Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Predstavitve


 

Apis mellifera carnica in invazivke/Apis mellifera carnica und invasive Neophyten
dr. Janko Božič - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani


Invazivke na projektnih območjih/Neophyten in untersuchten Projektgebieten
Sonja Rozman - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj in mag. Martina Kanzian - Arge NATURSCHUTZ, Celovec


Delo z mladino -  delavnice, tabora, šolanja/Aktivitäten mit Jugendlichen - Workshops, Jugendcamps, Schulungen, aktivnosti Biotehniškega centra Naklo/Aktivitäten des BC Naklo
Špela Langus, Mojca Logar in Marjeta Vovk z učenci BC Naklo


Park medonosnih rastlin in biodiverzitetni center/Park für Bienenfutterpflanzen und Biodiversitätszentrum
Peter Ribič - BC Naklo in Ingo Schwarz - Rosentaler Carnica Honig


Delo z javnostmi v okviru projekta: knjigi, filmi, spletna stran, prostovoljne akcije odstranjevanja invazivk, mediji .../Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projekts: Bücher, Filme, Homepage, freiwillige Aktionen zum Entfernen von Neophyten, Medienarbeit...
Janko S. Stušek - Čebelarska zveza Gorenjske, mag. Valentin Blantar - Bienenzuchtverband Völkermarkt, Darja Barič – RA Sora


Rezultati raziskovalnega dela o zatiranju invazivk v okviru projekta/Ergebnisse der Untersuchungen zur Bekämpfung von Neophyten im Rahmen des Projekts - 
diplomske naloge:

Razširjenost žlezave nedotike ob reki Kokri in njenih pritokih ter načrt za njeno odstranjevanje/ Die Verbreitung des Drüsen-Springkrautes entlang des Flusses Kokra und ihrer Zuflüsse sowie ein Plan zu dessen Bekämfung

Igor Suvajćevič, diplomant BC Naklo

Reproduktivni potencial japonskega dresnika (Fallopia japonica)/ Das Reproduktionspotenzial des Japan-Knöterichs (Fallopia japonica)

 Darja Prezelj, diplomantka BC Naklo

Monitoring invazivnih rastlin/Neophytenmonitoring »Amc Promo BID«

 Alexander Kleinegger, diplomant Arge Naturschutz

 

Ravnanje z invazivkami v Celovcu/Neophytenbearbeitung in Klagenfurt

 mag. Regine Hradetzky, Abeteilung Umweltschutz der Stadt Klagenfurt


Praktične akcije zatiranja invazivk /Praktische Bekämpfungsaktionen von Neophyten

Sara Strajnar – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj


Priporočila za širjenje medovitih rastlin in zatiranje invazivk/ Empfehlungen zur Verbreitung von autochthonen Bienenfutterpflanzen und zur Bekämpfung von invasiven Neophyten»

Sonja Rozman - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj

Rezultati projektov Thuja in Thuja 2/Ergebnisse der Projekte Thuja und Thuja 2

Jana Kus Veenvliet - Zavod Symbiosis


Biotska raznovrstnost AMC- rezultati morfoloških raziskav/Biodiversität der AMC- Ergebnisse der morphologischen Untersuchungen
dipl. inž. Elisabeth Thurner  in dr. Janko Božič s sodelavci– Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Status quo Carnice in varnostni ukrepi na severni strani Karavank/Status quo der Carnica Sicherungsmaβnahmen nördlich der Karawanken

Elisabeth Thurne rund Hermann Pechhacker

Monitoring s pomočjo opazovalnih panjev in analize peloda/Monitoring mit Beobachtungsbienenstöcken und Pollenanalysen
diplomanti dr. Božiča - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani


Biotska raznovrstnost & invazivke –pelod za zdravo medonosno čebelo/Biodiversität & Neophyten – Das Pollenangebot für gesunde Honigbienen
dr. Robert Brodschneider - Univerza Gradec, Inštitut za zoologijo


Domorodne medovite rastline/Apis mellifera carnica und autochthone Bienenfutterpflanzen
dr. Helmut Zwander - Pädagogische Hochschule Kärnten


Mešanice semen domorodnih medovitih rastlin/Saatgutmischungen autochthoner Bienenfutterpflanzen
mag. Klaus Krainer - Arge NATURSCHUTZ