Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktualno


V prostorih Koroškega deželnega arhiva v Celovcu predstavljen projekt EURUFU (17. in 18. 10. 2013)

Zaključna konferenca projekta AMC Promo BID (Apis mellifera carnica) je potekala 17. in 18. oktobra v Celovca.

V prostorih Koroškega deželnega arhiva v Celovcu so bile postavljene stojnice partnerjev omenjenega projekta. Tudi Biotehniški center Naklo je na svoji stojnici predstavljal svojo dejavnost in projekte. Predstavljen je bil projekt EURUFU, njegovi cilji in razvita pilotna akcija – izobraževalni program »Odkrivanje možnosti za nove priložnosti«. Za obiskovalce konference je bil projekt zelo zanimiv. Izmenjali smo izkušnje z drugimi partnerji, ki delajo na projektih razvoja podeželja in pridobili nova poznanstva.
4. KONZORCIJSKI SESTANEK – Asti, Italija: EURUFU 2. znanstvena konferenca in predstavitev rezultatov pilotne akcije: Izobraževalni program – Odkrivanje možnosti za nove priložnosti (8.-10.10.2013)

Tridnevni sestanek se je začel na Univerzi v Astiju z 2. znanstveno konferenco: Izobraževanje, lokalno gospodarstvo in možnosti zaposlovanja na podeželju. Znanstveniki iz Španije, Italije, Slovenije, Irske, Romunije in Avstrije so govorili o značilnosti podeželskih šol, zagotavljanju terciarnega izobraževanja na podeželju in vpliv na izseljevanje prebivalstva s podeželja, pomenu podjetništva na trajnostni razvoj, možnosti zaposlovanja na podeželju ter zagotavljanju osnovnih storitev in infrastrukture. Po zaključku se je odprla debata, kjer so navzoči povezovali raziskave znanstvenikov z razmerami iz svojih okolij.

Naslednji dan sestanka smo nadaljevali v prostorih Trgovinske zbornici Asti. Vsi EURUFU partnerji smo predstavili rezultate svojih pilotnih akcij. Sledile so predstavitve povabljenih deležnikov iz partnerskih držav, ki so na svojih primerih in izkušnjah podali mnenja problematiki zaposlovanja, izobraževanja in podjetništva na podeželju.
 
Tretji dan smo se partnerji dogovarjali o aktivnostih naslednjega delovnega paketa projekta, ki vsebuje prenose rezultatov in ugotovitev pilotnih akcij v ostale regije ter razvoj akcijskega načrta in smernic za razvoj ruralnih okolij. 

Konzorcijski sestanek so zaznamovale živahno in problemsko naravnane razprave znanstvenikov, deležnikov in projektnih partnerjev.

BILATERALNI SESTANEK:AU-SLO v Zeltwegu v Avstriji (23.9.2013)

Predstavljene so bile ugotovitve in rezultati pilotnih akcij partnerjev projekta EURUFU:  

-ROW – Regionalmanagement: Upper Styria West (Stefan Ressler in Bibiane Puhl)
-Biotehniški center Naklo: Gorenjska (Martina Kramarič)
-Razvojna agencija Sora: Gorenjska (Rok Šimenc, Jerneja Lotrič in Julija Primožič)

Na bilateralnem sestanku smo skupaj ugotavljali možnosti prenosa izkušenj in praks iz različnih pilotnih akcij v regije prisotnih partnerjev. Dogovorili smo se o možnostih nadaljnjega sodelovanja in poiskali rešitve, ki sledijo trajnostnemu razvoju:
1. mreženje mladih slovenskih in avstrijskih podjetnikov
2. pomoč pri ustanavljanju podjetij
3. uresničevanje transnacionalnega sodelovanja
4. sodelovanje na skupnih projektih
5. skrb za nadaljnje skupne sestanke
6. transnacionalno srečanje s podobnimi centri/šolami in organizacijami za izobraževanje odraslih

