Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati projekta


 

Amc Promo BID – Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete / Amc Promo BID – Apis mellifera carnica als Bioindikator und Promotor der Biodiversität
AMC PROMO BID, 2010 – 2014 PREDSTAVITEV PROJEKTA IN REZULTATOV PROJEKTA

Management projekta Amc Promo BID:

Vodilni parnter: Darja Barič, Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, SI-4220 Škofja Loka, +386-4-5060224/220, darja.baricping@ra-sorapong.si  , infoping@ra-sorapong.si 

Management projekta na A. Koroškem:

Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 8 / Deželna vlada A. Koroške, oddelek 8: ecocontact, Štefan Merkač, Vellach / Bela 4, A-9135 Bad Eisenkappel / Železna Kapla, Tel.: +43-(0)676 842 214 321, stefan.merkacping@ecocontactpong.info 

Projekt Amc Promo BID je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013.

Datum: marec / März 2014O PROJEKTU:

V okviru projekta smo se povezovale javne, raziskovalne in izobraževalne inštitucije ter čebelarske organizacije, da smo pripomogle k promociji in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Raziskovali smo problematiko invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst – vplive ter posledice le-teh v naravi – ter se ukvarjali z ohranjanjem in pospeševanjem domorodnih rastlin. Zaradi opraševanja igra pomembno vlogo medonosna čebela Apis mellifera carnica, saj je pomemben člen biotske raznovrstnosti. Čezmejni projekt »Apis mellifera carnica biondikator in promotor biodiverzitete« (Amc Promo BID) je bil namenjen ozaveščanju prebivalcev in strokovne javnosti Gorenjske in avstrijske Koroške.

Invazivke (tujerodne rastlinske vrste) tako na Gorenjskem kot tudi drugje v Sloveniji in avstrijskem Koroškem zaradi svojih lastnosti, kot so predvsem velik razmnoževalni potencial, nezahtevnost glede rastišča in močna konkurenčnost, namreč izpodrivajo domorodne vrste in s tem ogrozijo ali celo porušijo stabilnost ekosistema. K širjenju invazivk veliko prispeva nepoznavanje problematike v strokovni in širši javnosti ter posledično neprimerno ravnanje z njimi. Čezmejni projekt se je usmeril na proučevanje naslednjih tujerodnih invazivnih vrst rastlin: japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska in orjaška zlata rozga (Solidago canadensis, S. gigantea) in žlezava nedotika (Impatiens grandulifera). 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN PROJEKTA:

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=amcpromobid   

REZULTATI:

V obdobju izvajanja projekta Amc Promo BID, 2010 – 2014, so na projektnem območju Gorenjske (SI) in A. Koroške (A) nastali številni vidni in trajni rezultati:

- izvedle so se naravovarstvene raziskave in analize habitatov na območjih Natura 2000 in varovanih območjih s strani raziskovalnih in naravovarstvenih inštitucij s poudarkom na raziskavah: invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, medovitih rastlin in čebele Amc (Apis mellifera carnica);

- ugotovilo se je učinkovitost posameznih metod za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst: japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska in orjaška zlata rozga (Solidago canadensis, S. gigantea) in žlezava nedotika (Impatiens grandulifera);

- vzpostavil se je sistem za monitoring biodiverzitete in okolja s pomočjo čebel preko elektronskih opazovalnih postaj na projektnem območju;

- prišli smo do med-sektorskih rešitev na področju varovanja narave in pripravila so se med-sektorska in mednarodno usklajena Priporočila za zatiranje invazivk in širjenje avtohtonih medovitih rastlin; 

- vzpostavil se je park medonosnih rastlin pri Biotehniškem centru Naklo na Gorenjskem;

- izvedle so se akcije odstranjevanja invazivk na projektnih območjih v obeh državah, delavnice o pomenu avtohtonih rastlinskih združb in nevarnosti razraščanja invazivnih rastlin; dva naravovarstvena tabora za mlade; mladi so sodelovali pri pripravi dokumentarnih filmov o pomenu naravovarstva in čebele za naravo;

- pripravile so se raziskovalne in diplomske naloge s strani študentov v Sloveniji in Avstriji; 

- izgradil se je Biodiverzitetni center na avstrijskem Koroškem; 

- s strani čebelarjev se je pripravilo dvo-jezično (SI in DE) izobraževalno gradivo, raziskovalni film za mlade in strokovni priročnik za mentorje in učitelje »Lepo je biti čebelar«; ter druge promocijsko-izobraževalne aktivnosti.

CD z rezultati projekta dostopen na e-povezavi:
http://www.bc-naklo.si/~amc/

Amc Promo BID - internetna pod-stran projekta:
http://www.bc-naklo.si/index.php?id=amcpromobid
 

Zloženka projekta:
http://www.bcnaklo.si/fileadmin/projekti/AMC_promo_BID/AmcPromoBID_Zlozenka_Folder.pdf 
Partnerji projekta:

Razvojna agencija Sora d.o.o. (SI)
Vodilni partner / Lead Partner
www.ra-sora.si 

Zavod RS za varstvo narave (SI)
Izvaja: Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
www.zrsvn.si 

Biotehniški center Naklo (SI)
www.bc-naklo.si 

Čebelarska zveza Gorenjske (SI)
http://www.czg.si/ 

Univerza v Ljubljani (SI)
Izvaja: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
www.bf.uni-lj.si 

Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 8 / Deželna vlada avstrijske Koroške (A)
http://www.ktn.gv.at/143508_DE-Amt_der_Kaerntner_Landesregierung_-Abteilung_8 

Arge NATURSCHUTZ (A)
www.arge-naturschutz.at 

Rosentaler Carnica Honig / čebelarsko društvo Rožanski Carnica med (A)

Bezirksverband für Bienenzucht Völkermarkt / Velikovec  / Čebelarska zveza okraja Velikovec (A)

Landesverband für Bienenzucht in Kärnten / Čebelarska zveza Koroške (A)
http://www.bienenzucht.org