Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Šolska pravila


Zakon o gimnazijah

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450 


Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325


Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13431 


Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13441


Pravila šolskega reda in vzgojnega ukrepanja


Šolska pravila ocenjevanja znanjaZakon o šolski prehrani

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98032


Pravilnik o šolski prehrani