Na sestanku smo se spoznali tudi z drugimi avstrijskimi deležniki (predstavniki gospodarske zbornice, agencije za podjetništvo in promocijo, podjetja za management…), ki so nam predstavili svoje uspešne projekte in primere dobrih praks in nas ob tem povabili, da se pridružimo dogodkom, ki jih organizirajo tekom leta in se seznanimo z drugimi potencialnimi deležniki v njihovi regiji.
Analiza anket udeležencev izobraževalnega programa "Odkrivanje možnosti za nove priložnosti"

26.8.2013

Udeleženci programa »Odkrivanje možnosti za nove priložnosti« so v večini za program izvedeli preko napovednika BC Naklo in spletne strani, kjer so bile opisane osnovne informacije o izobraževanju.

Za vključitev v izobraževanje se je največ udeležencev odločilo zaradi aktualnosti vsebine in zanimivega pedagoškega pristopa (povezava teorije in prakse). Program je ponujal vsebine s šestih področij:

1. Pridobivanje namenskih sredstev in pisanje projektov
2. Od poslovne vizije do akcije – podjetništvo
3. Zakonodaja – razumevanje in uporaba
4. Lokalne značilnosti – identifikacija potreb
5. Zelena ekonomija, trajnostni razvoj in ekološka pridelava na podeželju

Udeleženci so videli v izobraževanju možnost razvoja svoje poklicne poti ter pridobitev zanimive in koristne izkušnje. Na odločitev udeležencev je močno vplivala tudi brezplačnost izobraževanja. Predvsem je bil velik interes začetek oz. razvoj lastne podjetniške poti.

Glede na pričakovanja udeležencev smo z izobraževalnim programom zadostili pričakovanja glede vsebine, strokovnosti predavateljev ter ogledov primerov dobrih praks in predstavitev gostujočih podjetnikov. Všeč jim je bila praktična naravnanost izobraževanja. Dobili so koristne informacije, znanje in gradiva, ki jih bodo lahko koristno uporabljali tudi v prihodnje. Predavatelji in primeri dobrih praks so udeležence motivirali, da so podeželje zagledali kot potencial in začeli razmišljati o njegovem razvoju in možnosti samozaposlitve. Način učenja v programu je omogočal, da so se udeleženci učili med seboj, izmenjavali mnenja, poglede in ideje ter jih skupaj razvijali in nadgrajevali. Ob porajajočih vprašanjih so jim svetovali predavatelji in podjetniki.

Poleg  tega so se udeleženci počutili dobrodošle v prijaznem okolju, kjer sta bila prisotna domačnost in sproščeno vzdušje.
Izobraževalni program: Odkrivanje možnosti za nove priložnosti  je trajal 80 ur, potekal je 2x tedensko po 4 šolske ure v prostorih Biotehniškega centra Naklo, razen pri predstavitvah primerov dobrih praks, kjer se je program odvijal na različnih terenih. Udeleženci so si želeli, da bi določene teme še bolj razširili in poglobili ter s tem namenili večje število ur posameznim modulom izobraževalnega programa.

Po ocenah udeležencev je program v veliki večini zadostil ciljem programa. Uresničeni so bili vsi:

         Prepoznavanje neizkoriščenih možnosti/potencialov, ki jih podeželje nudi.
 Spodbujanje razvoja dejavnosti in različnih storitev na podeželju.

          Izboljšanje promocije proizvodov in storitev na podeželju.

          Povezanost dejavnosti z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine podeželju.

          Zavedanje, da je vsaka dejavnost promocija za kraj in s tem razvoj novih storitev in dejavnosti ter možnost zaslužka.

          Razvoj v smeri revitalizacije podeželja.

          Razumevanje trajnostnega razvoja in sprejemanje odločitev, ki vodijo k izboljšanju kakovosti življenja k dolgoročni okoljski, gospodarski in družbeni blaginji.

          Pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj, ki pripravijo udeležence za aktivnejšo vključitev v lokalno okolje z namenom razvoja podeželja.
3. KONZORCIJSKI SESTANEK v regiji Mór - Madžarska in EURUFU 1. znanstvena konferenca (14.-16.5.2013)

Tretji konzorcijski sestanek partnerjev sta organizirala madžarska partnerja (Urad za mednarodno prostorsko sodelovanje in Osrednja podonavska razvojna agencija) na Madžarskem v regiji Mór. Na gradu v Fehérvárcsurgó je prvi dan sestanka potekala 1. EURUFU znanstvena konferenca na temo: »Transport in mobilnost v podeželskih regijah«.  Svoje ugotovitve oz. raziskave s tega področja so predstavljali strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije, Francije, Anglije, Madžarske in Češke. Izpostavili so pomembnost zagotavljanja transporta in s tem mobilnost prebivalstva na podeželju, saj to posledično vpliva na manjše izseljevanje (predvsem mladih) podeželskega prebivalstva v mesta.

Zunanji strokovnjaki in svetovalci, z izkušnjami na transnacionalnih projektih, so predstavili svoj pogled na enega od glavnih ciljev projekta – Razvoj skupne strategije, ki bo izhajala iz študij in analiz partnerskih regij ter izvedenih pilotnih akcij partnerjev. Strategija bo ob koncu projekta EURUFU prenosljiva v ostale regije Srednje Evrope.
V nadaljevanju sestanka so madžarski partnerji  predstavili ključne nosilce razvoja v regiji in pokazali nekatere druge projekte financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot primere dobrih praks.

BILATERALNI SESTANEK: SLO-AU na Biotehniškem centru Naklo (25. in 26.4.2013)

25. in 26.4.2013

25.4.2013 so bili na bilateralnem sestanku prisotni: Stefan Ressler (EU Regionale Management Upper Styria West-EUREM/PP10), Monika Rant (BC Naklo/PP9), Martina Kramarič (BC Naklo/PP9)

Na sestanku smo avstrijskemu partnerju predstavili formalne izobraževalne programe in dejavnosti, ki jih izvajamo na Biotehniškem centru Naklo. Poiskali smo možnosti za čezmejno sodelovanje s podobnimi inštitucijami v Avstriji. 

Drugi dan, 26.4.2013, smo se na bilateralnem sestanku zbrali Stefan Ressler (EU Regionale Management Upper Styria West-EUREM/PP10), Rok Piletič (BC Naklo), Martina Kramarič (BC Naklo/PP9), Rok Šimenc (RA Sora/PP8), Julija Primožič (RA Sora/PP8), Franc Vidic (Inovativa/PP8-zunanji strokovnjak)

Drugi sestanek smo organizirali z namenom, da se pogovorimo o možnostih nadaljnjega sodelovanja pri združevanju idej in izkušenj, ki smo jih partnerji dobili pri razvoju in realizaciji pilotnih akcij. Sestanku se je pridružil še drugi slovenski partner - Razvojna agencija Sora d.o.o. iz Škofje Loke.
PREDSTAVITEV PROJEKTA EURUFU IN PILOTNE AKCIJE NA KONFERENCI VIVUS 2013 (24.-25.4.2013)

Martina Kramarič, koordinatorica projekta EURUFU, je na 2. znanstveni konferenci VIVUS predstavila projekt EURUFU in razvoj ter potek izvedbe pilotne akcije - izobraževalni program: Odkrivanje možnosti za nove priložnosti.

Namen programa je posredovati vsebine prebivalcem podeželskih občin, da bodo znali aktivneje pristopiti k dejavnostim, ki vodijo v razvoj podeželja. Pilotna akcija je omogočila, da je Biotehniški center Naklo pri razvoju programa sodeloval z različnimi deležniki in strokovnjaki v regiji. Program vsebuje 5 modulov s področij podjetništva, zelene ekonomije, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, zakonodaje in prijave projektov.
Interes za vpis v program je bil zelo velik, kar kaže na potrebe podeželskega prebivalstva po tovrstnem znanju.
 
