Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naši utrinki


NOVICE O ODLIČNOSTIVOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI 

 

Namen Vozlišča podjetniške odličnosti  je z izvedbo zastavljenih aktivnosti reševati  problem podpornih storitev, ki so nujne za prehod od poslovne ideje do uspešnega posla, razvoj in izvedbo podpornih storitev s pomočjo katerih bodo start-up podjetja hitreje in boljše uvajala inovativne produkte in storitve, tehnologije, proizvodne procese in poslovne modele za dvig njihove konkurenčnosti ter promocijo horizontalnega in vertikalnega povezovanja med podjetji za inovacije, raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo. Združevanje podjetij v vozlišča ali centre odličnosti tudi logistično olajša zagotavljanje poslovne podpore. Dostop do novega znanja je lažji, če imajo podjetja neposredne povezave z regionalnimi/mednarodnimi univerzami, raziskovalnimi laboratoriji in višjimi šolami. Delovni prostori na kraju samem (ali v bližini teh institucij) pa izmenjavo znanja še dodatno olajšajo. 

Glavni rezultat operacije je  tako  vzpostavitev podjetniško podpornega okolja, ki bi neposredno dolgoročno prineslo eno novo delovno mesto ter vsaj 3 novoustanovljena podjetja, ki bodo prav tako prinesla nova delovna mesta lokalnim prebivalcem in še posebej ranljivim skupinam − mladi do 35 let, ženske in brezposelni.

Partnerji z večletnimi izkušnjami izvedbe domačih in mednarodnih projektov s področja podjetništva, inovativnih poslovnih modelov, izobraževanja in usposabljanja ter svetovanja smo želeli vzpostaviti skupno Vozlišče podjetniške odličnosti. S svojim znanjem, ustreznimi kompetencami in dolgoletnimi izkušnjami smo načrtovali, pripravili in vzpostavili podjetniško podporno okolje, ki ga bo lokalno okolje prepoznalo kot pomembno dodano vrednost.

Podporno podjetniško okolje  vidimo kot ekosistem, ki spodbuja, vzpostavlja in olajšuje možnosti za razvoj, rast in obstanek zagonskih podjetij, ustanovljen za namen podpore ciljnim skupinam oz. vsem lokalnim prebivalcem, ki želijo vstopiti v podjetništvo, še posebej mladim do 35 let, ženskam in brezposelnim, ki so istočasno tudi t.i. ranljive skupine na območju LAS Gorenjska košarica. 

Pri ciljni skupini mladi še posebej izpostavljamo dijake in diplomante Biotehniškega centra Naklo ter Šolskega centra Kranj, ki že v času izobraževanja oblikujejo izjemne ideje za biotehnološke, prehranske, nizkoenergetske, okoljevarstvene ipd. proizvode/storitve, katere bi ob ustrezni poslovno-raziskovalni podpori lahko ponudili na trgu. 

Izvedba operacije in vzpostavitev modela za Vozlišče podjetniške Odličnosti je pomembno pripomogla k tematskem področju »Ustvarjanje delovnih mest« in k  cilju SLR »Izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva«, posredno pa tudi k drugim ciljem:

- spodbuditi razvoj podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest,

- zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne mobilnosti,

- energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije, 

-  razvoj programov vključevanja ranljivih skupin in izkoristiti endogene potenciale za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.

Na podlagi evalvacije smo partnerji pripravili nadgradnjo začtrtanega poslovnega modela nadgradili v smislu vzpostavitva podjetniškega vozlišča, ki bo vključeval vse bistvene sestavine: programska, vsebinska, kadrovska struktura sodelavcev, fizična infrastruktura in finančna infrastruktura.

Vsi prebivalci, še posebej ciljne skupine, bodo imele možnost sodelovati v Vozlišču podjetniške odličnosti tudi v prihodnje,  v letih po zaključku operacije, saj se izkazuje velika potreba po podpornem okolju, ki bo omogočal razvoj podjetniških podjemov, ki temeljijo na izrabi lokalnih endogenih potencialov. Še posebej je ta potreba izpostavljena pri mlajših od 35 let na celotnem območju LAS Gorenjska košarica, zlasti dijakov in študentov srednjih in višjih šol na območju LAS Gorenjska košarica, ki želijo v času šolanja in po njem začeti svojo podjetniško pot.


EVALVACIJA OPERACIJE ODLIČNOST

Operacijo Odličnost izvajamo na območju LAS Gorenjska košarica, ki leži na severozahodnem delu Slovenije in je del gorenjske statistične regije. Območje pokriva 14 občin osrednje in zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič, Žirovnica in 4 upravne enote. Občine skupaj tvorijo geografsko zaokroženo teritorialno celoto – alpski visokogorski svet z dolinami in ravninami s številnimi skupnimi naravno geografskimi in družbeno-geografskimi značilnostmi (vir: https://www.las-gorenjskakosarica.si/las-predstavitev/ ).

