Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vodenje


VZPOSTAVITEV VODIJ

Usposabljanje je namenjeno vodjem, ki bodo tekom izobraževanja razvili nove načine delovanja, s katerimi bodo dvignili svojo učinkovitost. Prepoznali bodo svoje omejitve in jih nadgradili, spoznali nova znanja s področja vodenja, nove pristope in načine učinkovitega vodenja in delovanja v organizacijah. 

Podrobnejše vsebine programa:
- vzpostavitev skupine
- organizacijska dejstva
- delovanje posameznikov in skupine v organizaciji
- vloga odnosov pri vodenju
- komunikacija
- vloge in naloge vodij
- stili vodenja
- spretnosti za vplivanje v procesu vodenja
- organizacijski skript in psihološke igre
- pasivne aktivnosti in (ne)doseganje rezultatov
- delo na konkretnih primerih podjetja
- razvoj vodstvenih kompetenc vodij
- javni nastop posameznikov in predstavitev tem

Spretnosti, pridobljene s programom:
- vodenje, poslušanje, gradnja odnosov, dajanje navodil
- spremljanje dela, reševanje problemov, iskanje rešitev
- samostojnost v delovanju, upoštevanje in izvajanje navodil
- druge kompetence in spretnosti, potrebne za učinkovito izvajanje vodstvene vloge. 

Ciljna skupina: Vsi vodje in ključni kadri, ki so odgovorni za strateški, taktični in operativni nivo vodenja v organizaciji oz. podjetju. 

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: Za zaključeno skupino. 

Več o programu si preberite TUKAJ. 
 
UČINKOVITO VODENJE SKUPIN V SREDNJE VELIKIH ORGANIZACIJAH

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s tem, kako voditi skupino sodelavcev in jih učinkovito motivirati ter ustvarjati pozitivno delovno klimo in trajnostne odnose. Usvojili bodo komunikacijske spretnosti kot so: vzpostavitev dobrega stika in vodenje ciljne komunikacije, preseganje neželene komunikacije, reševanje konfliktnih situacij, podajanje povratnih informacij, predlogov in kritik na pravilen način, predstavitev svojih idej, zamisli in mnenj drugim. Naučili se bodo postavljati cilje na način, da jih lažje dosežejo, pa tudi upravljanja z lastnimi čustvenimi stanji, motiviranja sebe in drugih, prepozanvanja in obvladovanja stresa, razreševanja notranjih in zunanjih konfliktov, prepoznavanja delovanja ljudi in njihovega učikovitega usmerjanja. 

Podrobnejše vsebine programa:
- vzpostavitev skupine
- organizacijska dejstva
- vloge in naloge vodij in sledilcev
- delovanje posameznikov in skupine v organizaciji
- vloga odnosov pri doseganju učinkovitosti
- komunikacija
- stili vodenja skozi pogovor
- spretnosti za vplivanje v procesu delovanja
- pasivne aktivnosti in (ne)doseganje rezultatov
- razvoj kompetenc učinkovitega zaposlenega

Spretnosti, pridobljene s programom:
- pogajalske spretnosti, komunikacija, reševanje problemov
- delo z drugimi, motiviranje, procesiranje informacij
- obvladovanje delovnih procesov, obvladovanje negotovosti, sprememb, stresa
- samozaupanje, izboljšanje lastnega učenja in delovanja
- sposobnost timskega dela, bogatenje načinov dela na obstoječem delovnem mestu<
- vplivanje, poslušanje, gradnja odnosov, iskanje rešitev. 

Ciljna skupina: Program je namenjen vsem vodjem v srednje velikih organizacijah, ki vodijo manjše skupine prodajno usmerjenih sodelavcev.

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami)
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: za zaključeno skupino

Več o programu si preberite TUKAJ. 
Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.