Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Opis posameznih mobilnosti


O projektu | Opis mobilnosti |Učinki projekta | Gradiva
Španija: Barcelona (30.1.-3.2.2017) »Zmožnost učinkovitega upravljanja projektov financiranih iz EU«

5 dnevni tečaj je bil zasnovan na preprost način, ne glede na predhodne izkušnje udeležencev.

Vsebina tečaja je obsegala vsa pomembna področja vodenja projektov, kot so obveznosti v zvezi z vodenjem, spremljanjem in poročanjem projektov. Vključuje pregled nad različnimi oblikami revizij ter orodji za učinkovito spremljanje in vrednotenje projektov. Udeleženci so imeli na voljo podroben pregled nad analizo finančnih tveganj in blažilnih ukrepov za njihovo obvladovanje. Udeležencem so bile predstavljene izkušnje z dvema edinstvenima študijema primera, ki sta pokazala na obseg dela, ki ga določen projekt od koordinatorja projekta zahteva.Pridobljene kompetence:

-          poglobljeno razumevanje pomena učinkovitega upravljanja projektov, ki jih financira EU;

-          obvladovanj priprave in poročanja EU projektov;

-          razumevanj obveznosti za prepoznavnost razširjanje projektov, ki jih financira EU;

-          razumevanje pomena spremljanja in vrednotenja projekta;

-          uporaba orodij za ocenjevanje projekta;

-          zmožnost določitve kazalnikov uspešnosti za spremljanje in vrednotenje projekta;

-          razumevanja finančnih tveganj povezanih s projekti, ki jih financira EU;

-          razumevanje obveznostmi, ki izhajajo iz projektov, ki jih financira EU;

-          razumevanje odgovornosti tistih, ki sodelujejo pri vodenju projektov in koordinaciji;

-          razumevanje odgovornosti odgovornih za tehnični in finančni napredek projekta, ki ga financira EU.


Češka: Praga (24.4.-28.4.2017) »Spodbujanje vodij in inovatorjev prihodnosti v učnem procesu«

Tečaj je udeležencem omogočil razumevanje različnih konceptov inovacij in načinov vodenja ter potrebna znanja za spodbujanje prihodnjih generacij inovatorjev in vodji skozi učni proces. Tečaj obravnava vprašanja poučevanja inovativnosti in vodenja ter zahteve za spodbudno učno okolje v katerem se učijo prihodnji inovatorji in vodje. Tečaj je vključeval primere, kako lahko izobraževalci motivirajo učence tako skozi teorijo kot prakso. Udeleženci tečaja so se učili in razpravljali o izzivih 21. stoletja, ki se nanašajo na poučevanje in učenje, kot so timsko delo, specializacija, tveganje in ustvarjalnost v povezavi z vodenjem in spodbujanjem inovativnega mišljenja.Pridobljene kompetence:

-          razumevanje koncepta vodenja in inovacij;

-          sposobnost ustvarjanje učnega okolja za prihodnje voditelje in inovatorje;

-          razumevanje ovir današnjega izobraževanja za vodstvo in inovacije;

-          razumevanje spretnosti značilne za vodje in inovatorje in pri učencih znati spodbuditi in naučiti jih teh veščin.


Italija: Bologna (1.5.-5.5.2017) »Učenje podjetniške miselnosti in vodstvenih veščin v šoli«

Udeleženci tečaja spoznajo, da je podjetništvo dinamičen proces vizije, sprememb in ustvarjanja v smeri ustvarjanja novih idej in ustvarjalnih rešitev. Udeleženci tečaja se zavedajo ključnega pomena, da je nujno podpreti razvoj podjetniške miselnosti in vodstvenih sposobnosti v učnem proces, ki pri tem igra pomembno vlogo. Spoznali so pomen cilja in vizije tako pri vodenju, kot tudi pri podjetniškem razmišljanju oz. delovanju. Za uspešno vodenje igra pomembno vlogo čustvena inteligenca, empatija osebna prepričanja in ciljna naravnanost. Vodjo in tudi podjetnika zaznamujejo nekatere osebnostne lastnosti: vizionarstvo, poseben način vedenja, samozavest, ustvarjalnost, vztrajnost, empatija, fleksibilnost in še kaj. Dober vodja je tisti, ki vidi svoj cilj, vanj verjame in ga tudi udejanja. Udeleženci so proučili in preizkusili različne stile vodenja, spregovorili o motivaciji in skozi različne timske igre so imeli možnost spoznati kako ljudi v timu povezati in dvigniti nivo motivacije. Biti podjetnik, podjeten danes pomeni: biti ustvarjalen, zahteva od posameznika predanost in trud, posameznik mora računati na tveganje, se učiti na napakah, razviti posebno miselno naravnanost in podobno. Na usposabljanju so udeleženci preizkusili veliko socialnih iger, ki lahko pomagajo vodji – tudi učitelju v tej vlogi, da vzpostavi dober tim, ki lahko uspešno dela in se razvija pri podjetniškem delovanju. Pridobljene kompetence:

-          razumevanje ključnih elementov podjetništva in vodenja;

-          zmožnost uporabe konkretne učne dejavnosti in didaktične igre za podporo študentom pri razvijanju podjetniških razmišljanj in prepričljivega odnosa;

-          zmožnost spodbujanja študentov, da razvijajo svoje podjetniške sposobnosti in spretnosti za reševanje problemov;

-          sposobnost vodenja in izvajanja izkustvenih delavnic, simulacijske dejavnosti in interaktivne projekte za vzpodbujanje študentov za podjetniško razmišljanje;

-          razumevanje študijev primera, ki jih lahko uporabi in vključi v proces poučevanja;

-          spodbujanje izmenjav dobrih praks in razpravljanje o izzivih s študenti in kolegi. 