Na spodnji povezavi si lahko ogledate prezentacijo. 

REZULTATI PILOTNE AKCIJE: IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – »Odkrivanje možnosti za nove priložnosti«

1.4.2013

Pri razvoju EURUFU pilotne akcije – Izobraževalnega programa »Odkrivanje možnosti za nove priložnosti« smo se opirali na dejstvo oblikovati izobraževalni program, katerega vsebina je prilagojena potrebam ruralnega okolja (pred tem smo opravili analizo potreb) – t.i. tailor made izobraževanje. Takšen pristop je potreben, če želimo zvišati in okrepiti ustvarjalni potencial, zaposljivost, konkurenčnost in socialno vključenost posameznikov na podeželju. Program je oblikovan modularno (5 modulov iz 5 področij: podjetništvo, zakonodaja, EU projekti, zelena ekonomija ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine) in omogoča udeležencem izobraževanja izbiro enega, dveh, treh… modulov, odvisno od znanja, ki ga oseba potrebuje v določenem času.

Pilotno verzijo programa smo prvič ponudili z vsemi petimi moduli, ker smo morali program v celoti preizkusiti/testirati. Program obsega 80 šolskih ur, ki je bil praktično izveden dvakrat tedensko po 4 šolske ure, kar pomeni 20 srečanj v treh mesecih.

Za implementacijo programa smo skupaj s strokovnjaki razvili:.

-Izobraževalni program, ki vključuje 5 posameznih modulov: "Odkrivanje možnosti za nove priložnosti"
-5 katalogov znanj, kjer so definirani cilji in kompetence posameznih modulov
-izvedbeni kurikulum
-5 skript s celotno teoretično vsebino modulov
-učni material (učni listi, vaje, …)

V času izobraževanja smo skupaj z udeleženci spoznali podjetnike, ki so z nami delili svoje poslovne in življenjske izkušnje:
-Jože Kos; Mizarstvo Kos, Polšnik
-Polona Virnik Karničar; Šenkova domačija, Zgornje Jezersko
-Andrej Gregori; Zavod za naravoslovje, Žirovnica
-Maks Vrečko; Flaška, Begunje
PODELITEV POTRDIL o OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU

31.1.13
Integrirana sončna elektrarna Brolih v Hotemažah,Mala hidroelektraran Virnik v Kokri, Kotlovnica - Energetika Preddvor in pasvina lesena gradnja vrtec Storžek Preddvor

24.1.13
MODUL: Zelena ekonomija, trajnostni razvoj in ekološka pridelava na podeželju

21.1.13
MODUL: Zelena ekonomija, trajnostni razvoj in ekološka pridelava na podeželju

16.1.13

Znotraj modula Zelena ekonomija, trajnostni razvoj in ekološka pridelava na podeželju smo poleg alternativnih virov energije vključili še vsebine ekološke pridelave na podeželju. Udeležencem izobraževanja je bilo predstavljeno oblikovanje kmetijske dejavnosti kot zaprt sistem oz. uporaba veščin za doseganje samooskrbnosti kmetije. Seznanili so se s pomenom in različnimi načini ekološke pridelave ter zakonodajo, ki to področje pokriva. 
FLAŠKA d.d. - Maks Vrečko; predstavitev primera dobre prakse

9.1.13

Podjetnik Maks Vrečko nam je predstavil svojo zgodbo o uspehu, ki sprva ni bila povezana z idejo Flaške, ampak s pridelovanjem jagod. 10 let kasneje je spoznal postopek za izboljševanje vode. Ugotovil je, da zalivanje z restrukturirano vodo vpliva na boljši pridelek. Začel je iskati način, da bi ta postopek lahko apliciral na izdelek za vsakdanje življenje in po letu in pol iskanja je prišel do primernega izdelka: Flaške. Od jagod se je poslovil in se popolnoma posvetil Flaški. 2009 je bila izdelana testna serija flašk in po zelo dobrem odzivu trga, je podjetje začelo z redno proizvodnjo.
MODUL: Pridobivanje namenskih sredstev in pisanje projektov; Zakonodaja - razumevanje in uporaba

