Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Gozdarski sekač


Vsebine programa so povzete po katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK Gozdarski sekač / NPK Gozdarska sekačica.

Pri teoretičnem delu (prvi dan) bomo udeležence informirali  s celotnim postopkom pridobivanja NPK gozdarski sekač (preverjanje ali potrjevanje). Predstavljene bodo bistvene določbe iz Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo imeti izvajalci del v gozdovih. Udeležence usposabljanja seznanimo s Katalogom znanj.

Pri teoretičnem delu udeležence seznanimo: s pripravljalnimi deli, določitev smeri podiranja glede na težišče drevesa, izdelavi zaseka in faze podžagovanja, kleščenja, krojenja in prežagovanja. S pravilno in ergonomsko tehniko povečamo varnost in učinkovitost opravljenih nalog. Drugi dan udeleženci opravijo vzdrževanje motorne žage. Na  terenu sledi  demonstracija podiranja drevesa, skladno  s pravilno tehniko dela in vsebinami iz kataloga znanj. Izvedemo analizo celotnega postopka podiranja in izdelave drevesa. Ostale tri dni udeleženci izvajajo sečnjo in izdelavo dreves pod strokovnim vodstvom učitelja.

Usposabljanje priporočamo kandidatom, ki so opravili vsaj dvodnevni tečaj za tehniko dela z motorno žago in imajo že nekaj znanja in izkušenj pri sečnji dreves.

Lokacija in izvedba tečaja: Biotehniški center Naklo in gozdni objekt (v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 udeležencev).

Trajanje: 40 ur oziroma 5 dni (teoretični del 8 ur, praktični del 32 ur).

Na praktični del (2., 3., 4. in 5. dan) kandidati prinesejo s seboj motorne žage in so opremljeni s popolno osebno varovalno opremo, po evropskih normativih.

Končana osnovna šola in starost 18 let, sta vstopna pogoja za udeležence, ki imajo interes pridobitve NPK gozdarski sekač. S pridobljenim certifikatom NPK Gozdarski sekač lahko izvajalci opravljajo sečnjo dreves, kot zaposleni v delovnem razmerju ali v okviru dopolnilne dejavnosti.

________________________________________________________

Cena tečaja: 319 EUR z DDV.

Termini srečanj:

6. 10. - 15. 10. 2023

2. 2. - 11. 2. 2024

 

________________________________________________________

 

Program usposabljanja:

PRVI DAN

1.TEORETIČNI DEL

VSEBINE

Število ur

Predstavitev ciljev usposabljanja, Kataloga znanj, Pravilnika o minimalnih pogojih za delo v gozdu, uporaba osebne varovalne opreme

2

MOTORNA ŽAGA – VZDRŽEVANJE

/

- vrste oz. delitev motornih žag (po namenu, moči, regulaciji, vrsti pogona,…)

 

2

- sestavni deli motorne žage in njeno delovanje

- žagani, motorni deli in varnostni elementi motorne žage (vrste rezalnih garnitur, letve, verige, brušenje …)

TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO

/

- podrobna predstavitev postopka podiranja in izdelave drevesa

 

3

- Pravilna in ergonomska tehnika dela z motorno žago (različni rezi, prijem mž, izdelava zaseka, podžagovanje, kleščenje, gozdni red, didaktični primeri – filmi.

 

- Tehnika podiranja dreves: glede na debelino, težišče, drevesno vrsto, letni čas, terenske dejavnike,…

OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA,  ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE SEČNJE

1

SKUPAJ

 

 

DRUGI DAN :

2.VZDRŽEANJE MOTORNE ŽAGE

Udeleženci prinesejo s seboj motorne žage, ki jih uporabljajo pri domačih opravilih!

VSEBINE

Število ur

 
  • izvedba dnevnega, tedenskega, mesečnega  pregleda motorne žage
  • priprava motorne žage (čiščenje motornih in žaganih delov temeljito brušenje.
 

1

2

 

Skupaj

3

 

DRUGI DAN :

3. USPOSABLJANJE V GOZDU

VSEBINE

Število ur

 
  • delovni nalog, podlaga za pravilno izvajanje delavnih nalog,
  • demonstracija podiranja in izdelave drevesa,  skladno  s pravilno tehniko dela in vsebinami iz kataloga znanj,
  • krojenje in vrednotenje sortimentov (različne metode)
  • analiza in sinteza celotnega postopka podiranja in izdelave drevesa.
 

 

3

2

 

Skupaj

5

 

TRETJI, ČETRTI, PETI DAN:

4. USPOSABLJANJE V GOZDU

 VSEBINE

Število ur

 
  • udeleženci izvajajo sečnjo in izdelavo dreves pod strokovnim vodstvom učitelja.
  • pri učenju in pridobivanju veščin, učitelj usmerja udeležence k odpravi nepravilnosti, ki so ovrednotene z manjšo ali večjo napako in lahko povzročijo izločilni kriterij pri preverjanju storitve.
  • vsakokratna analiza izvedbe podiranja in izdelave drevesa
 

 

8

 

Skupaj

24

 

Velikost skupine največ 10 udeležencev.