Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Navodila za pisanje prispevka


SLO Vabilo k sodelovanju ENG "To Teach is to Build" Invitation letter
Pomembni datumi Important dates
E prijava E-registration
Oddaja prispevka Submission of papers
Kotizacija Fees
Navodila za pisanje prispevka Template - guidelines for shaping the paper


 

 

Strokovni in organizacijski odbor si pridružujeta pravico, da bosta zavrnila prispevke, ki bodo odstopali od navodil za pisanje prispevka. Ta navodila so hkrati tudi vzorec za obliko prispevka. Prispevki ne bodo dodatno strokovno lektorirani.

(Za vsebino, lektoriranje in obliko prispevka v popolnosti odgovarja avtor.)

 

 

 

NAVODILA ZA PISANJE PRISPEVKA

Besedilo prispevka naj bo napisano v urejevalniku besedil Word.

Naslov prispevka – pisava Arial, velikost 16, krepko

presledek 16

Ime in priimek avtorja/avtorjev – pisava Arial, velikost 12 – krepko

šola, država, e-naslov

presledek 12

Izvleček

Pisava Arial, velikost 12, enojni razmik, izvleček je sestavni del prispevka, 800 znakov ali 12 vrstic, obojestranska poravnava, napisan v slovenskem in angleškem jeziku, izvleček naj bo napisan v tretji osebi v enem odstavku in naj ne bo zgolj uvod v članek, temveč naj povzame vaš prispevek. Izogibajte se kraticam in okrajšavam.

presledek 12

Ključne besede: pojem 1, pojem 2 …, pisava Arial, velikost 12

Navedite 5 do 7 ključnih besed v ednini.

 

Paper title – Arial, font size 16, bold

presledek 16

Abstract

Arial, font size 12, abstract is a constituent part of your article, 800 characters or 12 lines.

 

Key words: word 1, word 2 …, Calibri, font size 12

presledek 16

1 Naslov poglavja – pisava Arial, velikost 14, krepko

presledek 12

Besedilo v poglavju – pisava Arial 12, obojestranska poravnava besedila

Prispevek naj bo oblikovan na pokončen list formata A4. Robovi: 2,5 obojestranska poravnava.

Obseg besedila brez obeh izvlečkov: najmanj 12.000 in največ 15.000 znakov (s presledki) oz. največ 6 strani.

presledek 12

1.1       Naslov podpoglavja ─ pisava Arial, velikost 14, krepko

presledek 12

Besedilo v podpoglavju – pisava Arial 12.

2 Naslov poglavja – pisava Arial, velikost 14, krepko

presledek 12

Besedilo v podpoglavju – pisava Arial 12.

 

2.1       Naslov podpoglavja – pisava Arial, velikost 14, krepko

presledek 12

Besedilo v podpoglavju – pisava Arial 12.

 

3 Zaključek pisava Arial, velikost 14, krepko

presledek 12

 

4 Viri in literatura – pisava Arial, velikost 14, krepko

 

Kavčič, B.: Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000.

Puhar, J. in Kovšca, R.: Nova paradigma: čas brez meja. Oglaševanje prihodnosti: 5. marketinška konferenca Portorož, 1998, str. 150–155.

Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga knjiga: I–Na. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975, str. 81.

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Uradni list Republike Slovenije, 53 (1996) 12, 29. II, str. 841–862.

Prešeren, F.: Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna (splet). 1996. (citirano 5. 10. 2014). Dostopno na naslovu: www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996 /preseren/.

 

 

Priloge – pisava Arial, velikost 14, krepko

učni listi – pisava Arial, 12

karta

prospekt,

anketa itd.

 

 

 

 

 

DODATNA NAVODILA

 

Splošno

-  Za označevanje alinej uporabljajte alinejne pomišljaje (–) in ne ostalih oznak, kot so  (◊ □ ●).

-  Ne podčrtavajte naslova svojega prispevka, naslovov poglavij in podpoglavij.

-  Ne številčite strani in ne odpirajte glave in noge v svojem prispevku.

-  Besedilo pišite s črno barvo pisave.

 

 

Slike, tabele in grafikoni

Slike, tabele in grafikone uvrstite na mesta, kamor sodijo. Sredinsko jih poravnajte, oštevilčite in dodajte naslov slike. Če slika ni vaše avtorstvo, pod naslovom slike navedite vir, v seznamu literature pa celotno bibliografsko navedbo.

V primeru spletnega vira napišite http-naslov in datum dostopa, ki naj bo v okroglem oklepaju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: naslov slike, pisava Arial, velikost 12

Vir: http://www.discoveryeducation.com/teachers/ (28. 1. 2017)

 

Naslov tabele dodajte nad tabelo in ga sredinsko poravnajte.

 

Tabela 1: Povprečne, minimalne in maksimalne temperature ter količina padavin za Lesce

Mesec

Povprečna temperatura v °C

Minimalna temperatura v °C

Maksimalna temperatura v °C

Padavine v mm

Julij

19,3

14,1

25

142

Avgust

18,5

13,8

24,3

131

Vir: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/

 

 

Citiranje in povzemanje v besedilu

Pri citiranju v besedilu označite dobesedne navedbe z narekovaji. V okroglem oklepaju navedite naslednje podatke: priimek avtorja, letnico izdaje, stran. Primer:

»The domestication of dogs long predated the domestication of other animals« (Sheldrake, 1999, 5).

Pri povzemanju v okroglem oklepaju zapišete avtorja in letnico.

Primer: Sheldrake (1999) asserts that dogs were the first animals to be domesticated.

 

Navajanje elektronskih virov

Citiramo in povzemamo lahko elektronske monografije, podatkovne baze, računalniške programe … Obvezni elementi so:

Priimek, I. Naslov dokumenta. Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost (obvezno za dokumente online). Standardna številka.

 

Pri drugih vrstah gradiva v oklepaju za naslovom napišemo vrsto gradiva, npr. videoposnetek, zvočni posnetek, prosojnice, kartografsko gradivo, in upoštevamo vse elemente navajanja vira, ki veljajo pri monografskih publikacijah.

 

Primer: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Statistične informacije (online). 2008. (citirano 18. 1. 20017). Dostopno na naslovu: www.ess.gov.si.