Za namen analize je bilo v 1. fazi operacije pregledano stanje gospodarstva, obstoječe institucije in obstoječe (podjetniško) podporno okolje. Endogene potenciale smo za namen te operacije oziroma analize razumeli kot značilne notranje potenciale oziroma vire, ki jih ima določeno (lokalno) okolje. Za namen analize endogenih potencialov smo uporabili funkcijsko zasnovan regionalno geografski metodološki pristop. Izhaja iz klasično zasnovanega regionalno geografsko raziskovalnega pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja območnih/regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju območja LAS Gorenjska košarica.

Operacija Odličnost je bila zasnovana v dveh fazah, ki sta skupaj vsebovali sedem aktivnosti.

1. FAZA - Analiza stanja in potreb ter priprava poslovnega modela:

2. FAZA - Pilotna izvedba poslovnega modela:

Ena glavnih aktivnosti operacije Vozlišče podjetniške odličnosti je bila priprava usposabljanj za prebivalce območja LAS Gorenjska košarica, ki se želijo podati po podjetniški poti. Vsebine usposabljanj so bile razdeljene na splošni in strokovni del.

 

Splošni del:

 • digitalizacija,
 • podjetništvo,
 • poslovna komunikacija;
 

Strokovni del:

 • program živilstva in kmetijstva,
 • program turizem, naravna in kulturna dediščina,
 • program obnovljivi viri energije in podnebne spremembe;
 

V sklopu operacije Vozlišče podjetniške odličnosti se je izvedlo 18 delavnic, ki so bile izvedene v 12 terminih in sicer v obdobju od 5. 4. 2023 do 28. 6. 2023. V tem obdobju so usposabljanja potekala enkrat tedensko, v sredo v popoldanskih urah. Usposabljanja so bili izvedena na hibridni način v živo, v prostorih Medgeneracijskega centra Občine Naklo (Stara cesta 61, 4202 Naklo) in preko Zooma (https://arnes-si.zoom.us/j/96092184058, meeting ID: 960 9218 4058).

Za izvedbo usposabljanj na hibridni način so se partnerji operacije odločili zaradi več razlogov:

 1. Zaradi izražene potrebe anketirancev, ki se je izvedla v 1. fazi projekta, kjer so anketirani prebivalci LAS Gorenjska košarica izrazili svoje želje po podjetniški podpori, ki bi jo ponujalo podporno podjetniško okolje Vozlišče podjetniške odličnosti.
 2. Zaradi prošnje dveh udeležencev usposabljanj, ki sta zaradi nege otroka in starša izrazila skrb, da se delavnic iz teh razlogov ne bosta mogla udeleževati.
 3. Partnerji smo se ob pripravi usposabljanj tudi zavedali, da je časovna razpoložljivost ljudi ena ključnih ovir, ki se lahko pojavijo pri razvoju podjetniških idej in nasploh želji po dodatnem izpopolnjevanju oziroma kariernem razvoju. Usklajevanje družinskega življenja s kariernim razvojem je zelo zahtevno ter vsebuje veliko spremenljivk.  Že sama vožnja iz službe/od doma na usposabljanje je marsikomu vzela veliko časa oziroma je občasno pomenila tudi zamude na usposabljanje. V teh primerih je bilo dobrodošlo, da so se lahko udeleženci prej povezali na Zoom povezavo in spremljali  delavnico tam, v kolikor se v tistem terminu delavnice niso mogli udeležiti v živo.

Z namenom, da se udeležencem in mentorjem usposabljanj olajša dostop do gradiv, ki so bila pripravljena v sklopu operacije Odličnost se je marca 2023 vzpostavil spletni portal Odličnost, ki je dostopen na povezavi https://sites.google.com/view/projekt-odlicnost/domov .

 

 


KUPILI SMO OPREMO, SEDAJ PA NA DELO.

Projektorji za izvedbo delavnic na terenu.
Brez slikanja ne bo šlo...

RAZISKOVALI SMO OBMOČJE OBČIN JEZERSKO, TRŽIČ, ŽIROVNICA IN JESENICE

V sklopu priprave Analize stanja in potreb na območju LAS Gorenjska košarica smo se dne 15.7.2022 za namen izvedbe 1. faze operacije Odličnost odpravili na območje občin Jezersko, Tržič, Žirovnica in Jesenice. Naš namen je bil analiza stanja endogenih potencialov.

