Sofinanciranje


1. POVRAČILO ŠOLNIN - PRIDOBITE SI DO 2.500,00 EUR

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 23. 6. 2017, objavil JAVNI RAZPIS ZA POVRAČILO ŠOLNIN (Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.)

DO SOFINANCIRANJA ŠOLNIN SO UPRAVIČENI POSAMEZNIKI:

a.

ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključene največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;

b.

ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);

c.

so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:

-          za programe od a. do g. za šolska leta 2014/2015 do 2017/2018

-          za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

 

JAVNI RAZPIS, RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN PRIJAVNI OBRAZEC najdete na tej spletni povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

 

KAKO LAHKO KANDIDAT ODDA PRIJAVO?

a.

Naslov: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska 22, 100 Ljubljana;

b.

Osebno v glavno pisarno Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v času uradnih ur (ponedeljek, sreda ali petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure;

c.

Z navadno poštno pošiljko (dan prejema = dan, ko sklad sprejme prijavo)

d.

S priporočeno poštno pošiljko (dan prejema = dan oddaje prijave)


Do kdaj lahko kandidat odda prijavo? Do porabe sredstev, najdlje pa do 7. 9. 2018.

DODATNE INFORMACIJE:

 

spletna stran: http://www.sklad-kadri.si

 

telefon: 01/434 15 53 (ga. Mihaela Žveglič)
            01/434 58 84 (ga. Teja Zidar)
e-pošta: dir@sklad-kadri.si
  

 

 

 

 
2. SOFINANCIRANJE ŠOLNIN UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 - REZULTATI (objavljeno: 25. 10. 2017)

Med 12. julijem in 30. septembrom 2017 je bil odprt razpis za sofinanciranje šolnin udeležencem izobraževanja odraslih za šolsko leto 2016/2017.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 2.000,00 EUR. Pravočasno smo prejeli 36 vlog.

Pri pregledu prejetih vlog je bilo ugotovljeno, da vsi kandidati, ki so oddali vloge, izpolnjujejo zahtevane pogoje za sodelovanje. Tako bo vsak kandidat prejel 55,55 EUR. Sredstva bodo povrnjena na osebne račune kandidatov, in sicer najkasneje do 15. novembra 2017.

Natančne rezultate razpisa najdete na spodnji povezavi.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 - RAZPIS (objavljeno 12. 7. 2017)

Spoštovani,

na podlagi Pogodbe št. C3330-17-054005/1, ki je sklenjena med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Biotehniškim centrom Naklo, bo uspešnim udeležencem izobraževanja odraslih povrnjen del stroškov izobraževanja. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 2.000,00 EUR in se bo razdelila med kandidate, ki se bodo pravočasno prijavili in bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE:

  1. Kandidat se je v šolskem letu 2016/2017 izobraževal v Oddelku za izobraževanje odraslih.
  2. Kandidat je uspešno zaključil šolsko leto 2016/2017.
  3. Kandidat ima poravnane vse obveznosti do Biotehniškega centra Naklo.
  4. Plačnik izobraževanja je kandidat sam.

 

Kandidat je uspešno zaključil šolsko leto 2016/2017, če je pozitivno opravil vsaj 4 končne izpite (splošni predmet oz. strokovni modul) oz. je uspešno opravil vse izpite, določene z izobraževalnim programom in je izobraževanje zaključil z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo.

 

ROK ZA PRIJAVO: Obravnavane bodo samo popolne in pravočasno prispele vloge: Razpis se zaključi 30. septembra 2017. Popolna vloga pa vključuje prijavnico in fotokopijo bančne kartice kandidata (obe strani).

 

Popolne vloge sprejemamo do 30. septembra 2017 na naslov: Biotehniški center Naklo, Oddelek za izobraževanje odraslih, Strahinj 99, 4202 Naklo ali preko elektronske pošte: nada.zupanc@bc-naklo.si

 

SREDSTVA bodo upravičenim kandidatom povrnjena v 45 dneh od zaključka razpisa na osebni račun kandidatov. Višina sredstev, ki bodo namenjena posameznemu kandidatu, je odvisna od števila prejetih vlog. Vsak kandidat bo prejel enako višino sredstev.

 

REZULTATI razpisa bodo znani najkasneje do 30. oktobra 2017 in bodo objavljeni na spletni strani Biotehniškega centra Naklo (Oddelek za izobraževanje odraslih).

 

DODATNE INFORMACIJE v zvezi z razpisom lahko kandidati dobijo na telefonski številki 04/277 21 04 ali elektronskem naslovu: nada.zupanc@bc-naklo.si.