Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektuFinančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem: projekt mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju, Projekt NFM »WOW« (We open and share our worlds)

V projektu smo izvedli dva sklopa izobraževanj za štiri učitelje strokovnih modulov v naravovarstvu, učitelja splošnih predmetov (tuj jezik) in zaposlenega iz uprave.

Izobraževanje smo izvedli na dveh institucijah: Hjeltnes vidaregåande skule Ulvik, Norveška in na University of Agriculture, Islandija.

Na Norveškem so spoznavali predvsem izrabo naravnih virov in danosti za področje turizma, vodenje v naravi znotraj zavarovanih območij in izven njih ter načine poučevanja naravoslovnih vsebin z varstvom narave na srednješolski stopnji izobraževanja. Na Islandiji bi se osredotočili na ekološko oz. sonaravno kmetijstvo, upravljanje z zavarovanimi območji ter gospodarjenje z obnovljivimi viri energije.

V obeh deželah so spoznali izobraževalne programe na področju naravovarstva in katere poklicne in ključne kompetence so pri izpostavljene. Posebej so bili pozorni na možnosti zaposljivosti in nadaljevanja izobraževanja teh profilov.


Pričakovani rezultati

Glavni cilji in pričakovani rezultati so:

- Dvig in izboljšanje strokovnih kompetenc, preko strokovnega usposabljanja in izobraževanja, ter posledično večja strokovna kompetentnost udeležencev, kar se bo odrazilo tudi pri njihovem delu z dijaki. Učitelji bodo pridobili strokovna znanja s pri nas razmeroma novega interdisciplinarnega področja varstva narave in na to vezanih dejavnosti.

- Prenos dobrih praks ter izmenjava mnenj ter izkušenj med strokovnjaki.

- Navezovanje novih poslovnih stikov s podjetji in strokovnjaki v tujini za prihodnja sodelovanja. Med partnerji v projektu bodo nastale povezave, preko katerih se bodo povezale tako ustanove kot ljudje, ki v teh ustanovah delajo, kar bo dalo priložnost za nadaljnje sodelovanje preko različnih projektov npr. Leonardo da Vinci, Comenius, e-Twinning.

- Primerjava in posodabljanje strokovnih vsebin in učnih enot.

- Omogočanje razvoja inovativnih praks na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

- Primerjava nacionalnih poklicnih kvalifikacij in kompetenc.

- Dvig in izboljševanje ključnih kompetenc.

- Medkulturno izobraževanje in izražanje.

- Izboljšanje jezikovnega znanja in uporaba strokovne terminologije v tujem jeziku ter lažje razumevanje tuje strokovne literature in vsakodnevna raba tujega jezika.

- Uporaba novih strokovnih znanj pri pisanju strokovnih člankov.

- Vsi udeleženci bodo usvojeno znanje prenašali na dijake in sodelavce.