Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Nat2care


Naročanje na novice o projektu NAT2CARE

Do you wish to update or terminate your subscription?
 

Nat2Care "Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000"

 

 

Na kratko o projektu

Projekt NAT2CARE "Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000" sofinancira Program Evropske skupnosti Interreg V-A Italija-Slovenija 2014‒2020 z namenom boljšega poznavanja in upravljanja narave na čezmejnem območju. Projekt traja do oktobra 2017 do marca 2020.

Posebna pozornost je v projektu namenjena tako območju treh parkov oziroma partnerjev projekta (Deželna parka Julijsko predgorje in Dolomiti Friulane ter slovenski Triglavski narodni park) kot tudi drugim bližnjim območjem, ki so del evropskega omrežja Natura 2000.

Cilj projekta je zagotoviti dejanske in inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov in živalskih vrst, zlasti tistih, ki se z lahkoto premikajo iz ene države v drugo po območjih, ki so si med seboj zelo podobna. Mednje sodijo srednje in velike zveri, kopitarji, ujede in sove, alpske kure, kosec in hrošči, kot je na primer alpski kozliček (Rosalia alpina).

Velik poudarek projekta je na celostnem vključevanju vse zainteresirane javnosti oziroma vseh interesnih skupin v dejavnosti za ohranjanje čezmejnega območja Natura 2000. Zato so aktivnosti obveščanja javnosti, okoljskega izobraževanja in ozaveščanja še posebno pomembne. Predvideno je več aktivnosti, med njimi okrogle mize, delavnice v osnovnih šolah, izmenjave med šolami, delavnice za odrasle in številni dogodki v naravi, kot so na primer enodnevni in večdnevni tabori namenjeni raziskovanju, vodeni obiski, ekskurzije, izobraževalne igre za otroke in seminarji za študente in profesorje. Konkretni cilj projekta je pritegniti k sodelovanju vsaj 2.400 oseb.

Posebni delovni sklop je namenjen temi ekosistemskih storitev oziroma tistim izjemnim prednostim, ki jih okolje brezplačno nudi človeku, ne da bi le-ta doumel njihovo ustrezno vrednost. Naloga projekta je jasno ugotoviti in kartirati prisotne storitve na zainteresiranem območju, deliti metodologijo za vrednotenje ekosistemskih storitev ter pri tem osveščati o pomenu ohranjanja teh naravnih ekosistemov.

Projekt ima dotacijo 1,3 milijona evrov in bo trajal 30 mesecev. Pri projektu sodelujejo poleg  vodilnega partnerja Naravni park Julijsko predgorje še ostali partnerji in sicer Triglavski narodni park, Deželni naravni park Dolomiti Friulane, Univerza v Vidmu, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehnični center Naklo.

 

Vloga partnerja Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo bo sodeloval v vseh delovnih sklopih projekta in sicer pri aktivnostih komuniciranja z javnostjo, monitoringa izbranih vrst, vrednotenja ekosistemskih storitev in izobraževanja ter ozaveščanja javnosti. Še poseben poudarek pa bo Center namenjal prav izobraževanju in usposabljanju različnih tarčnih skupin kot so otroci, mladostniki in odrasli udeleženci dogodkov, ki jih bomo organizirali v sklopu projekta.

V tem delovnem sklopu so aktivnosti metodološko razdeljene v :

 

 

 

 Vse predvidene aktivnosti so prilagojene interesom in starostnim skupinam udeležencev.

Ob zaključku projekta (februarja 2020) bo Biotehniški center Naklo organiziral tudi zaključno in tiskovno konferenco, kjer bodo sodelovali vsi partnerji projekta in bodo predstavljeni doseženi rezultati in učinki projekta.

Novice o projektu