Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mednarodno učno okolje


Spodbuda za razvoj kompetenc osebja v izobraževanju odraslih


O projektu | Opis mobilnosti |Učinki projekta | Gradiva
KA1 – Učna mobilnost posameznikov: Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih

Trajanje projekta: 1.6.2015-1.6.2017


Ozadje projekta

Izobraževanje odraslih je področje, ki se nenehno razvija. Oblikujejo se nova učna okolja, ki uporabljajo novo tehnologijo, nove pristope in metode dela. Sledenje evropskim smernicam na tem področju narekuje prilagajanje izobraževanja evropskim referenčnim orodjem, medkulturno sodelovanje in povezovanje ter bolj sodobno, dinamično in strokovno okolje.

Za kakovostno izvajanje izobraževanja odraslih ni dovolj samo, da ima Biotehniški center Naklo na voljo ustrezno število in različne profile osebja.

Zavedamo se, da sta za kakovost učnega procesa in doseganje njegovega namena predvsem odvisna od tega, kako dobro je opravljeno andragoško delo in kako dobro je usposobljeno osebje v izobraževanju odraslih.

Zaradi raznolikosti (vsebinske, oblikovne, konceptualne) dejavnosti, ki potekajo znotraj temeljnih andragoških procesov (ugotavljanje izobraževalnih potreb, načrtovanje, organizacija, izpeljava in vrednotenje izobraževanja ter vodenje in upravljanje, ki sta pogoj za nemoten potek andragoškega dela) se osebje v izo. odraslih  razlikujejo po vlogi/profilu. Ob tem se pojavljajo potrebe po andragoškem spopolnjevanju osebja v izo. odraslih in jim je potrebno zagotoviti stik z najnovejšim znanjem in poskrbeti za razvoj njihovih tako ključnih kot poklicnih kompetenc, da bodo usposobljeni za kakovostno delo. 

Na podlagi ugotovljenih potreb v enoti za izobraževanje odraslih (Analiza stanja/potreb, 2014), priporočil dveh študij:  a) evropski referenčni okvir ključnih kompetenc izobraževalcev odraslih (Research voor Beleid, 2010) in b) nacionalna študija Andragoškega centra Slovenije o kompetenčni zasnovi spopolnjevanja izobraževalcev odraslih (2012) ter značilnosti različnih opravil/dejavnosti, ki jih osebje v izobraževanju odraslih opravlja, smo opredelili vrsto kompetenc, katere želimo v okviru enote za izobraževanje odraslih načrtno razvijati pri osebju v izo. odraslih.

 

Glavni namen

S projektom osebju v izo. odraslih omogočiti izkusiti mednarodno učno okolje ter izmenjava in pridobivanje novega znanja v tujini, bolj kompetentno delovanje osebja v izo. odraslih prenos dobrih praks in izkušenj pri delu z odraslimi za bolj dinamično in kakovostno opravljanje andragoškega dela ter širjenje dejavnosti v izo. odraslih in odpiranje v mednarodno okolje.

 

Cilji projekta

S projektom mobilnosti osebja v izo. odraslih z naslovom Mednarodno učno okolje – spodbuda za razvoj kompetenc osebja v izobraževanju odraslih smo zadostili ugotovljenim potrebam in sledili naslednjim ciljem.

1. Zagotavljanje priložnosti za spopolnjevanje osebja v izobraževanju odraslih v strukturiranih tečajih v tujini

2. Načrtno razvijanje ključnih in poklicnih kompetenc ter profesionalni razvoj osebja v izobraževanju odraslih

3. Okrepiti zmogljivost enote za izobraževanje odraslih

4. Dejavnosti enote za izobraževanje odraslih povezati z ostalim evropskim prostorom

5. Uresničevanje ciljev opredeljenega evropskega razvojnega načrta organizacije, kar pomeni zadostitev utemeljenim potrebam na področju razvoja kakovosti in internacionalizacije ter uresničevanje ciljev mednarodnega sodelovanja.

 

Vodja projekta:

Martina Kramarič
martina.kramaricping@bc-naklopong.si
tel: +386 4 277 21 21 ali +386 51 455 946