7.1.13

Udeležencem je bila prikazana pot od izgradnje ideje projekta, priprave projektnega predloga, razumevanje pogojev in zahtev javnih razpisov ter sposobnost spremljanja rezultatov. 
Zavod za naravoslovje - Andrej Gregori, predstavitev dobre prakse

12.12.12

Kot primer dobre prakse,  nas je v okviru modula Od poslovne vizije do akcije – podjetništvo obiskal dr. Andrej Gregori, ki je leta 1998 v želji biti pri znanstvenem delu neodvisen od raznih državnih institucij, registriral neprofitno organizacijo Zavod za naravoslovje. Sprva je prek različnih projektov poskušal na očetovi kmetiji gojiti gobe na različnih podlagah, predvsem odpadkih živilsko-predelovalne industrije, ki se jih da koristno uporabiti kot substrat za gojenje gob. Danes ima Zavod za naravoslovje največjo zbirko gojenih gob v Sloveniji in trije doktorji znanosti se poleg znanstvenega ukvarjanja z razvijanjem novih tehnik gojenja medicinskih in jedilnih gob osredotočajo še na proizvodnjo pripravkov in prehranskih dopolnil iz njih.
MODUL: Od poslovne vizije do akcije - podjetništvo

10.-12.12.12

Udeleženci izobraževanja so se urili v odkrivanju in hitrem prepoznavanju novih poslovnih priložnosti. Seznanili so se z vodenjem poslovanja podjetja na najbolj enostaven in učinkovit način ter sposobnostjo presojanja posla in podjetja skozi oči vseh vpletenih v poslovanje.

Praktično prikazane in predstavljene so bile udeležencem pomembne lastnosti in veščine podjetnih ljudi:  dobre sposobnosti planiranja in izvrševanje planov, samozavest in samozaupanje, vztrajnost in predanost poslu, ustvarjalnost in inovativnost, kooperativnost ter javno nastopanje.
Šenkova domačija – ogled primera dobre prakse

28.11.2012
Možnosti za aktivno preživljanje prostega časa je na Jezerskem in v okolici res veliko.
Šenkova domačija na Zgornjem Jezerskem je s svojo gručasto postavitvijo osmih, z leseno kritino kritih stavb, neponovljiv biser alpske arhitekture.

Je lep primer, kako na podeželju ohranjati kulturno dediščino in se obenem ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, kot je: jahanje konj, kampiranje, možnost uporabe prostora za piknik, najem planinske koče in ogled 500 let stare kmetije. Polona in Drejc Karničar sta udeležencem programa Odkrivanje možnosti za nove priložnosti pokazala kakšne možnosti za razvoj podeželja obstajajo in kako jih izkoristiti.
MODUL: Lokalne značilnosti - identifikacija potreb

21.11.12

Cilj modula Lokalne značilnosti – identifikacija potreb je pokazati pomembno vlogo in pomen naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja. Pri tem igra pomembno vlogo analiza in načrtovanje lokalnih značilnosti in potreb. Udeleženci izobraževanja so na podlagi vrednotenja naravne in kulturne dediščine iskali nove ideje in izdelali lasten načrt razvoja podeželja v svojem okolju. 
MODUL: Zakonodaja - razumevanje in uporaba

19.11.12

Udeleženci so spoznali pomen zakonodaje za delovanje celotnega okvira podpor za razvoj in se seznanili o najpomembnejših inštitucijah, ki delujejo na tem področju. Predstavljen jim je bil zakonodajni okvir razvoja podeželja in ostalih razvojnih skladov ter načini prenašanja EU zakonodaje v nacionalni pravni red. Pridobili so osnovne informacije povezane z dosedanjim delovanjem različnih skladov in tudi o predvidenem okviru politike v novem programskem obdobju 2014-2020. Spoznali so zahteve povezane z delovanjem na gospodarskem področju (registracije, dovoljenja, pravne oblike).

