Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektuAmc Promo BID

Amc Promo BID

Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete

 

Od zaključka leta 2010 se je na Gorenjskem in avstrijsko Koroškem začel izvajati tri letni med-regijski projekt »Amc Promo BID«, ki predstavlja rezultat čezmejnega sodelovanja partnerjev iz Slovenije in avstrijske Koroške.

 

Na slovenski strani v projektu sodelujejo Razvojna agencija Sora kot nosilec projekta, Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Kranj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Biotehniški center Naklo in Čebelarska zveza Gorenjske. Na avstrijsko Koroški strani sodelujejo v projektu Deželna vlada avstrijske Koroške, Arge NATURSCHUTZ, Čebelarska zveza Koroške, čebelarsko društvo Rožanski Carnica med in Čebelarska zveza okraja Velikovec.

 

S projektom želimo raziskati podobnost in raznolikost habitatov in dejavnikov, ki vplivajo na biodiverziteto, s poudarkom na invazivkah, medonosnih rastlinah in čebeli (Apis mellifera carnica).

Invazivke (tujerodne rastlinske vrste) tako na Gorenjskem kot tudi drugje v Sloveniji in avstrijskem Koroškem zaradi svojih lastnosti, kot so predvsem velik razmnoževalni potencial, nezahtevnost glede rastišča in močna konkurenčnost, namreč izpodrivajo domorodne vrste in s tem ogrozijo ali celo porušijo stabilnost ekosistema. K širjenju invazivk veliko prispeva nepoznavanje problematike v strokovni in širši javnosti ter posledično neprimerno ravnanje z njimi.

 

Pridobljeno znanje bomo prenesli na različne ciljne skupine celotnega projektnega območja in osveščali širšo javnost o pomembnosti biodiverzitete (ciljne skupine kot so strokovne naravovarstvene inštitucije, upravljavci zavarovanih območij, raziskovalne inštitucije, vzdrževalci javnih površin, skrbniki zemljišč, čebelarji, učitelji in mentorji v izobraževalnem sistemu, mladi in študentje, odrasli, vrtičkarji, hortikularna društva).

 

Skozi tri letni projekt se bo na čezmejnem območju, Gorenjskem in avstrijskem Koroškem, poleg naravovarstvenih raziskav s strani strokovno-raziskovalnih inštitucij in iskanja med-sektorskih rešitev na področju varovanja narave in biodiverzitete izvedlo še naslednje aktivnosti za širšo javnost: postavitev parka medonosnih rastlin pri Biotehniškem centru Naklo; izvedlo naravovarstvene delavnice o pomenu avtohtonih rastlinskih združb in nevarnosti razraščanja invazivnih rastlin; na avstrijskem Koroškem se bo izgradil Biodiverzitetni center; s strani čebelarjev se bodo pripravili naravovarstveni dnevi o pomenu varovanja čebele, izobraževalno gradivo za mlade in strokovni priročnik za mentorje in učitelje; izvedel se bo tabor mladih iz obeh držav; mladi iz obeh držav bodo pripravili dva dokumentarna filma o pomenu naravovarstva in raziskali pomen čebele za naravo ter druge promocijsko-izobraževalne aktivnosti.     

 

Ozadje - Pobuda za pripravo projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija

Razvojna agencija Sora kot nosilec projekta je v okviru Sveta Gorenjske regije odgovorna za spremljanje razvoja podeželja v okviru Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2007-2013. V samem Regionalnem razvojnem programu Gorenjske so navedena prioritetna področja razvoja podeželja, med katerimi se nahaja tudi področje razvoja čebelarstva v regiji. Z namenom, da bi v regijo pripeljali optimum razpoložljivih nepovratnih virov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo se partnerji projekta na čezmejnem območju Gorenjske in avstrijsko Koroške povezali in pripravili skupni projekt Amc Promo BID, ki povezuje področja varovanje narave in biodiverzitete, izobraževanja in raziskovanja ter čebelarstva.