Grčija: Atene (27.3.-31.3.2017) »Opravnomočenje izobraževalcev na področju informacijsko komunikacijske tehnologije«

Računalništvo in IT zahtevajo vsa podjetja in delovna mesta v današnjem svetu. Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) ima možnost, da preoblikuje proces poučevanja in učenja. Po nedavni študiji v državah OECD učenci bolje obvladujejo IKT kot učitelji. Neizkušenost in pomanjkljivo znanje učiteljev je pogost razlog za neučinkovito uporabo IKT v izobraževanju. IKT v povezavi s tradicionalnim poučevanjem izzove razumevanje in razmišljanje učencev, kar se lahko doseže s celovitimi diskusijami in / ali delavnicami z individualnimi / majhnimi skupinami. Tečaj je spodbudil, da udeleženci izboljšajo svoje učne prakse z uporabo posebnih orodij IKT, kot so tablice, spletne konference in webinarji, med drugim tudi ustvarjanje  e-učilnice, ki so osredotočene na učence.Pridobljene kompetence:

-          na suveren način uporabljati in zagotavljati tehnično podporo učencem v učnem procesu;

-          zmožnost uporabe IKT za podporo učenju in poučevanju, ustvarjanju in izvajanju lastnih rešitev za e-učenje in administracijo;

-          zmožnost uporabe različnih medijev in aplikacij;

-          spodbujanje uporabe IKT kot možnost za povečanje kakovosti in pomena izobraževanja na vseh ravneh;

-          razumevanje in priznavanje tveganj v zvezi z orodji, ki jih uporabljamo pri IKT.


Italija: Palermo (20.3-24.3.2017) »Reševanje problemov in odločanje«

V tečaju je bila predstavljena struktura, proces in potrebna orodja, s katerimi lahko rešujemo probleme in sprejemamo ustrezne odločitve. Vsebina tečaja je bila osredotočena na pojem kritičnega razmišljanja, ki ga uporabljamo pri raziskovanju in logičnem razmišljanju o problemih in odločitvah ter je bistvenega pomena pri tem, da se ljudem omogoči, da se izognejo pogostim napakam, spremenijo svoja prepričanja, predpostavke in / ali zaznave, ocenjujejo alternativne rešitve in predvidevajo možna tveganja. Ta tečaj je udeležencem omogočil poglobljeno znanje za uporabo analize, sinteze in pozitivnega mišljenja za reševanje posameznih in organizacijskih problemov. Po zaključku tečaja so udeleženci lahko prepoznali težavo, izvedli analizo problema, vzroka in razvili niz meril za ocenjevanje različnih rešitev za težavo. S pomočjo študijev primera in situacij so udeleženci imeli priložnost raziskati uspešne modele in uporabne metode za reševanje problemov in odločanje, ki se lahko izkažejo kot dragocene ne le za njihovo delo in njihovo organizacijo, ampak tudi za njihovo vsakdanje življenje. Pridobljene kompetence:

-          zmožnost odločanja s kritičnim razmišljanjem in ustvarjalnim reševanjem problemov z različnimi metodami in koraki;

-          zmožnost prilagajanja različnim stilom razmišljanja v timu;

-          sposobnost odstranjevanja ovir, ki ovirajo ustvarjalnost;

-          razumevanje in uporaba sistematičnega analiziranja problema;

-          razumljiva predstavitev lastnih rešitev in ustrezna komunikacija;

-          uporaba kreativnosti za spreminjanje problema v praktične rešitve.


Španija: Barcelona (30.1.-3.2.2017) »Načrtovanje in razvijanje podjetniške miselnosti v izobraževanju«

To je tečaj, katerega cilj je bil poučevanje podjetništva kot metode, ki od učitelja zahteva uporabo praktičnih metod v procesu poučevanja. Vsebina je bila strukturirana in prilagojena petim praksam podjetniškega izobraževanja, to je: igranje, empatija, ustvarjanje, eksperimentiranje in razmišljanje. Udeleženci so imeli možnost poglobljenega razumevanje ne le teorije, povezane s petimi praksami podjetniškega izobraževanja, temveč tudi, kako uporabljati igre in vaje v vsakem od njih, da bi ustvarili spodbudno učno okolje za učence. Pridobljene kompetence:

-          razumevanje različnih konceptov podjetništva;

-          sposobnost učiti podjetništvo kot metodo izvajanja v praksi;

-          poglobljeno razumevanje teorije, povezane s prakso igre, empatije, ustvarjanjem, eksperimentiranjem in refleksijo;

-          sposobnost ustvarjanja lastnih vaj za uporabo petih praks podjetništva: igranje iger/vlog, empatije, ustvarjanja, eksperimentiranja in refleksije;

-          sposobnost ustvarjanja spodbudnega učnega okolja v učilnici.