Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Usposabljanje mentorjev v podjetjih 2016 - 2021BREZPLAČNO PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH

Med leti 2016 in 2021 na BC Naklo izvajamo brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delovišču.

BC Naklo je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

 

Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

-          mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,

-          mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in

-          mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

-          najmanj poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali

-          najmanj srednjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj z ustreznega področja ali

-          najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

-          najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

 

Potek in program usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.

V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

1.      Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),

2.      Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),

3.      Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

Predvidoma bo 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

 

Vabljeni, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si
Predvideni termini usposabljanj na BC Naklo

-          Leto 2016: 1 izvedba v gorenjski regiji (zaključeno),

-          Leto 2017: 3 izvedbe v gorenjski regiji (1. izvedba: zaključeno; 2. izvedba: zaključeno; 3. izvedba: zaključeno)

-          Leto 2018: 1 izvedba v gorenjski regiji (zaključeno)

-          Leto 2019: 1 izvedba v gorenjski regiji (zaključeno)

-          Leto 2020: 1 izvedbe v gorenjski regiji (zaključeno) 

-          Leto 2021: 1 izvedba v gorenjski regiji (zaključeno)

 

Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934 ali danijela.grubac@bc-naklo.si


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.