Udeleženci so pridobili temeljna znanja o pravnem redu, hierarhiji predpisov, načinu priprave ter sprejemanju zakonodaje ter znanje o uporabi registrov in zbirk predpisov  različnih vsebin, ki urejajo področje razvoja. Spoznali so osnovne prioritete razvoja podeželja in prioritete drugih razvojnih skladov.
MODUL: Pridobivanje namenskih sredstev in pisanje projektov

14.11.2012

Modul Pridobivanje namenskih sredstev in pisanje projektov želi udeležence izobraževanja animirati za podjetniško razmišljanje z namenom izboljšanja ekonomskega položaja njihovih gospodinjstev. Udeležencem so bili na modulu predstavljeni potencialni viri za pridobitev sredstev in posebnosti financiranja s pomočjo javnih razpisov ter razpisni pogoji. Praktično so si ogledali primer izpolnjevanja obrazcev in se seznanili z možnostjo pridobivanja ustreznih dokazil ter zahtevami javnih razpisov.
Obisk Polšnika - ogled primera dobre prakse

12.11.2012
V novembru smo v sklopu izobraževalnega programa Odkrivanje možnosti za nove priložnosti obiskali Veliko Presko pri Polšniku.


Udeležencem programa je bil predstavljen primer dobre prakse. Kraj Polšnik zajema 13 zaselkov in zanje je značilna povezanost in sodelovanje prebivalcev. V letošnjem letu je Polšnik prejel evropsko nagrado za posebne dosežke na več področjih razvoja podeželja.
Razvoj, vizijo in izkušnje kraja nam je predstavil Jože Kos, človek z veliko življenjske energije, vizionar, motivator, organizator in velik povezovalec ljudi, ki je močno aktiven pri dejavnostih za razvoj kraja.
2012 NEWSLETTER - WP4 meeting: Bled - Škofja loka (24.-25.10.2012)
4. srečanje partnerjev projekta "EURUFU" Bled - Škofja Loka 24.-25.10.2012

Dvodnevno srečanje partnerjev projekta EURUFU je bilo organizirano s strani Biotehniškega centra Naklo in Razvojne agencije Sora iz Škofje Loke.

Prvi dan smo partnerji projekta pregledali dosedanje rezultate projekta, zaključene in aktualne dejavnosti delovnih paketov 1., 2., in 3. Predstavili so jih vodilni partnerji delovnih paketov in nato je sledila diskusija. Pozornost je bila usmerjena na možnost povezovanja rezultatov delovnega paketa 3 (Identifikacija potencialov podeželja v partnerskih regijah) z rezultati delovnega paketa 4 (Razvoj pilotnih akcij in njihova izvedba v partnerskih regijah) in z nadaljnjim delom in možnostjo združevanja z delovnim paketom 5 (Skupna strategija). Prvi dan partnerskega srečanja smo zaključili z vodenim ogledom po Bledu.

Naslednji dan smo partnerji projekta predstavili posamezne pilotne akcije. Biotehniški center Naklo je predstavil pilotno akcijo – Izobraževalni program: »Odkrivanje možnosti za nove priložnosti«. Vodilni partner delovnega paketa 4 je predstavil splošne značilnosti pilotnih akcij.
Drugi dan je bil namenjen ogledom primerov dobrih praks. Predstavili smo jim Biotehniški center Naklo, ki je v regiji znan ko kakovostna izobraževalna in razvojno raziskovalna institucija, ki se zavzema za ohranjanje narave, zdravo pridelavo in predelavo hrane ter učinkovito upravljanje podeželja v sodelovanju z gospodarstvom.
Na območju Škofje Loke smo obiskali dve družinski podjetji in obrtno kulturni center Škofja Loka.  2012 NEWSLETTER - 2.Consortium meeting Upper Styria West and Lungau
2011 NEWSLETTER - Kick of meetting ERFURT, 1.Consortium meeting Loucna pod Klinovcem