Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

ODLIČNOST - Vozlišče podjetniške odličnosti
Sklad:  ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2022 – avgust 2023

Območje izvajanja projekta:  Gorenjska regija, Slovenija

Partnerji:  Biotehniški center Naklo, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Šolski center Kranj, Občina Naklo

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  232.716,08 €, od tega vrednost ESRR 179.985,44 € (80%)

Opis operacije: 

Namen operacije je aktiviranje podjetniškega podpornega okolja » VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI «, ki bo podporno okolje za razvoj inovativnih podjetniških podjemov na območju LAS Gorenjska košarica, ki so temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja. 

Ciljne skupine so lokalni prebivalci vseh generacij, ki želijo začeti podjetniško pot, še posebej ranljive skupine – mladi do 35 let, ženske in brezposelni, ki bodo vključeni v oblike vseživljenjskega učenja.

Cilji operacije:

Izraba endogenih potencialov lokalnega okolja za namen razvoja inovativnih podjetniških dejavnosti z vzpostavitvijo podjetniškega podpornega okolja »Vozlišče podjetniške odličnosti«. Znotraj tega se strmi k razvoju podjetniške kulture in posledično novim delovnim mestom v novoustanovljenih zagonih, s tem povezana energetska učinkovitost pri uporabi obnovljivih virov energije lokalnega okolja celotnega območja LAS Gorenjska košarica ter k usposabljanju mentorjev, lokalnega prebivalstva, usposobljenega strokovnega partnerstva in vključevanja ranljivih skupin v podjetniške aktivnosti in s tem večja dodana vrednost območja in socialna vključenost ranljivih skupin.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

Rezultat operacije

Glavni rezultat operacije je vzpostavljeno podjetniško podporno okolje, ki je neposredno prineslo eno novo delovno mesto (več kot 3 leta po zadnjem izplačilu) ter vsaj 3 novoustavljena podjetja, ki prav tako prinesla nova delovna mesta lokalnemu prebivalstvu in še posebej ranljivim skupinam – mladim do 35 let, ženske in brezposelni. 

Z vsemi navedenimi cilji bo operacija pomembno pripomogla k tematskemu področju »Ustvarjanje delovnih mest« in k cilju SLR »Izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva«, posredno pa tudi k drugim ciljem, npr. spodbujanje razvoja podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest, zmanjševanje onesnaženosti okoli z razvojem trajnostne mobilnosti, energetsko učinkovitost pri uporabi obnovljivih virov energije ter razvijanju programov vključevanja ranljivih skupin in izkoriščanju endogenega potenciala za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.

Operacija izmed naložb vsebuje nakup opreme, nujne potrebe za izvajanje operacij.

 

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

LAS Gorenjska Košarica, Operacija Odličnost

 


Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.