Ogledali in ocenili smo endogene potenciale na območju in se srečali z nekaterimi domačini.

Med potenciali na območju občine Jezersko so zagotovo raznolike naravne vrednote in bogata kulturna dediščina, med njim tudi Šenkova domačija, kot primer dobro ohranjene in v skladu s kulturno-varstvenimi smernicami obnovljene stavbne dediščine.

Med pomembnimi endogenimi potenciali območja so tudi raznolika divja zelišča na eni in gojena zelišča na drugi strani. Območje ima številne lokacije neokrnjene narave, ki predstavljajo veliko priložnost za poslovne ideje povezane z zelišči.

Primer kulturne dediščine na Jezerskem: Šenkova domačija

Rman (Achillea millefolium L.)
Ameriški slamnik (Echinacea purpurea)

RAZISKOVALI SMO OBMOČJE OBČIN KRANJSKA GORA, GORJE, BOHINJ, BLED

 

Dne 23.8. 2022 smo se odpravili na območje LAS v  občine Kranjsko Goro, Gorje, Bohinj in Bled. Ocenili smo potenciale v navedenih lokalnih okoljih in se srečali s ciljnimi skupinami, ki si želijo podjetniške poti na področju ekološke pridelave in predelave.

Med pomembne endogene potenciale na območju, ki sega tudi na varovano območje Triglavskega narodnega parka, sodi ekološka govedoreja in predelava mleka – sirarstvo. Med ljudmi je ohranjeno bogato znanje predelave mleka iz preteklosti, ki ga posamezniki nadgrajujejo s sodobnimi postopki, kljub temu pa obstajajo še številne priložnosti za razvoj novih podjetniških idej.

Ekstenzivna ekološka govedoreja
Predelava mleka - sirarstvo

Izdelki iz ajde, tudi t.i. tatarske ajde, za prehrambene in druge namene, predstavljajo za območje veliko priložnost, ki jo je mogoče poslovno povezati na različne načine: 

 • prehrana,
 • dom in zdravje,
 • lokalna kulinarika,
 • turizem ...
Ajda (Fagopyrum esculentum)

RAZISKOVALI SMO POTENCIALE OBČIN ŠENČUR, PREDDVOR IN OBČINE CERKLJE

Dne 26.8.2022 smo odšli na terensko delo v občine Šenčur, Cerklje in Preddvor. Ocenili smo endogene potenciale in se srečali z posameznimi domačini.

Na območju je mogoče zaradi ugodnih naravnih danosti gojiti različne kulture, kot so leska, sladki krompir, zelišča in dišavnice, aronija itn. Te kulturne rastline so lahko osnova za različne poslovne ideje povezane s prehrano, zdravjem, lepoto itn.

Navadna leska (Corylus avellana)
Sladki krompir (Ipomoea batatas)

Zelišča in dišavnice
Aronija (Aronie melanocarpa)

OCENA POTENCIALOV NA OBMOČJU OBČIN RADOVLJICA, NAKLO IN KRANJ

Dne 31. 8. 2022 smo v okviru operacije Odličnost izvedli analizo endogenih potencialov na območju občine Radovljica, Naklo in Kranj.

Območje ima zelo bogato dediščino čebarstva, tu je doma tudi avtohtona pasma čebele »Kranjska sivka«. Čebelarstvo je dobro razvito tudi danes in predstavlja velik potencial. 

Čebelje izdelke kot so različne vrste medu brez dodatkov ali z njimi, propolis, matični mleček itn. je mogoče vključiti v turistično ponudbo in jih nadgraditi z inovativnostjo. Prav tako na območju predstavlja priložnost za podjetništvo t.i. apiterapija (vdihavanje zdravilnih snovi v za to prilagojenih čebelnjakih) in druge oblike uporabe čebelarstva v zdravstvene in lepotne namene. 

Čebelje izdelke je mogoče inovativno povezati tudi z lokalno kulinariko in turistično ponudbo območja.

Čebelarstvo
Potica z medenim nadevom

KAKO POTEKA NAŠ SESTANEK...

 

V začetku junija 2022 smo imeli sestanek vseh partnerjev projekta ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti. 

Namen Odličnosti je postavitev poslovnega modela, ki bo nudil podporo lokalnim prebivalcem na območju LAS Gorenjska pri razvoju njihovih poslovnih idej. Projekt bo zlasti spodbujal vseživljensko učenje ranljivih skupin -mladih do 35.leta, brezposlnih in žensk.  

Po sestanku smo si ogledali tudi prostore, ki bodo središče izvajanja našega projekta v Občini Naklo- Stara cesta 61, 4202 Naklo.

 

 


OGLED SREDIŠČA VOZLIŠČA PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI


Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.