Naravovarstvo NAR


NARAVOVARSTVO

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE


Temeljni cilji študijskega programa so:

1. izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju varstva naravnih vrednot,

2. pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja varstva naravnih vrednot s poudarkom znanj biotske pestrosti, uporabe alternativnih virov energije in zaščite zavarovanih območij,

3. zavedati se pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave,

4. zmožnost spremljanja razvoja, trendov in naravovarstvenih ukrepov,

5. oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost in profesionalnost.

Generične kompetence:

1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih v okviru strokovnega področja varstva naravnih vrednot ter zagotavlja kakovost dela v skladu s standardi,

2. spremlja razvoj stroke in znanje posreduje sodelavcem ter drugim domačim in tujim strokovnjakom, pa tudi informira javnost o pomenu ohranjanja naravnih vrednot,

3. sodeluje pri raziskovalnem delu in projektnem delu na področju varstva naravnih vrednot ter pri izvajanju raziskav tržišča in izvaja tržno svetovanje za področje varstva naravnih vrednot,

4. planira kadre, skrbi za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter organizira in sodeluje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja varstva naravnih vrednot,

5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje ter racionalno rabi energijo, material in čas, varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih.


Poklicno specifične kompetence:

1. izvaja trajnostni razvoj na področju gospodarjenja z naravnimi viri,

2. svetuje pri uporabi gensko spremenjenih organizmov in ravnanju s trdoživimi organskimi onesnaževali,

3. organizira, izvaja in spremlja ukrepe varstva naravnih vrednot, varovanja habitatov in ekoremediacij ter pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva okolja in prostora,

4. zbira in vrednoti dokumentacijo za področje varstva naravnih vrednot in varovanja habitatov,

5. načrtuje in organizira gojenje in oskrbo koristnih organizmov,

6. svetuje in prodaja izdelke, naprave in druge pripomočke za vzdrževanje naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti,

7. ovrednoti odpadke, odpadne vode in nevarne snovi, sodeluje pri sanacijah vode, zraka in tal,

8. vodi pripravo substratov, materialov, alternativnih virov energije za trženje,

9. sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov,

10. vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti v okviru zavarovanega območja,

11. nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti,

12. zbira, arhivira in vrednoti dokumentacijo o zavarovanem območju.


Oglejte si:

1. Poklicne standarde, na podlagi katerih je pripravljen študijski program

2. Predmetnik NARAVOVARSTVA

3. Vpisne pogoje

4. Možnosti praktične uporabe znanj in zaposljivosti kadra

5. Splošne informacije in kompetence

6. Katalogi znanja