Predmetnik


Ime izobraževalnega programa: BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

Biotehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki v svojem izbirnem delu ponuja strokovni maturitetni predmet BIOTEHNOLOGIJO. V tretjem in četrtem letniku izbirajo med MIKROBIOLOGIJO in KMETIJSTVOM.

 

Kmetijstvo 3. letnik  

Gimnazijci spoznajo naravne danosti (tla, podnebje) za kmetijstvo v Sloveniji in vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo. Primerjajo konvencionalno, ekološko in biodinamično kmetovanje in gospodarjenje z naravo. Seznanijo se z osnovami rastlinske pridelave, spoznajo nekatere rastlinske bolezni in škodljivce ter načine varstva rastlin. Poudarek je na ekološki in biodinamični pridelavi. Pri praktičnem delu je poudarek na opazovanju rastlin in delu na posestvu, ki sovpada z letnim časom. 

Kmetijstvo 4. letnik

 

Gimnazijci primerjajo gospodarski pomen industrijskega, ekološkega in biodinamičnega pridelavanja hrane in vpliv tako pridelane hrane na zdravje ljudi. Razumejo gospodarski pomen travništva in pašništva in s tem navezavo na živinorejo. V naravi prepoznavajo pomembnejše vrste trav in metuljnic. Živinorejo obravnavajo v povezavi z varovanjem okolja, poudarek je na ekološki živinoreji in avtohtonih pasmah. Opazujejo etologijo živali. Spoznavajo gospodarski pomen sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva v povezavi s praktičnimi izkušnjami na posestvu.