e-GRADIV in VZPOSTAVITEV SPLETNEGA USPOSABLJANJA “E-poučevanje praktičnega pouka”
IR4: VZORČNE e-UČNE PRIPRAVE ter njihova e-izvedba in evalvacija v praksi
Pričakovani najpomembnejši učinki in dolgoročne koristi projekta DIGIHiQVET bodo, med drugim, izboljšanje digitalne in pedagoške kompetence učiteljev in mentorjev, povečana samozavest učiteljskega kadra, večja odprtost za mednarodno sodelovanje in projektno delo.... Dijaki bodo deležni enakovrednih poklicnih kompetenc in veščin ne glede na obliko in izvedbo praktičnega pouka. Poleg poklicnih kompetenc, pričakujemo tudi dvig digitalnih kompetenc pri dijakih. Projekt predstavlja tudi velik potencial za prilagodljivost pouka različnim situacijam in izrednim razmeram.

Gradiva v projektu bodo razvita v EN, SL, SK, ES, LT in EL jezikih in bodo prostodostopna na spletu, in sicer na spletni strani projekta, ki bo delovala kot izobraževalna platforma.