Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Akreditacija VET 2021


HRVAŠKA '23   AVSTRIJA '23  DISEMINACIJA
AKREDITACIJA 2023

AKREDITACIJA VET 2021


Št. zadeve: KA121-VET-6/2021 

 

Akronim projekta: Akreditacija VET 2021 
 
Trajanje: 1. 12. 2020 - 31. 11. 2023 (36 mesecev) 
 

Erasmus+, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov. 
V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, program spodbuja projekte mobilnosti za zaposlene in za učence. 
Glavni namen projekta je dvig strokovnih in ključnih kompetenc udeležencev mobilnosti ter povečati internacionalizacijo BC Naklo predvsem s povezovanjem s poklicnimi šolami in podjetji v tujini. Tako bomo razvijali podjetništvo tako pri dijakih kot učiteljih in v naš center prenašali inovativne prakse iz podjetij v tujini. Z mobilnostmi bomo povezovali poklicno izobraževanje s podjetji v tujini in utrjevali medsebojne odnose in delali načrte tudi za prihodnje sodelovanje. Vsi izbrani dijaki vseh mobilnosti tega projekta se izobražujejo na biotehniškem področju (naravovarstvo, hortikultura, biotehniška gimnazija, kmetijstvo, živilstvo). 
 
Možne aktivnosti

DIJAKI:

•Kratkotrajne mobilnosti dijakov (10 dni –89 dni),

•Dolgotrajne mobilnosti dijakov –ERASMUS PRO (90 dni–365 dni),

•Udeležba dijakov z manj priložnostmi (minimum 2 dni!),

•Udeležba na tekmovanjih v tujini (1 dan–10 dni).

 

STROKOVNO OSEBJE:

•Sledenje na delovnem mestu (2 dni–60 dni),

•Aktivnosti učenja in poučevanja v tujini (2 dni–365 dni),

•Strukturirani tečaji (2 dni–30 dni).


Kontaktna oseba: 
Špela Langus – koordinatorka mobilnosti 
Tel.:+386 (0)4 277 21 21 
E-mail: spela.langus@bc-naklo.si  

Vključujoči Erasmus+

Ob najavi Erasmus+ programa 2021–2027 so bile predstavljene tudi nove prioritete za naslednjih 7 let, ena izmed njih je inkluzija oz. vključevanje. Vključevanje v Erasmus+ programu razumemo kot prizadevanja za večanje dostopnosti programa, za čim večjo in raznoliko udeležbo ter spodbujanje enakih možnosti za udeležence z manj priložnostmi. Z različnimi aktivnostmi znotraj programa bomo spodbujali identifikacijo ovir, ki udeležencem z manj priložnostmi preprečujejo dostop v enaki meri in tudi mehanizmov za odstranjevanje teh ovir.

V želji, da bi bil Erasmus+ program dostopen kar se da široki skupini udeležencev in udeleženk spodbujamo institucije k vključujočim pristopom, v vseh projektnih fazah in vseh fazah aktivnosti.

Evropska komisija je za lažje izvajanje vključujočega pristopa pripravila krovni strateški dokument Implementation guidelines Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy oz. Strategijo vključevanja in raznolikosti. V Strategiji je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve:

  1. Posebne potrebe: fizične, duševne, intelektualne ali senzorične motnje.
  2. Zdravstvene težave: hude oz. kronične bolezni, zdravstvene motnje, druga telesna ali duševna stanja.
  3. Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: manjša učna uspešnost, mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, in brezposelni mladi, nizko kvalificirani odrasli.
  4. Kulturne razlike: posamezniki z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti, pripadniki nacionalnih ali etničnih manjšin, uporabnike znakovnega jezika oz. z jezikovnim prilagajanjem, težave s kulturno vključenostjo itd.
  5. Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, (nekdanji) storilci kaznivih dejanj in uporabniki drog/alkohola, ostala socialna marginalizacija, specifične družinske okoliščine (prva oseba v družini, ki se izobražuje na terciarni ravni, starši (zlasti samohranilci/samohranilke), skrbniki, hranitelji, sirote, osebe iz institucionalne oskrbe itn.).
  6. Ekonomske ovire: nizki življenjski standard, nizki dohodki, izobraževanje ob delu, prejemniki socialnovarstvenih dodatkov, dolgotrajno brezposelni, negotove življenjske razmere ali revščina, brezdomci, finančne težave itd.
  7. Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacije zaradi spola, starosti, etnične pripadnosti, religije, prepričanj, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali kadar gre za kombinacijo ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir.
  8. Geografske ovire: življenje na oddaljenih ali podeželskih območjih, majhnih otokih ali v obrobnih oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) itd.

Udeleženci z manj priložnostmi se z različnimi ovirami srečajo najprej v svojem lokalnem okolju nato pa še na ravni sistema oziroma v samem procesu storitev (pri informiranju,

Poleg vključevanja so ključne prioritete Erasmus+ programa tudi zelenodigitalizacija in aktivna participacija. Vse aktivnosti znotraj programa so zastavljene tako, da izražajo te posamezne prioritete in jih s tem postavljajo v samo središče izvajanja programa.

Zelena mobilnost 

Nacionalna agencija je izdala priporočila udeležencem za bolj zelene mobilnosti v okviru programa Erasmus+. 

Vabljeni k ogledu letaka in priročnika.