Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Namen projekta


Namen projekta

Projekt "Življenje iz zemlje" ali »Life from soil« je skupen mednarodni projekt (Erasmus+, Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih) devetih partnerjev iz devetih evropskih držav, ki želijo podpreti lokalni trajnostni razvoj, podeželske skupnosti in ranljive ciljne skupine z uporabo prilagojenega, prosto dostopnega in preverjenega izobraževalnega procesa. Partnerstvo je reprezentativno za vse geografske predele Evropske unije in različne formalne in neformalne izobraževalce, ki aktivno delujejo na področju kmetijstva, hortikulture in naravovarstva.

Rdeča nit projekta so aktivnosti, ki jih človek izvaja v povezavi z zemljo (tla, rodovitna prst) v terapevtske, izobraževalne, okoljske, družbene ali druge namene in s svojo okoljsko ali socio-ekonomsko vrednostjo presegajo le dobičkonosne motive. 

Tla so kompleksen in dinamičen živi vir, sestavljen iz mineralnih delcev, vode, zraka in organskih snovi skupaj z živimi organizmi. So bistvena za nastajanje hrane, biomase in surovin, kroženje snovi in energije, kar je esencialno za delovanje ekosistemov in obstoj vsega živega na tem planetu. Tudi ljudem so skozi  zgodovino vse do danes omogočala preživetje in socio-ekonomski razvoj.  Ker je nastajanje rodovitnih tal zelo počasen proces, lahko tla štejemo kot neobnovljiv naravni vir. So temelj človeške dejavnosti, naravne in kulturne krajine, zakladnica dediščine in življenjski prostor za številne organizme. Tla shranjujejo, filtrirajo in preoblikujejo mnoge snovi. Na primer sodelujejo pri kroženju vode in hranljivih snovi ter so tudi bistvena za vezavo ali sekvestracijo ogljika, ki je v obdobju problematike izpustov toplogrednih plinov v atmosfero dobila še večji pomen. Te funkcije tal moramo ohranjati in varovati preko trajnostnega upravljanja s tem neprecenljivim virom.