Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Primeri PUD-a


NAČIN IZVEDBE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom (PUD) izvajajo dijaki pri delodajalcih, v obliki delovnih akcij  in z vključevanjem dijakov v razvojne projekte.

Za ureditev prakse pri delodajalcih imamo na šoli organizatorko za PUD, ki poskrbi za dodelitev dijakov na domu najbližjemu ustreznemu delovišču. 

Organizatorka PUD-a: Melita Ana Maček

e-mail: melita-ana.macekping@bc-naklopong.si

telefon: 04 277 21 45
Očistimo Kranj invazivk

Invazivne rastline so tujerodne vrste, ki se zelo hitro širijo, ter z tem škodujejo naravnim habitatom.

Danes smo se naravovarstveni tehniki in gimnazijci z Biotehničnega centra Naklo udeležili akcije »Očistimo Kranj invazivk«. Invazivke smo pulili ob potoku na območju med Suho in Predosljami. Mi smo se najbolj posvečali žlezavi nedotiki in drobnocvetni nedotiki, saj jo je bilo tam največ in nismo potrebovali organizirati odvoza. Obe invazivni rastlini se odstranjuje pred cvetenjem, saj s tem onemogočimo nastanek semen. Nedotika se namreč razmnožuje s semeni, ki se iz ploda dobesedno razstrelijo v vse smeri. Proces odstranjevanja invazivk je večletni proces in smiselno se ga je lotiti tam, kjer rastline še niso povsem prerasle ostale vegetacije. Z odstranitvijo invazivk damo prostor domorodnim vrstam.

V Sloveniji je zelo invaziven japonski dresnik in orjaška zlata rozga. Dresnik se razmnožuje z vsemi deli rastline, zato je potrebno izpuljene dele rastlin strokovno uničiti. Orjaška zlata rozga je zanimiva predvsem za čebelarje, saj omogoča pozno pašo čebel.

S prostovoljno akcijo smo pomagali naravnem okolju pri ohranjanju avtohtonih vrst. Prav je, da smo vsi pozorni na invazivne rastline in da s svojim prispevkom podpiramo akcije, kakršna je bila sedaj na območju Občine Kranj.

Lejla Ogris, naravovarstveni tehnik
Odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst

Dijaki 1.N in 2.D oddelka so se v času praktičnega pouka skupaj z učitelji mentorji odpravili v Ljubljano, natančneje v krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije so v okviru projekta Life Artemis odstanjevali invazivne rastlinske vrste, ki so jih v prejšnjih akcijah popisali in za katere so strokovnjaki ocenili, da se pojavljajo v dovolj majhnem številu, da jih je še mogoče popolnoma odstraniti.

Po uvodnem predavanju so se dijaki razdelili v tri skupine in odstranjevali nedotike, barvilnice, amorfe, maackovo kosteničevje, pavlovnijo in nekatere druge vrste, na katere so naleteli ob poti. V akciji so odstranili mnogo invazivnih tujerodnih rastlin, zato lahko akcijo štejemo kot zelo uspešno.
Pomoč pri vzpostavitvi testnega polja v TNP

V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom smo v petek, 19. 4. 2019, pomagali pri vzpostavitvi testnega polja za preučevanje učinkovitosti zatiranja japonskega dresnika. Na to lokacijo je dresnik prišel skupaj z zemljo, ki jo je kmet pripeljal za zasutje neravnin v travniku. Ker se dresnik še nirazrasel izven kupa pripeljane zemlje, je bilo zatiranje smiselno. Najprej smo s kupa odstranili kamenje, nato smo zemljo zravnali in jo prekrili s filcem. Odstranjeno kamenje smo uporabili za obtežitev filca, da bo lahko vsaj tri leta kljuboval vremenu. Po treh letih pričakujemo, da bodo visoke temperature, pomanjkanje svetlobe in sprotno košenje izrastlih rastlin uspešno zatrli tudi rast dresnika.

Pred delovno akcijo smo si ogledali še Info center TNP ter od strokovnjakinje izvedeli veliko zanimivosti o invazivnih rastlinah. 
Popis lepega čeveljca, junij 2018

O svoji izkušnji je Lara Prusnik, dijakinja 2. letnika programa Naravovarstveni tehnik, zapisala:

"V osrčju Triglavskega narodnega parka sem skupaj s strokovnjakom iz TNP-ja g. Andrejem Arihom popisovala, kartirala zavarovano in ogroženo vrsto orhideje lepi čeveljc (Cypripedium calceolus). To je bila zame res čudovita in nepozabna izkušnja."

Cypripedium calceolus, ljudsko: ceptec ali marijini šolnčki

Medena ustna (čeveljc) je za žuželke nekakšna past. Žuželka se iz pasti lahko reši le po določeni poti, ki omogoči oprašitev cveta, saj drugih izhodov ni, ker se žuželka ne more pomikati po oljnatih, gladkih notranjih stenah.

Rastišča lepega čeveljca spadajo v varovano območje Natura 2000.

Mentorica: Meta Vovk
Odstranjevanje tujerodnih rastlin

Akcija je potekala v okviru programa LIFE Artemis.

20. septembra 2018 smo izvedli drugo akcijo odstranjevanja izbranih tujerodnih rastlin znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Tokrat so nam na pomoč priskočili dijaki iz Biotehniškega centra Naklo, ki so za dober namen z veseljem poprijeli za lopate. Po uvodni predstavitvi problematike invazivnih tujerodnih vrst in izbranih rastlinskih vrst za odstranjevanje, smo se v treh skupinah odpravili na teren. Zahvaljujemo se prostovoljcem za sodelovanje in vložen trud! Mi pa s ponavljanjem akcij nadaljujemo tudi v letu 2019!
Terensko delo na mokrotnem travniku

7 dijakov je pod mentorstvom Marjete Vovk priskočilo na pomoč Zavodu za varstvo narave Kranj in degradiranemu mokrotnemu travniku v bližini Preddvora, ki spada pod območje Nature 2000 in je območje EPO (ekološko pomembno območje).

Izvajali smo metodo prenosa pokošenega rastlinja in drobirja iz stabilnega sonaravno urejenega travnika na močno ogrožen mokrotni travnik.

Zgodba še ni zaključena …

Foto: M. Vovk

Močvirski svišč
Priprava posušenega rastlinja
Priprava drobirja
Priprava drobirja
Raztros rastlinjaPUD na mokrišču Planik

15. februarja 2012 se je 2. letnik programa naravovarstveni tehnik pridružil Zavodu za varstvo narave, OE Kranj v projektu WETMAN. Dijaki so z mokrišča odstranjevali vejevje, ki so ga v prejšnjih dneh z namenom preprečevanja mokrišča, posekali.

Mokrišče Planik skušajo ohraniti predvsem zaradi evropsko pomembne vrste orhideje loeselove grezovke.

Več o mokrišču Planik najdete na povezavi: www.wetman.si/o-pilotnih-obmocjih/planik
Kartiranje japonskega dresnika

Kartiranje invazivne rastline japonski dresnik okoli Bohinjskega jezera smo izvedli v sklopu mednarodnega projekta AMC Promo Bid v oktobru 2011 - pri naših aktivnostih se nam je pridružilo nekaj dijakov Slovenske gimanzije iz Celovca.

Več o projektu si preberite na povezavi: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=amcpromobid