Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strategija


STRATEGIJA

Projekt je sestavljen iz 6 projektnih akcij (WP):

WP 1 : Projektno vodenje in komunikacija

- obsega celostni pregled nad aktivnostmi projekta, vključno z komunikacijo in upravljanjem pravnih, pogodbenih, finančnih in administrativnih zadev.

WP 2 : Zagotavljanje kakovosti

- zagotavlja ustrezno poročanje o delu, skladno s kakovostnimi standardi in usmeritvami ter v ustreznih časovnih okvirih. Nadzor nad kakovostjo pedagoškega gradiva in rezultatov projekta izvajata 2 zunanja ocenjevalca.

WP 3 : Prenos/postavitev izobraževalnih akvaponičnih enot v poklicne izobraževalne institucije - didaktični pripomoček

- obsega prenos specialističnih znanj in tehnologij s področja akvaponike (o sistemih, vodi, ribah in rastlinah) učiteljem na poklicnih šolah, ki sodelujejo v projektu Aqua-vet (Švica, Italija, Slovenija)

- vključuje tudi izgradnjo izobraževalnih akvaponičnih enot na partnerskih izobraževalnih ustanovah.

WP 4 : Priprava in razširjanje pedagoškega materiala

- obsega pripravo izobraževalnega didaktičnega gradiva za poklicno izobraževanje s področja akvaponike za posamezne ciljne skupine (učitelji, učenci in širša javnost)

WP 5 : Preizkus učnih gradiv, usposabljanje učiteljev in evalvacija

Učenci (prek vprašalnikov) in učitelji (v okviru raziskave) bodo pripravljena izobraževalna gradila preizkusili. Na podlagi rezultatov evalvacije bomo gradiva ustrezno prilagodili.

WP 6 : Prenos, razširjanje in vseživljenjsko učenje

Skozi celoten potek projekta bomo veliko pozornosti namenjali seznanjanju ciljnih skupin in širše javnosti z vsebino in potekom posameznih projektnih aktivnosti.