Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Projekt Travinje++


PROJEKT TRAVINJE++

Projekt Travinje++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic projekt Evropskega inovativnega partnerstva (EIP).

Projekti EIP se izvajajo v okviru ukrepa Sodelovanje, ki podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi je akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

Ukrep je zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki imajo za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega je poseben poudarek namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Splošni cilji projekta so: izboljšati sestavo travne ruše trajnega in sejanega travinja v v smeri zagotavljanja večjega deleža na beljakovinah bogatih rastlin (trave in metuljnice), razviti različne postopke obnove ruše, analizirati dejavnike uspeha in neuspeha obnove ruše, kratkoročno in dolgoročno pridelati več voluminozne krme različnih oblik in dvigniti kakovost pridelane krme na višji nivo.

Pričakovane spremembe so: povečan delež izbranih metuljnic in trav v travni ruši in zato boljša hranilna vrednost krme ter gostejša in po pridelku storilnejša ruša. Ob tem upoštevamo tudi prihajajoče spremenjene vremenske vzorce in tudi dolgoročnejšo spremembo podnebja.


Partnerji projekta

Koordinator projekta in vodilni partner: R1NG, razvojna družba, d.o.o.

Ostali partnerji:

Trajanje projekta: 2019-2022
 

Več o projektu in aktivnostih projekta si preberite na spletni povezavi: http://www.bc-naklo.si/projekti/nacionalni-projekti/eksrp-eip/travinje/